< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок проведення загальних зборів

Порядок проведення загальних зборів встановлюється статутом.

Загальні збори не можна починати раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Головуючим на зборах може бути голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом.

Організація реєстрації акціонерів

Загальні збори є правомочними лише тоді, коли існує кворум. Зважаючи на те, що скликання та проведення зборів є дорогим та трудомістким процесом, дуже важливим моментом є реєстрація прибулих акціонерів.

Реєстрацію акціонерів або їх представників проводить реєстраційна комісія.

Головна функція реєстраційної комісії – зафіксувати кількість акціонерів, що прибули на збори, та кількість голосів, якими володіє кожен акціонер.

Реєстраційна комісія призначається наглядовою радою і може складатися із представників AT, співробітників реєстратора або депозитарію, які обслуговують товариство. Крім того, у разі скликання позачергових загальних зборів до складу реєстраційної комісії можуть бути включені акціонери, які вимагали позачергового скликання.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства. При цьому особі, якій відмовлено у реєстрації, видається мотивоване рішення, підписане головою реєстраційної комісії.

Незареєстрований акціонер не має права брати участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника, підписані головою реєстраційної комісії, додаються до протоколу загальних зборів.

Реєстрація є важливим моментом, оскільки завдяки їй можна фіксувати кількість голосів, що належать тому чи іншому акціонеру, а отже, визначати співвідношення сил на зборах.

Контроль за проведенням реєстрації, проведення загальних зборів та підбиття підсумків можуть здійснювати представники акціонерів, які у сукупності володіють 10 і більше відсотками голосів, та представники Державної фондової біржі. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам відповідного класу привілейованих акцій, загальні збори мають кворум з таких питань за умови реєстрації акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >