< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Компетенція загальних зборів

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, якщо вони внесені до порядку денного.

Питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів:

 • 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 • 2) внесення змін до статуту товариства;
 • 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 • 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
 • 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 • 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 • 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 • 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 • 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 • 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
 • 11) затвердження річного звіту товариства;
 • 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
 • 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
 • 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 • 15) затвердження розміру річних дивідендів;
 • 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 • 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
 • 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
 • 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • 21) прийняття рішення про виділення та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 • 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 • 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 • 24) обрання комісії з припинення діяльності акціонерного товариства;
 • 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >