< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Виконавчий орган акціонерного товариства

Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).

Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

Управління акціонерним товариством здійснюється головою колегіального органу відповідно до рішень, прийнятих на засіданні колегіального органу.

У засіданнях колегіального органу можуть брати участь:

  • – члени колегіального органу;
  • – члени наглядової ради;
  • – представники профспілки або інші уповноважені від трудового колективу;
  • – інші особи, якщо їх права обумовлені статутом акціонерного товариства.

Під час засідання ведеться протокол. Протокол підписується головуючим та на вимогу учасників засідання надається їм на ознайомлення.

Одноосібний виконавчий орган

Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

У вересні 2008 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про акціонерні товариства", що набирав чинності 29 квітня 2009 року.

З метою удосконалення процедури управління акціонерними товариствами даним законом введено поняття значного правочину та передбачено компетенцію та порядок прийняття рішення щодо його здійснення.

Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Таблиця 2.5

Компетенція органів управління AT щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, за даними останньої річної фінансової звітності

Компетенція органів управління AT щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину

10-25%

рішення приймається наглядовою радою

більше 25%, але менше 50%

рішення приймається загальними зборами простою більшістю голосів

50% і більше

рішення приймається загальними зборами трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >