< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • 2.1. Теорії життєвого циклу організації
  • 2.2. Модель життєвого циклу організації Л. Грейнера та І. Адізеса
  • 2.3. Збереження рівноваги організації та її цілісності

Рекомендована література: [2, 3, 8].

Ключові поняття: життєвий цикл організації, стадія становлення, стадія зростання, стадія стабільності, стадія занепаду, криза, організаційна цілісність.

Теорії життєвого циклу організації

У розвитку підприємства існує безліч циклів. Вони переплітаються, накладаються або розходяться різними своїми фазами. Тому й виникають певні труднощі дослідження процесів функціонування підприємств і тенденцій їх розвитку.

У літературі існують різні підходи до виділення циклів розвитку підприємств. Один з найбільш раціональних полягає у виділенні п'ятиетапного циклу розвитку [9]. Кожному з етапів відповідають певні особливості стану підприємства, які й утворюють тип організації.

Життєвий цикл організації являє собою п'ять основних фаз розвитку, кожна з яких має певні цілі, ознаки, стиль керівництва, завдання й організацію праці (рис. 1.3).

Фаза 1 – народження організації (становлення). Для неї характерні: визначення головної мети, що укладається у виживанні, основне завдання – вихід на ринок, організація праці – прагнення до максимального збільшення прибутки.

Логістично крива життєвого циклу організації

Рисунок 1.3. Логістично крива життєвого циклу організації

Фаза 2 – дитинство і юність (ріст). Відмінні риси: головна мета – короткочасний прибуток і прискорений ріст, виживання за рахунок твердого керівництва, основне завдання – зміцнення й захоплення своєї частини ринку, організація праці – планування прибутки.

Фаза 3 – стабільність (зрілість). Головна мета – систематичний, збалансований ріст і формування індивідуального іміджу, основне завдання – ріст по різних напрямках, завоювання ринку, врахування різноманітних інтересів, організація праці – поділ і кооперація, премії – за індивідуальний результат.

Фаза 4 – старіння організації (занепад). По суті це вищий ступінь її зрілості. Головна мета – зберегти досягнуті результати. Основне завдання – забезпечити стабільність.

Фаза 5 – відродження організації (реструктуризація, реформування, трансформація тощо). Головна мета – забезпечити пожвавлення по всіх функціях, головне завдання – омолоджування.

Тривалість життєвого циклу організації для різних організацій і підприємств у різний час різна. Рівні життєвого циклу в різний час різні, як і тривалість життєвого циклу для різних підприємств. Тому можливі різні варіанти логістичних кривих життєвого циклу підприємства (рис. 1.4).

На рис. 1.4 на зображених логістичних кривих життєвого циклу по осі абсцис відкладається час (вік підприємства), по осі ординат – показники результативності діяльності підприємства (прибуток, частка ринку, обсяг випуску продукції). Схема А показує середній успіх підприємства, Б – стрімкий зліт-падіння, В – "зоряну" кар'єру, Г – мінливу кар'єру, Д – різке падіння й зліт, Б – запізніле визнання.

Проф. Коротков Є.М. розглядає такі типи розвитку підприємств.

Графічне зображення життєвого циклу підприємств

Рисунок 1.4. Графічне зображення життєвого циклу підприємств

Підприємство-експлерант мае наступні характеристики: наявність оригінальної ідеї; наявність фахівців (новаторів); перспективи проведення й збуту; краща організація – відсутність будь-якої організації; у нас демократія – будете робити те й так, як я скажу; високий фанатизм лідера й згуртованість довкола нього трудового колективу; мобільність і взаємозамінність кадрів; творча атмосфера; поява нового лідера; відсутність компромісів; обмеженість ресурсів; перевантаження; гірші умови роботи; залежність від ринку.

Підприємство-патіент має наступні характеристики: наявність товарів, перевірених ринком, і фахівців, зацікавлених у його завоюванні; наявність інвестицій; виживає найсильніший; добре те, що погано конкурентові; демократія гарна там, де вона потрібна; наявність групи ентузіастів; інтелектуальний продукт значний; уміння керувати ринком; розбіжності в колективі; залежність від ринку; недостатня технічна оснащеність і виробничі потужності.

Підприємство-віолент має наступні характеристики: освоєння певного сегмента ринку з повним його насиченням; можливість одержання прибутку; ціль – усі, рух до неї – ніщо; добре живе той, хто вміє добре жити; якість кадрів; фінансова стабільність; конкурентоспроможність продукції; фіксована номенклатура; опозиція; консерватизм у нововведеннях; складні оргзв'язки; малодинамічні наукові структури.

Підприємство-комутант має наступні характеристики: розпад інтернаціональної компанії на ряд національних; наявність бажання у фахівців зберегти колектив; відсутність у конкурентів бажання поглинути фірму; є ще порох у порохівницях; якби молодість знала, якби старість могла; наявність лідера, що розуміє специфіку ринку; уміння втримати покупця; висока технічна оснащеність; невимогливість кадрів; звуження ринку; високі витрати; інертність; недозавантаженість потужностей; незмінність номенклатури.

Підприємство-леталент – деструктуризация підприємства, припинення його існування в попередньому виді.

Можна також розглядати не тільки фази життєвого циклу підприємств, але й стадії розвитку кожної фази окремо.

Теорія циклів і криз Тугана-Барановського М.І. розглядає кризу як переломну крапку двох хвиль підвищувальної й понижувальної в циклічному розвитку економічної системи. Кризові ситуації у функціонуванні підприємства тісно пов'язані із циклічним характером зміни ринкової кон'юнктури (більшими, середніми й малими економічними циклами), але ще більш тісний зв'язок спостерігається між кризовою ситуацією й стадією життєвого циклу підприємства. Кризові ситуації можливі на будь-якому етапі життєвого циклу суб'єкта господарювання, починаючи зі стадії його зародження – формулювання місії, причому ця стадія є однієї з найбільш чутливих.

На грані банкрутства найчастіше коштують підприємства, на яких після проходження " вищої крапки" керівництво, уважаючи, що бізнес налагоджений, більше схиляється до інерційності його ведення. Ця інерційність у рамках зміни типу національної економіки й стала недозволенною помилкою. Схематично зобразимо виникнення й розвиток ситуації економічного банкрутства на різних стадіях життєвого циклу підприємства, детальна увага приділимо стадії зрілості (рис. 2.3).

Банкрутство можливе на будь-якому етапі життєвого циклу підприємства, його розвиток є також циклічним. На кожному з етапів життєвого циклу підприємства необхідний активний маркетинг, зміна асортиментної політики, пошук альтернативного джерела доходів, реорганізація, реструктуризація, зміна форми власності. На першій стадії банкрутства можлива досудова санація за рахунок власних коштів. На другій стадії – досудова санація за рахунок власних і позикових коштів. На третій стадії – санація в ході проведення в справі про банкрутство.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >