< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи, орієнтовані на завдання і технології

Методи, що розглядаються, концентруються на проведені змін безпосередньо в роботі співробітників та їх груп. У зв'язку з цим основна увага надається технологічним процесам, які використовуються для виконання певних завдань.

Методи цієї групи:

 • – проектування роботи;
 • – соціотехнічна система;
 • – кружок якості;
 • – реінжиніринг бізнес-процесів;
 • – загальне управління якістю.

Проектування роботи. Як підхід до змін проектування роботи являє собою свідомо заплановану реструктуризацію того, як конкретна робота виконується з метою посилення мотивації співробітників, їх залученості та продуктивності та покращення виконання роботи в цілому.

Практика показала, що цей метод сприяє успішному розв'язанню проблем, що виникають у людей в процесі роботи.

Соціотехнічні системи. Дана модель проектування роботи і одночасно метод проведення змін, орієнтований на задачі та технології, концентрується в однаковій мірі на технологічному та соціальному аспектах організації, оптимізуючи відносини між цими двома складовими і тим самим збільшуючи організаційну ефективність. Цей метод зазвичай включає в себе радикальне перепроектування роботи з врахуванням інтересів як технології, так і робітників. Багато сучасних виробників спочатку використовують цей метод як самостійно, так і в межах інших методів проведення змін.

Кружки якості. Кружки якості – це робочі групи з числа добровольців з якоїсь однієї області діяльності, які регулярно збираються для від слідкування та вирішення проблем, які відносяться до якості роботи та її результатів. Цей метод виник в Японії, і швидко розповсюдився в США. Ефективна діяльність кружків якості передбачає, що його члени отримують підготовку в області розв'язання проблем, статистичного контролю якості та групової роботи. Результатом їх роботи е пропозиції керівництву з питань покращення якості та продуктивності для їх можливого впровадження. Мотивування учасників цього процесу проводиться більш через визнання, ніж через грошову винагороду. На жаль, кружки якості вирішують обмежене число проблем, порівняно з іншими методами проведення змін.

Реінжиніринг бізнес-процесів. Цей метод, пов'язаний з більш радикальним процесом перепроектування процесу роботи, спрямований на її впорядкування, зниження витрат, підвищення якості та ефективності в її виконанні. Реінжиніринг багато в чому схожий з організаційним діагнозом в тому розумінні, що ставить питання "навіщо ми це робимо?". Реінжиніринг супроводжується наступними типовими змінами в організації:

 • – функціональні підрозділи замінюються процесними; – вузька спеціалізація замінюється широкою; – контрольована рольова поведінка замінюється на наділення робітників повноваженнями;
 • – оцінка роботи за діями замінюється оцінкою результатів; – менеджери з наглядачів перетворюються в тренерів;
 • – структура з вертикальної перетворюється в горизонтальну.

Таким чином, реінжиніринг ніби поглинає в себе багато з інших методів проведення змін. Однак, цей метод супроводжується в більшій мірі драматичними та революційними змінами, ніж еволюційними.

Загальне управління якістю. Цей метод спрямований на те, щоб передбачити потреби, які виникають у споживача, та очікування щодо якості. Досягнення організацією якості у всьому означає, що всі види робіт та діяльності, всі процеси виконуються таким чином, що забезпечують вимоги клієнта, включаючи економію часу та вартості.

Ключові компоненти цього методу:

 • – план з неперервного покращення всіх операцій;
 • – система з точного виміру цих покращень; – стратегічний план, заснований на порівнянні якості роботи організації з кращими світовими досягненнями;
 • – тісне партнерство з постачальниками та споживачами, забезпечуючи отримання зворотного зв'язку для покращення якості операцій;
 • – глибоке розуміння споживачів, що дозволяє негайно трансформувати їх потреби в продукт та послуги;
 • – довгострокові відносини зі споживачами, що виходять далеко за межі простого продажу продукту та забезпечують їх після продажним обслуговуванням для підтримання якості;
 • – увага спрямовується на запобігання помилок, а не на їх виправлення;
 • – зобов'язання з покращення якості у всьому у робітників всіх рівнів: від керівництва до рядового виконавця.

Методи, орієнтовані на структуру і стратегію

Програми змін, що охоплюють всю організацію, нерідко пов'язані зі змінами в організаційній структурі та стратегії і, відповідно, в культурі. Зміни в структурі передбачають перестановки в посадах або ролях та переорієнтацію зв'язків між ними, а також між робочими групами і структурними підрозділами. Зміни стратегії являють собою складний тип організаційних змін. В широкому розумінні слова "стратегія" являє собою певний план дій, спрямований на досягнення організаційних цілей. Іншими словами, мова йде про зміни всього набору дій і може привести до перегляду самих цілей. Стратегічні зміни передбачають виконання наступних дій:

 • – проведення оцінки зовнішнього оточення з точки зору можливого його впливу на організаційну поведінку;
 • – проведення оцінки реакції організації на вимоги зовнішнього оточення;
 • – формулювання місії організації;
 • – розробка реалістичного сценарію по відношенню до майбутніх вимог зовнішнього оточення;
 • – розробка ідеального сценарію майбутніх вимог зовнішнього оточення та відповіді на них зі сторони організації;
 • – порівняння існуючої ситуації з майбутньою ідеальною та підготовка плану дій зі скорочення розбіжностей між теперішнім та майбутнім.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >