< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Інформаційні технології автоматизації управління в масштабах корпорації

Сучасні підприємства, представляють собою складні динамічні системи. Вони розвиваються в часі і включають велику кількість елементів, що реалізують різні виробничі та управлінські функції. Такі економічні об'єкти мають багаторівневу структуру, а також великі зовнішні та внутрішні інформаційні зв'язки. У теперішній час починають розуміти всю важливість і необхідність комплексного підходу до автоматизації інформаційних процесів на підприємствах і організацій. На власному досвіді багато розробників усвідомили, що ефективність автоматизації в першу чергу залежить від того, наскільки широко вона охоплює комплекси розрахунків, проведених в управлінні. Тому останнім часом, стала настільки популярною ідея побудови корпоративних інформаційних систем (КІС) стосовно не тільки великих, територіально – росподілених інформаційних систем, але і будь-яких підприємств, незалежно від їх масштабу і форми власності. Організація, маючи сьогодні одну мережу з локальним сервером і десятком комп'ютерів, завтра може розширитися і представляти із себе саморегулюючу систему, здатну гнучко і оперативно перебудовувати принципи свого функціонування, маючи в своєму активі інтеграцію великого числа програмних продуктів [6].

Корпоративні ІС призначені для автоматизації всіх функцій управління фірмою або корпорацією, що має територіальну роз'єднаність між підрозділами, філіями, відділеннями, офісами.

Корпоративна ІС – це інформаційна система, що підтримує оперативний і управлінський облік на підприємстві та представляє інформацію для оперативного прийняття управлінських рішень.

Корпоративна ІС (КІС) охоплює всі бізнес- функції і всі управлінські процеси корпорації. В умовах великих підприємств і корпорацій вона може бути більш ефективна, оскільки забезпечує взаємодію масових і добре організованих процесів швидкодіючими засобами сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій високого науково-технічного рівня.

Основними особливостями корпоративних ІС є:

 • – комплексність охоплення функцій управління;
 • – підвищена впорядкованість ділових процесів;
 • – масовість операцій;
 • – ефективність використання комп'ютерно-телекомунікаційного устаткування і програмного забезпечення;
 • – можливість локальної установки та впровадження окремих частин системи;
 • – адаптивність функціональної та інструментальної структури системи до особливостей керованого об'єкта;
 • – можливість розвитку системи після її впровадження.

Завдання управління полягають в організації управління, надходять на вхід підприємства, є ресурсами для отримання необхідного результату на виході. Отже, інформаційна структура організації повинна бути описана характерними законами управління, що регламентують управляючі дії на систему.

Інформаційна система управління для промислового підприємства повинна об'єднувати в собі три рівня управління процесами, що відбуваються на підприємстві:

 • 1. управління бізнес процесами
 • 2. управління проектно-конструкторськими розробками
 • 3. управління технологічним процесом виробництва.

Єдність інформаційної системи управління підприємством полягає в тому, що дані, отримані або введені на будь-якому рівні системи, повинні бути доступні всім її компонентам (принцип одноразового введення).

Сучасна автоматизована система управління бізнес процесами промислового підприємства повинна забезпечувати:

 • 1) максимально можливий комплекс функцій для управління всіма бізнес- процесами підприємства: управління маркетингом і продажами, управління постачанням, управління фінансами, життєвий цикл виробу від конструкторських розробок до масового виробництва та сервісного обслуговування;
 • 2) стратегію виробництва, орієнтовану на споживача, незалежно від того, розробляє підприємство продукцію під замовлення, відправляє її на склад, веде одиничне, дрібносерійне або багатосерійне виробництво;
 • 3) управління виробничим процесом і безперервне коніролювання його параметрів на відхилення від допустимих значень, починаючи зі стадії планування замовлення на реалізацію до відвантаження готової продукції споживачеві;
 • 4) реалізацію методики управління витратами і центрами витрат, яка вимагає планування собівартості виробів, затвердження планових нормативів і контроль відхилень фактичних витрат від їх нормативів для своєчасного вживання заходів. Облік витрат повинен здійснюватися за місцями їх виникнення і дозволяти управлінському персоналу вести аналіз;
 • 5) система повинна забезпечити єдність даних фінансового та управлінського обліку, а саме на основі виробничого плану і нормативної собівартості система розрахувати кошторис витрат на виробництво;
 • 6) дані, що введені в систему мають бути доступні відразу після реєстрації господарської операції всім, хто відчуває в них потребу: від обліковця в цеху до керуючого підприємством. Це дозволить здійснювати контроль за виробництвом на рівні виробничих кошторисів у сучасних умовах функціонування підприємства.

Структураєдиної інформаційної системи управління корпорацією повинна бути наступною (рис. 10.1) [9]:

Структура єдиної інформаційної системи управління корпорацією

Рис. 10.1. Структура єдиної інформаційної системи управління корпорацією

Світовий досвід застосування інформаційних технологій показує, що структура такої єдиної інформаційної системи управління підприємством повинна бути наступною:

Першим і основним елементом інформаційної системи управління підприємством є система управління бізнес процесами підприємства – це система класу ERP (Enterprise Resources Planning – Ціанування ресурсів підприємства). Основним призначенням ERP систем є автоматизація процесів планування, обліку і управління за основними напрямками діяльності підприємства і тому ERP-системи – системи планування ресурсів підприємства), в загальних рисах можна розглядати як інтегровану сукупність наступних основних підсистем:

 • 1. Управління фінансами;
 • 2. Управління матеріальними потоками;
 • 3. Управління виробництвом;
 • 4. Управління проектами;
 • 5. Управління сервісним обслуговуванням;
 • 6. Управління якістю;
 • 7. Управління персоналом.

Новий якісний етап у розвитку систем управління підприємствами виражає концепцією ERP II (2001 р.). Під системами такого класу розуміють бізнес – стратегію і набір додатків, орієнтованих на особливості конкретної галузі і підвищують цінність компанії для клієнтів і власників за рахунок підтримки і оптимізації оперативних і фінансових процесів спільної роботи підрозділів усередині підприємства або декількох підприємств. Спільна робота підприємства та його партнерів реалізується за рахунок переходу від закритої архітектури традиційних ERP – систем до відкритої компонентної Web – архітектурі. В якості підсистем використовуються CRM ( Customer Relationship Management – управління відносинами з клієнтами) і SCM (Supply Chain Management – управління ланцюгами поставок).

Системи класу ERP називають також корпоративними інформаційними системами (КІС), так як вони охоплюють автоматизацією практично всі сфери діяльності підприємства (корпорації).

Другим елементом є системи автоматизації проектно конструкторської діяльності та технологічної підготовки виробництва (САПР / АСТПП – CAD / САМ / CAE / PDM), що забезпечують зниження часу виробничого циклу і підвищення якості продукції.

Третій елемент – системи управління технологічним процесом виробництва. Сполучне програмне забезпечення забезпечує взаємодію всіх раніше описаних рішень в рамках єдиної інформаційно – аналітичної системи управління підприємством.

Сполучне програмне забезпечення забезпечує взаємодію всіх вище описаних елементів

Системами автоматизації підприємства, які найбільш користуються попитом є ERP-системи. Типовий функціональний склад ERP-систем представлений на рис. 10.2:

Типовий функціональний склад ERP – систем

Рис. 10.2. Типовий функціональний склад ERPсистем

MPS – управління запасами (ціль MPS – спланувати терміни виробництва готової продукції і своєчасно задовольнити заліпи замовників. Уникнути перевантаження і недовантаження виробничого обладнання, та забезпечити ефективне використання виробничих потужностей і оптимальні виробничі витрати.

Склад MPS- системи:

 • 1) опис планових одиниць і рівнів планування;
 • 2) опис специфікацій планування;
 • 3) формування основного виробничого плану-графіка та інш.

Процеси планування та організації управління закупівлями матеріалів і комплектуючих, виробництва частин і вузлів та інших робіт, виконаних яких необхідне для випуску продукції залежать від використовуваної системи виробничого планування та диспетчеризація. Найбільш поширеними системами планування та диспетчеризація на основі управління поповненням запасів с система організації управління виробництвом Just in Time (JIТ), система "Управління поповненням запасів" (PDS – Pond-Draining System, SIC – Statistical Inventory Control).

MRP здійснює планування всіх матеріальних потреб виробництва. MRPII- призначена для планування всіх ресурсів підприємства (для реалізації виробничого плану, матеріалів, потужностей і грошей).

Склад MRP – системи:

 • 1) управління виробами (опис матеріалів, комплектуючих і одиниць готової продукції);
 • 2) управління запасами;
 • 3) управління конфігурацією виробу (склад виробу);
 • 4) ведення відомості матеріалів;
 • 5) розрахунок потреби в матеріалах;
 • 6) формування МКРзамовлень на закупівлю;
 • 7) формування МКРзамовлень на переміщення та інш.

MRP – системи булирозроблені для виробничих підприємств з дискретним типом та тривалим циклом виробництва. Якщо підприємство має процесне виробництво, то застосування МКРфункціональності виправдане у випадку відносно тривалого виробничого циклу.

Однієї з головних складових інтегрованих інформаційних систем управління підприємством класу MRP є система планування виробничих потужностей – CRP (CapacityResourcesPlanning). CRP – системи мають своєю метою створення оптимальних умов для реалізації виробничого плану випуску продукції. Основним завданням CRP є перевірка здійсненності MPS з точки зору завантаження обладнання по виробничим технологічним маршрутам з урахуванням часу переналагодження, вимушених простоїв, субпідрядних робіт і т.д. Вхідний інформацією для CRP є план-графік виробничих замовлень і замовлень на поставку матеріалів і комплектуючих, що перетвориться у відповідності з технологічними маршрутами в завантаження устаткування і робочого персоналу

Склад CRP – системи:

 • 1) робочі центри (опис структури виробничих робітників центрів з визначенням потужності);
 • 2) машини та механізми (опис виробничого устаткування з визначенням нормативної потужності);
 • 3) виробничі операції, що виконуються в прив'язці до робочим центрам і устаткуванню;
 • 4) технологічні маршрути, що представляють послідовність операцій, що виконуються протягом деякого часу на конкретному обладнанні в певному робочому центрі;
 • 5) розрахунок потреб за потужностями для визначення критичної завантаження і прийняття рішення та інш.

Ієрархія планів ERP – моделі підприємства представлена на рис. 10.3 [6].

Ієрархія планів ERP-моделі підприємства

Рис. 10.3. Ієрархія планів ERP-моделі підприємства

В основі ERP-систем лежить принцип створення єдиного сховища даних, що містить всю корпоративну бізнес-інформацію і забезпечує одночасний доступ до неї будь-якої кількості співробітників організації, наділених відповідними повноваженнями. Зміна даних проводиться через функціональні можливості системи. Єдине сховище даних ERP-системискладається з наступних елементів:

 • 1) модель управління інформаційними потоками(ІП) на підприємстві;
 • 2) апаратно-технічна база і засоби комунікацій;
 • 3) СУБД, системне та прикладне програмне забезпечення;
 • 4) набір програмних продуктів, що автоматизують управління ІП;
 • 5) регламент використання і розвитку програмних продуктів;
 • 6) IT- департамент і забезпечувальні служби;
 • 7) користувачі програмних продуктів.

КІС накопичують великі обсяги даних, аналіз яких є самостійною складним завданням. Для її вирішення використовуються програмні системи класу OLAP (On – Line Analytical Processing – аналітична обробка в реальному масштабі часу). Дані системи підтримують широкоформатну таблицю, пакет статистичного аналізу, презентаційну графіком і інтерфейс до реляційних СУБД.

Концепції систем управління підприємствами пройшли кілька етапів у своєму розвитку. У процесі еволюції склалася формальна система стандартів і термінології для позначення характеристик автоматизованих систем управління і які у них процесів. Етапи розвитку систем управління підприємством (корпорацією) представлені на рис. 10.4 [5, 6]:

Етапи розвитку систем управління підприємством (корпорацією)

Рис. 10.4. Етапи розвитку систем управління підприємством (корпорацією)

Великому промислового підприємству доцільно використовувати КІС, яка відповідає законам управління MRP П. Такі КІС здатні надати керівнику необхідну інформацію про можливість виконання заявок на постачання продукції. Іншими КІС є інтегровані системи управління підприємством, так звані ERP -системи.

Автоматизація діяльності великих підприємств є досить складним завданням і вимагає, як правило, індивідуального підходу, що враховує особливості організації його діяльності. Інформаційні системи для таких підприємств досить різноманітні, однак будуються з використанням загальних принципів обробки та зберігання облікових даних. Це дозволяє використовувати в якості "ядра" базову систему, що забезпечує автоматизацію найбільш загальних і законодавчо регламентованих аспектів діяльності підприємства. До них, в першу чергу, відносяться бухгалтерський і матеріальний облік. Разом з тим базова система повинна являти собою гнучку платформу, яку можна відносно просто (наприклад, за допомогою налаштувань) адаптувати до потреб конкретного підприємства. Повинна враховуватися також можливість розширення функціональних можливостей системи шляхом включення до її складу знову розробляються або вже створених модулів (рис. 10.5).

Ефективне управління сучасним підприємством являє собою досить нетривіальну задачу, враховуючи різноманіття використовуваних ресурсів і високу вартість зміни зовнішнього оточення. Основними функціями управління підприємством є, як відомо, планування, облік, контроль і регулювання, які здійснюються в багатовимірному просторі різних областей діяльності підприємства.

Сформовані управлінські рішення в ході виконання перерахованих вище функцій служать відправним моментом для конкретних виконавців. У зв'язку з тим, що автоматизація виконання посадових обов'язків і окремих доручень практично стала останнім часом стандартом де-факто, особливої гостроти набуває проблема автоматизації безпосередньо управлінських функцій.

Модулі базової системи автоматизації управління підприємством

Рис. 10.5. Модулі базової системи автоматизації управління підприємством

Таким чином, найбільш істотною рисою комплексної інформаційної системи має стати розширення контуру автоматизації для отримання замкнутої, саморегулюваної системи, здатної гнучко і оперативно перебудовувати принципи свого функціонування [9].

Подібна широкопрофільна система повинна в максимально допустимої ступені задовольнити всі підрозділи організації, по можливості зберегти існуючі бізнес – процеси, а також методи і структуру управління. Без залучення автоматизації практично не можна контролювати постійно мінливі бізнес – процеси.

Сучасні інформаційні системи повинні відповідати цілому набору обов'язкових вимог. Серед них, в першу чергу, слід відзначити використання архітектури клієнт – сервер з можливістю застосування більшості промислових СУБД, забезпечення безпеки за допомогою різних методів контролю і розмежування доступу до інформаційних ресурсів, підтримку розподіленої обробки інформації, модульний принцип побудови з оперативно – незалежних функціональних блоків, а також підтримку технологій Internet / Intranet.

Крім того, важливу роль грають і інші – експлуатаційні характеристики: легкість адміністрування, ергономічність, наявність локалізованого (русифікованого) інтерфейсу.

Найбільш органічним і ефективним способом побудови КІС, при якому були б виконані вище перелічені функції та вимоги до технологічності, є використання в якості ядра всього інформаційного комплексу системи автоматизації – ділових процесів. Діяльність будь-якої організації являє собою сукупність вироблених у повсякденній практиці ділових процесів, до яких залучені фінансові, матеріальні, кадрові, інформаційні та інші види ресурсів. Саме ділові процеси визначають порядок взаємодії окремих співробітників і цілих відділів, а також принципи побудови інформаційних систем.

Сформована таким чином КІС характеризується одночасно універсальністю та ефективністю. Інтегрований комплекс може створюватися на базі розрізнених автоматизованих робочих місць, тобто з використанням уже наявного системного та прикладного програмного забезпечення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >