< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Електротехнічна експертиза

Останніми десятиліттями відбувається становлення судової електротехнічної експертизи в системі судово-експертних установ України. Цей процес зумовлений перш за все потребами судочинства і дістає вияв у розширенні практики використання спеціальних електротехнічних знань при вирішенні завдань господарського, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства. До 90-х pp. XX ст. електротехнічні дослідження безпосередньо не входили до завдань судової експертизи. Разом з тим, у деяких сферах експертної діяльності досить широко застосовувалися спеціальні знання у галузі електротехніки. Так, при встановленні причин нещасних випадків – ураженні електричним струмом – необхідно було насамперед установити механізм травмування, тобто з'ясувати, як електрична енергія з потенційно небезпечного стала реальним небезпечним фактором конкретного нещасного випадку. За наявності пристроїв електробезпеки (захисні заземлення та занулення, вирівнювання потенціалів, пристрої захисного відключення) встановлення таких обставин неможливе без аналізу схемних рішень, виявлення реальних параметрів захисних пристроїв. Також при проведенні пожежно-технічних експертиз, предметом яких є фактичні дані й обставини кримінального провадження щодо пожежі на електрифікованому об'єкті, після встановлення осередку пожежі та виявлення в ньому елементів електрообладнання необхідно перевірити експертні версії про причетність до пожежі теплових проявів електрики. Такі й інші ситуації зумовили розширення меж досліджень в експертизах з охорони праці при вирішенні питань електробезпеки та меж пожежно- технічних досліджень стосовно джерел запалювання електричної природи.

Зародження електротехнічної експертизи тісно пов'язане з розвитком інших видів інженерно-технічних експертиз, насамперед з охорони праці та пожежно-технічної експертизи, що є закономірним процесом. Електротехнічна експертиза проводиться з метою дослідження роботи електромережі та електрообладнання, причин виникнення у них аварійних режимів тощо.

Згідно з класифікацією та систематизацією експертиз, закріпленою чинними нормативними документами, електротехнічна експертиза як рід належить до класу інженерно-технічних експертиз за предметом, об'єктом і, відповідно, методиками експертного дослідження. Кожен вид електротехнічної експертизи, будучи складовим роду, має свої відмінності, зумовлені специфічністю предмета стосовно загальних для роду об'єктів і методик. Виокремлюють такі види електротехнічних експертиз:

 • – дослідження обставин нещасного випадку, пов'язаного з експлуатацією електроустановки, – комплексну експертизу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та електротехнічну експертизу;
 • – дослідження обставин електротравмування – комплексну електротехнічну та медичну експертизи;
 • – дослідження обставин виникнення пожежі в електроустановці – комплексну пожежно-технічну та електротехнічну експертизу;
 • – дослідження обставин, що спричинили недостовірність обліку електричної енергії в електроустановках споживачів;
 • – дослідження елементів електроустановок з ознаками аварійних (нештатних) режимів і обставин виникнення таких режимів – комплексну електротехнічну, експертизу металів і сплавів і трасологічну експертизу;
 • – дослідження обставин і наслідків зовнішнього негативного впливу на електроустановку споживача як об'єкт нерухомості – комплексну будівельно-технічну й електротехнічну експертизу.

Предметом електротехнічної експертизи є фактичні дані та обставини справи або кримінального провадження (події, пов'язані з виникненням, розвитком і наслідками нештатних режимів в електроустановках чи їх складових, станом електроустаткування в аспекті його відповідності нормативним вимогам), які встановлюють на підставі спеціальних знань з відповідних напрямів електротехніки.

Об'єкти судової електротехнічної експертизи – це матеріальні та матеріалізовані джерела інформації, які досліджуються експертами-електротехніками з метою встановлення фактичних даних про обставини події, що належать до предмета електротехнічної експертизи. Основним об'єктом експертизи є електроустановка споживача електричної енергії та її елементи; до об'єктів експертизи також належать носії інформації, в яких містяться фактичні дані щодо предмета конкретної електротехнічної експертизи – відповідні документи матеріалів справи або кримінального провадження; об'єкти дослідження та документи, надані в установленому порядку замовником експертизи. Об'єктами електротехнічної експертизи є: електрообладнання, електроприлади та їх фрагменти, електропровід, кабелі, пристрої електрозахисту (плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі), електрокомутуючі пристрої тощо.

Завдання електротехнічної експертизи спрямовані на встановлення фактичних даних і обставин події, що належать до її предмета, шляхом дослідження її об'єктів відповідними методами. Вони поділяються на діагностичні, класифікаційні та ситуаційні. Діагностичне завдання полягає в установленні стану електротехнічного об'єкта; виявленні змін, що відбулися внаслідок певної події, встановленні причин та умов цих змін на основі аналізу окремих властивостей і стану взаємодіючих об'єктів з метою визначення механізму події в цілому або його окремих фрагментів чи виявлення певних обставин події. У процесі вирішення класифікаційного завдання експерт-електротехнік визначає належність матеріальних (матеріалізованих) об'єктів дослідження у формі якого-небудь матеріального утворення з електротехнічними елементами або його відображення (фотознімки, опис) до конкретної стандартної або спеціальної групи. Класифікаційне завдання в електротехнічній експертизі полягає у визначенні за допомогою спеціальних знань належності досліджуваного об'єкта до певного класу електротехнічних виробів. Ситуаційні завдання полягають у з'ясуванні технічних явищ і встановленні обставин, пов'язаних із властивістю явища. До таких завдань відносять: дослідження можливості виникнення певного явища та існування певної обставини; встановлення обставин, за яких відбулися конкретні явища; можливість здійснення певних дій; визначення способу й причин виникнення конкретного пошкодження; встановлення механізму певних дій і утворення ознак явищ (слідів) виявлених обставин, що призвели до нештатних режимів в електрообладнанні, та явищ, що супроводжували ці режими.

Зазначені експертизи, як правило, здійснюються у тих самих експертних установах, що і пожежно-технічні, оскільки експерти, які їх проводять, компетентні в обох галузях. Часто такі експертизи призначаються в комплексі з іншими видами інженерних експертиз. На розв'язання електротехнічної експертизи виносяться, в основному, такі питання:

 • 1) Які технічні характеристики досліджуваних елементів електроустановки, електроприладу?
 • 2) Чи перебувають електроустановка, електроприлад у справному стані, а якщо ні, то які причини несправності?
 • 3) Чи виникла несправність у результаті порушення технології виготовлення, неправильної експлуатації або з інших причин?
 • 4) Чи відповідає переріз електропроводки даній потужності? Які характеристики електропроводки, ізоляційного покриття? Чи відповідає електропровід на об'єкті, що досліджується, вимогам правил обладнання електроустановок (ПОЕ)?
 • 5) Чи відповідають характеристики пристрою електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача) вимогам ПОЕ? Які характеристики пристрою електрозахисту?
 • 6) Якими мають бути електрострумові навантаження на кабельні вироби на окремих ділянках електромережі за штатних режимів роботи? Чи працювали окремі ділянки електромережі в режимі струмового перевантаження, і якщо так, то яка була його величина?
 • 7) Чи є сліди змін, переробок у вузлах і деталях пристрою електрозахисту, і якщо так, то як це відбилося на їх характеристиках?
 • 8) У якому стані перебували на об'єкті пристрої заземлення і громовідводу? Чи відповідають вони вимогам ПОЕ?
 • 9) Чи є на пред'явлених речових доказах ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмового перевантаження, короткого замикання тощо)?
 • 10) Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електропристрою?
 • 11) Чи спрацював пристрій електрозахисту при аварійному режимі електроустановки, і якщо так, то чим це спричинено?
 • 12) Чим спричинено руйнування плавкої вставки запобіжника? З якого металу зроблений плавкий запобіжник? Чи є досліджувані плавкі вставки стандартними або нестандартними (саморобними), яка їх захисна характеристика?
 • 13) Чи перебувала лампа нажарювання в момент руйнування у справному стані, або її спіраль згоріла раніше? Чи відбулося (сталося) пошкодження колби лампи нажарювання, коли вона перебувала в увімкнутому або вимкненому стані?
 • 14) Чи дозволяє дана схема підключення навантаження користуватися електроенергією в обхід електролічильника?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >