< Попер   ЗМІСТ   Наст >

: ЗАСТОСУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Основні етапи виконання передпроектних досліджень економічного об'єкту

Планування розвитку підприємства вимагає застосування сучасних методик і інструментів, що знижують часові витрати. Ефективним, адекватним розв'язуваним задачам методом є метод імітаційного моделювання, основу якого складає сценарний підхід. Імітаційні моделі дозволяють програвати різні варіанти розвитку підприємства, стану зовнішнього економічного оточення. Вони дають можливість перевірити різні ідеї, гіпотези і припущення щодо розвитку бізнесу, проаналізувати наслідки їх реалізації. Діяльність підприємства в моделі відтворюється за допомогою опису руху грошових потоків (надходжень і виплат, Cash-Flow) як подій, що відбуваються в різні періоди часу.

Названі підходи покладені в основу аналітичної системи Project Expert (компанії "Pro-Invest ІТ"), що базується на методиці оцінки інвестиційних проектів UNIDO. Послідовно моделюючи в системі плановану діяльність нового чи діючого підприємства і зміни в економічному середовищі, можна вести інвестиційне проектування і фінансове планування, створювати бізнес- плани, що задовольняють міжнародним вимогам, а також оцінювати ефективність реалізації проектів. Project Expert дозволяє проаналізувати альтернативні варіанти розвитку проекту і вибрати оптимальний шлях розвитку підприємства, визначити потреби підприємства в коштах, підібрати оптимальну

схему фінансування й умови кредитування, оцінити запас міцності бізнесу, ефективність вкладень для всіх учасників проекту, вибрати варіанти виробництва, закупівель і збуту, а також вести контроль за реалізацією проектів.

Система дозволяє моделювати діяльність підприємств різних розмірів – від невеликого приватного підприємства до холдингових структур. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності – від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікованості діяльності підприємства. Project Expert не вимагає ні глибокого знання математики, ні уміння програмувати – необхідно тільки добре знати описуваний бізнес.

Опис постановки задачі визначається РД 50-34.698-90 “Автоматизовані системи, вимоги до змісту документів" / розділ 2 “Вимоги до змісту документів по загальносистемних рішеннях”.

При написанні постановки задачі потрібно виділити наступне: призначення, організаційно економічна сутність задачі, обгрунтування необхідності її розв'язання за допомогою засобів комп'ютерної техніки. Постановка задачі виконується відповідно до плану, наприклад:

 • 1. Організаційно-економічна сутність задачі:
  • – найменування завдання;
  • – місце рішення;
  • – мета рішення;
  • – призначення (для яких об'єктів, підрозділів, користувачів призначена);
  • – періодичність рішення і вимоги до термінів рішення;
  • – джерела і способи отримання даних;
  • – споживачі результатної інформації і способи її відправки;
  • – інформаційний зв'язок з іншими завданнями.
 • 2. Опис вхідної інформації:
  • – перелік вхідної інформації;
  • – форми представлення документів вхідної інформації;
  • – способи контролю вхідних даних;
 • 3. Опис вихідної інформації:
  • – перелік вихідної інформації;
  • – форми представлення вихідної інформації;
  • – періодичність і терміни уявлення;
  • – способи контролю вихідної інформації;
 • 4. Опис використовуваної умовно-постійної інформації:
  • – перелік умовно-постійної інформації (класифікаторів, довідників, таблиць, списків з вказівкою їх повних найменувань);
  • – форми уявлення;
  • – способи взаємодії із змінною інформацією.
 • 5. Опис алгоритму рішення задачі (послідовності дій і логіки рішення задачі):
  • – опис способів формування вихідної інформації, з вказівкою послідовності виконання логічних і арифметичних дій;
  • – опис зв'язків між частинами, операціями, формулами алгоритму;
  • – вимоги до порядку розташування (сортуванню) ключових (головних) ознак у вихідних документах.

Структура цього розділу визначається РД 50-34.698-90 “Вимоги до змісту документів” (Розділ 7. Вимоги до змісту документів з рішеннями по математичному забезпеченню). Алгоритм повинен враховувати загальні та всі окремі випадки рішення задачі. Допускається опис алгоритму у вигляді пояснюючого тексту. Необхідно передбачити контроль обчислень на окремих етапах виконання алгоритму. При описі алгоритму виділяють наступні підрозділи: “Вхідна інформація”; “Вихідна інформація”; “Математичний опис”; “Алгоритм розв'язання задачі на ПК”.

Вхідна інформація. В тексті описують вхідні документи, які будуть використані для формування оперативних файлів бази даних; файли, які потрапляють на вхід задачі чи комплексу з інших задач та їх комплексів; а також документи та файли, які носять довідковий характер і можуть бути віднесені до умовно-постійної інформації. Наводиться опис, структури вхідних документів.

Вихідна інформація. В тексті описують її призначення та використання. Наводять структуру вихідних форм.

Математичний опис. Наводять математичну модель чи математичні формули розрахунку основних показників, які формуються в процесі розв'язання задачі, а також опис процесу, об'єктів, перелік прийнятих допущень і оцінок відповідності розробленої моделі реальному процесу в різних умовах роботи. Математична модель і алгоритми, що розробляються на її основі, повинні задовольняти трьом вимогам: визначеності (однозначності), інваріантності по відношенню до різних альтернативних ситуацій в завданні і результативності (можливості її рішення за кінцеве число кроків).

Алгоритм комп'ютерного розв'язання задачі. В тексті наводять опис логіки алгоритму і спосіб формування результатів розв'язання із зазначенням послідовності етапів розрахунку. Алгоритмом повинні бути передбачені всі ситуації, які можуть виникнути в процесі розв'язання задачі. Після чого подається алгоритм у вигляді схеми відповідно до вимог Державного стандарту 19.701-90 “Схеми алгоритмів, програм даних і систем. Умовні позначення і правила виконання". При побудові загального алгоритму розв'язання задачі у вигляді схеми можуть бути використані символи, передбачені державним стандартом 19.701-90. Ступінь деталізації схеми алгоритму визначає автор розробки. Результатом алгоритмізації є логічно побудована блок-схема (рис. 1, 2, 3.).

Загальна блок – схема постановки задачі

Рис. 1. Загальна блок – схема постановки задачі

Блок – схема алгоритму створення імітаційної моделі економічного об

Рис. 2. Блок – схема алгоритму створення імітаційної моделі економічного об'єкта за допомогою Project Expert

Блок – схема алгоритму створення БД економічного об

Рис. 3. Блок – схема алгоритму створення БД економічного об'єкта за допомогою MS Access

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >