< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок формування і напрямки роботи наглядової ради

Наглядова рада є органом управління акціонерного товариства, який уповноважено представляти інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів, а також регулювати й контролювати діяльність правління.

У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства (якщо даний нормативний акт затверджений рішенням загальних зборів акціонерів), іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада обов'язково створюється в акціонерних товариствах, які нараховують 10 або більше.

Обрання членів наглядової ради

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

Обрання членів наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів наглядової ради приватного товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного товариства визначається його статутом.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство впродовж трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради.

Таблиця 2.4

Вимоги до кількісного складу наглядової ради

Кількість власників простих акцій, осіб

Мінімальна кількість членів наглядової ради, осіб

100 до 1000

5

понад 1000

7

понад 10 000

9

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >