< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

 • 1.1. Системна методологія в менеджменті
 • 1.2. Принципи системного підходу в управління організацією
 • 1.3. Системне управління організацією як процес об'єднання функціонального, процесного та ситуаційного підходу
 • 1.4. Підприємство як відкрита система, його сутність та функції
 • 1.5. Державне регулювання діяльності підприємства

Рекомендована література: [1, 2, 6, 7].

Ключові поняття: система, підсистема, системний аналіз, системний підхід, системні принципи, процесний підхід, функціональний підхід, ситуаційний підхід, функції підприємства, державне регулювання.

Системна методологія в менеджменті

Системний підхід розглядає організацію як складний комплекс взаємопов'язаних і взаємодіючих змінних. Сутність системного підходу в дослідженні найбільш загальних форм організації полягає у вивченні системи як цілого, взаємодії між її частинами, дослідження процесів, які пов'язують частини системи (індивідууми, формальні структури, неформальні фактори, групи, групові відносини, типи статусів і ролей у групах) з її цілями.

"Системний підхід" і "системний аналіз" – ці словосполучення зараз дуже поширені в літературі з менеджменту, кожен з авторів вкладає в ці поняття свій зміст, тому немає їх однозначних визначень, також часто використовую словосполучення "системний аналіз" для надання ваги своїм дослідженням. Практика системного аналізу є свого роду мистецтвом.

Системний підхід поняття більш широке (виник як синтез знань по дослідженню операцій, загальної теорії систем, кібернетики. Його засновники: Людвіг Берталанфи Еріх Янч, Бернард Рудвік, а також Г. Саймон, А. Ньювелл, С.Л. Оптнер, С. Черчмен, Р.Л. Аккофф та ін), ніж системний аналіз, який є інструментом, який забезпечує науковий підхід до оптимального вирішення завдань в інтересах досягнення найбільшого ефекту, він припускає наступні дії.

 • 1. Аналіз проблем, постановку цілей по їх вирішенню, вибір критеріїв досягнення цілей.
 • 2. Структурний аналіз об'єкта та розробку концепції його розвитку.
 • 3. Генерацію і дослідження різних варіантів рішення, їх наслідків, ступінь досягнення результатів, додаткові обмеження.
 • 4. Синтез системи за результатами аналізу.

В якості методів і прийомів системного аналізу використовуються наступні: декомпозиція системи; діагностика системи; статистичні методи дослідження системи; метод перехресних порівнянь; евристичні методи (засновані на міркуванні); експертні оцінки; економіко-математичне моделювання; аналіз чутливості рішень до різних факторів; агрегування змінних в комплексні фактори; імітаційне моделювання.

Сутність системного підходу більшість авторів зводять до наступного:

 • 1) формулювання цілей і встановлення його ієрархії;
 • 2) досягнення поставлених цілей при мінімальних витратах за допомогою порівняльного аналізу альтернативних шляхів і методів;
 • 3) кількісна оцінка цілей, методів і способів їх досягнення.

Існують дві основні моделі підприємства:

 • • "механістична" розглядає підприємство як механізм, який являє собою комбінацію основних виробничих факторів, засобів виробництва, робочої сили, сировини і матеріалів, як машину для реалізації цілей її творців;
 • • "гуманістична" представляє підприємство як колектив людей, які виконують спільну роботу на принципах розподіл і кооперацію праці, при цьому важливим чинником продуктивності є людина як соціальний діяч.

Сутність цих моделей зводитися до наступного:

 • 1) існує бажаний стан системи S1, як відоме;
 • 2) існує бажане станом системи S0;
 • 3) існують альтернативні шляхи переходу з S0 в S1;
 • 4) завдання аналітика полягає в тому, щоб виявити найкращі шляхи переходу з S0 в S1.

Ці моделі знаходять своє відображення в підходах до формування системи управління організацією:

 • – "жорсткий" системний підхід – при цьому підході, все досить формалізовано і регламентовано, прийняті і встановлені початкові установки і чітко розподілена міра і межа відповідальності кожного працівника. Люди розглядаються як компоненти загального великого механізму, організму організації. їхні думки, почуття, світогляд не приймаються в розрахунок-кожен відповідальний тільки за свою певну справу, ділянку роботи;
 • – "м'який" системний підхід – при формуванні системи управління підприємством, навпаки, головний елемент системи люди з їх інтересами, здібностями, своєрідністю, цінностями, що працюють в організації і що привносять своєрідність і динаміку особистості. При такому підході вирішується завдання по об'єднанню людей на загальний результат і на довгострокову перспективу в тому числі. Створюється самоналагоджувальна система на зміни, де результатом будуть задоволення потреб клієнтів та покупців.

Подібний підхід до управління підприємством був запропонований в ході розробки основних положень такої науки як кібернетика і дослідження операція.

Кібернетика (розробник Норберт Вінер) – "наука про управління", розглядає управління як організацію цілеспрямованих дій. Процеси управління спостерігалися всюди у живих організмах, в автоматах, створених людиною, в товаристві.

Кібернетика – наука про оптимальне цілеспрямоване управління складними динамічними системами.

Кібернетичні ознаки управління можна об'єднати в дві групи:

 • 1) ознаки, характерні форми і структури управління (статичні риси – системність, детермінізм, керуючий параметр);
 • 2) ознаки, які характерні змістом управління (динамічні риси – зворотній зв'язок, спрямованість).

Дослідження операцій вперше зародилося ще в 1940-і роки в Англії у зв'язку з необхідністю вирішення деяких військових завдань.

До нього можна віднести наступні моделі:

 • 1) управління запасами;
 • 2) розподіл обмежених ресурсів;
 • 3) задачі масового обслуговування;
 • 4) вибір маршруту і впорядкування робіт у часі;
 • 5) задачі, пов'язані із заміною застарілого обладнання;
 • 6) задачі теорії ігор;
 • 7) методи математичного програмування, комбінаторного та статистичного моделювання.

З математичними завданнями даного методу пов'язана (хоча формально до них не ставитися) велика область так званих мережевих методів планування і управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >