< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Достатня забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці грають важливу роль у підвищенні ефективності підприємницької діяльності.

Основними завданнями аналізу слід уважати:

  • • вивчення та оцінку забезпеченості підприємства (у розрізі його структурних підрозділів) персоналом у цілому, а також, за категоріями і професіями;
  • • визначення і дослідження показників плинності кадрів, продуктивності праці і т.д.;
  • • визначення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розробка програм реалізації виявлених резервів.

Аналіз використання трудових ресурсів проводиться на основі даних статистичних форм звітності 1-ПВ, 3-ПВ. При цьому детально аналізуються причини, що призвели до втрат робочого часу (зниження обсягів виробництва і реалізації за недоліком замовлень, сировини, через втрату традиційних ринків збуту, високу ціну продукції, її низьку конкурентоспроможність, низький рівень використання оснащення і т.д.), а також роблять висновки щодо відповідності (невідповідності) чисельності персоналу потребам виробництва.

Забезпечення підприємства трудовими ресурсами оцінюється порівнянням фактичної чисельності персоналу за категоріями і професіями з нормативною потребою. Особливу увагу слід приділити забезпеченості підприємства працівниками основних професій, тобто таких, що створюють додану вартість.

Для оцінювання відповідності кваліфікації робітників складності виконуваних ними робіт використовують показник, який визначається як середньоарифметичне зважене середніх тарифних розрядів (робіт і робітників). Для характеристики руху робочої сили на підприємстві обчислюють і аналізують динаміку таких показників:

  • – коефіцієнт обороту персоналу за наймом К1: відношення чисельності прийнятого на роботу персоналу до середньостатистичної кількості персоналу;
  • – коефіцієнт обороту персоналу з вибуття К2: відношення кількості звільненого персоналу до середньостатистичної кількості персоналу;
  • – коефіцієнт плинності персоналу К3: відношення кількості звільненого персоналу за власним бажанням до середньостатистичної кількості персоналу;
  • – коефіцієнт постійності персоналу підприємства К4: відношення кількості відпрацювавши за рік робітників до середньостатистичної кількості персоналу.

Важливою складовою аналізу трудових ресурсів підприємства є вивчення ефективності використання фонду робочого часу.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за аналізований період. Такий аналіз ведеться для кожної категорії робітників, кожного виробничого підрозділу і в цілому по підприємству.

Фонд робочого часу (ФРВ) залежить від чисельності робочих (ЧР), кількості відпрацьованих одним робітником днів (Д) у середньому за рік і середній тривалості робочого дня (ПРД):

ФРВ = ЧР • Д • ПРД (8.3)

Вплив чинників на величину фонду робочого часу можна визначити методом ланцюгових підстановок:

Наступним кроком є аналіз вивчення фонду оплати праці, яка проводиться на основі форми № 1-ПВ статистичної звітності.

У кінці аналізу можна визначити стан заборгованості заробітної плати на основі даних форми № 1-ПВ (заборгованість).

Основним показником, що характеризує ефективність використання ресурсу праці, є продуктивність праці, яку слід ретельно вивчити. На цей показник впливає значна кількість чинників:

  • • зміна структури персоналу підприємства;
  • • зміна середньорічного виробітку на одного робітника;
  • • зміна виторгу (чистого прибутку).

Наприклад, для визначення ефективності діяльності окремих працівників можна використовувати таку формулу (як один із варіантів):

(8.4)

де П – зростання прибутку підприємства, зумовлене діяльністю окремого структурного підрозділу;

Ч - чисельність персоналу відділу;

Кзп – коефіцієнт, що характеризує роль конкретного робітника в процесі прибутку;

О - заробітна плата з урахуванням усіх надбавок.

Резерв зростання обсягу виробництва за рахунок зростання чисельності персоналу визначається як добуток приросту чисельності та планової продуктивності праці одного працівника, а резерв зростання обсягу виробництва за рахунок підвищення рівня продуктивності роботи – приросту продуктивності праці та фактичної чисельності персоналу.

У процесі аналізу визначають умовне вивільнення (залучення) персоналу у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва продукції за формулою:

(8.5)

де ΔЧПу – умовне зменшення кількості персоналу;

ЧП1, ЧП2 – відповідно фактична та базова чисельність персоналу; Іов – індекс зростання обсягів підприємства за аналізований період.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >