< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ЯК ОБ'ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • 2.1. Засновники, учасники та акціонери
 • 2.2. Права акціонерів
 • 2.3. Вплив акціонерів на роботу акціонерного товариства
 • 2.4. Менеджери проти власників або агентські конфлікти
 • 2.5. Управління створенням акціонерних товариств
 • 2.6. Установчі збори – початок формування внутрішньої системи корпоративного управління

Рекомендована література: [5, 6, 11, 13, 17, 18].

Ключові поняття: акціонерне товариство, установчі збори, акціонери, засновники.

Засновники, учасники та акціонери

Засновниками акціонерного товариства можуть виступати:

 • – держава (в особі органу, уповноваженого управляти державним майном);
 • – територіальна громада (в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном);
 • – фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення про заснування акціонерного товариства.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб.

Акціонери – всі власники акцій акціонерного товариства.

Учасники – всі особи, що мають право на частку у статутному фонді, незважаючи на те, чи брали вони участь у заснуванні товариства, чи придбали такі права пізніше.

Права акціонерів

Права акціонерів – власників простих акцій

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

 • – участь в управлінні акціонерним товариством;
 • – отримання дивідендів;
 • – отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
 • – отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Права акціонерів – власників привілейованих акцій

Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. Обсяг прав, які надаються акціонеру – власнику кожного класу привілейованих акцій, визначається у статуті.

У статуті визначаються:

 • – розмір і черговість виплати дивідендів;
 • – ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства;
 • – випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
 • – порядок отримання інформації;
 • – випадки, коли власники привілейовіаних акцій мають право голосу.

Крім випадків, зазначених у статуті, акціонери – власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерного товариства таких питань:

 • 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
 • 2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій;
 • 3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

Порядок підрахунку голосів – разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій встановлюється статутом товариства.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за участі акціонерів – власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

Статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше може встановлюватись вимога стосовно більшої кількості голосів власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >