< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

 • 3.1 Принципи побудови системи управління акціонерним товариством
 • 3.2 Компетенція й порядок проведення загальних зборів акціонерів
 • 3.3 Порядок формування і напрямки роботи наглядової ради
 • 3.4 Виконавчий орган акціонерного товариства

Рекомендована література: [7, 8, 14, 15].

Ключові поняття: акціонерне товариство, установчі збори, акціонери, засновники.

Принципи побудови системи управління акціонерним товариством

Система корпоративного управління в акціонерному товаристві повинна забезпечувати:

 • • стратегічне управління товариством;
 • • ефективний нагляд за діяльністю правління з боку спостережної ради;
 • • відповідальність самої ради перед акціонерами.

Основними принципами побудови системи органів управління акціонерного товариства є:

 • 1) розмежування компетенції між органами управління;
 • 2) централізація функцій управління й контролю за діяльністю товариства;
 • 3) використання в управлінні методу "підпорядкування меншості – більшості";
 • 4) застосування важелів управління, спрямованих на захист інтересів меншості.

Компетенція й порядок проведення загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів вищий орган товариства. Основне призначення загальних зборів полягає у формуванні волі товариства, рішенні основних питань його діяльності.

Види загальних зборів

Річні загальні збори обов'язково проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Ці збори називають черговими.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

 • 1) з власної ініціативи;
 • 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 • 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
 • 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
 • 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування

У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Впродовж 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій, всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >