< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

  • 7.1. Поняття організаційного розвитку
  • 7.2. Еволюційний та революційний розвиток

Рекомендована література: [1, 5, 8, 12, 22].

Ключові поняття: організаційний розвиток; еволюційні зміни; революційні зміни.

Поняття організаційного розвитку

Активізація інтересу до організаційного розвитку (ОР) і організаційних змін (03) в 60-70 pp. XX сторіччя пов'язана з початком соціальних програм в інтересах робітників. Виділимо три найбільш усталених підходи в трактуванні терміна "організаційний розвиток" (organization development). Відповідно до першого, йдеться про природний процес якісних змін в організації похідних від її віку. Інші вважають, що розвиток пов'язаний з такими змінами, які сприяють зростанню чисельності персоналу або збільшення розмірів організації і визначаються нововведеннями. А треті вважають, що організаційний розвиток – це складна освітня стратегія, розрахована на зміну соціальних відносин, поглядів людей і структури організації з метою поліпшення її адаптації, до вимог технології і ринку. Організаційний розвиток визначається У. Френчем та С. Беллом як довготривала робота з удосконалення процесів розв'язання проблем та оновлення в організації шляхом більш ефективної спільної регуляції культурних постулатів організації при особливій увазі до культури усередині формальних робочих груп, застосовуючи теорію і технологію прикладної науки про організаційну поведінку, включаючи дослідження дією.

Організаційний розвиток є довгостроковою роботою по підвищенню здатності організації оновлювати себе, вирішувати виникаючі проблеми і швидко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни. Особливо виділяється ефективне управління культурою організації, головним чином у формальних робочих групах, вживання методик науки про поведінку. Можна побачити, що С. Белл і У. Френч поняття організаційного розвитку та організаційних змін визначають як одне ціле, що немає значних розбіжностей, тобто ці поняття тотожні і невід'ємні.

В цілому під організаційним розвитком розуміється "процес позитивних якісних змін в організації, які зачіпають способи, засоби діяльності та взаємодії і що відбивається в трансформації організаційної структури (табл. 3.5).

Під організаційним розвитком пропонується розуміти безперервні нелінійні інтегруючі багатовимірні локальні зміни процес переходу підприємства в новий якісний стан, за рахунок зміни кількості, якості вхідних у нього підсистем, і зв'язків між ними, що підвищує його життєздатність у зовнішньому середовищі та ефективність функціонування.

Таблиця 3.5

Порівняльний аналіз організаційного розвитку та організаційних змін

Характеристика

Організаційні зміни

Організаційний розвиток

Рівень прийняття рішень

Як по відділу, так і по всьому підприємству

В цілому по всьому підприємству, може починатися на різних рівнях ієрархії

Тривалість

Час від часу слід проводити зміни в усіх підрозділах, для адекватного та швидкого реагування до змін ринку, проведення організаційних змін має бути швидким, щоб перерости у розвиток підприємства

Слід постійно проводити дії, які в майбутньому приведуть підприємство до розширення та розвитку (поява нового власника, диверсифікація, реорганізація та інших змін)

Масштабність

Слід постійно проводити дії, які в майбутньому приведуть підприємство до розширення та розвитку (поява нового власника, диверсифікація, реорганізація та інших змін)

Має стосуватися всього підприємства як одного цілого, допускає зворотність процесу змін (біполярна стратегія), може початися в різних ієрархічних рівнях

Соціальна ориєнтація

Спрямованість на підвищення ефективності управління підрозділами та організацією, пристосування людей до нововведень для підтримання конкурентоздатності підприємства, визначає рольові функції кожного з учасників процесу

Орієнтовані більш на Розвиток самого підприємства шляхом перетворення та переходу на нові рівні, особливо виділяється ефективне управління культурою організації, використання методів науки про організаційну поведінку, додатковому обліку соціальних цілей

Вид кризи/ що потрапляє під вплив організації

Криза ліквідності/ виробничі умови

Стратегічна криза/ кадрові умови

Оперативність реагування

Швидке пристосування до середовища шляхом врахування тенденцій його розвитку, адаптація до змін в середовищі та пристосування середовища під організацію

Довгострокова робота з підвищення здатності організації оновлювати себе, вирішувати виникаючі проблеми та швидко реагувати на внутрішні та зовнішні зміни

Проведення організаційних змін може слугувати серйозним механізмом підтримки та розвитку системи управління підприємством. В руках компетентної групи керівників, які здійснюють організаційні зміни, є потужний засіб вдосконалення роботи підприємства та підвищення її ефективності.

Еволюційний та революційний розвиток

Процеси змін вимагають логічного завершення, оскільки відомо, що вони можуть тривати нескінченно довго. Тому необхідні стабілізація та консолідація нових, офіційно узаконених, моделей поведінки і організаційних правил. Це відбувається на етапі так званого заморожування процесу змін.

Концепція організаційного розвитку є прикладом еволюційного підходу і підходить для стратегії безперервного розвитку, тобто це дії безпосередньо для постійного розвитку підприємства і трансформації у великі компанії і концерни. Реінжиніринг, як фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування організації, відповідає революційному підходу і забезпечує реалізацію стратегії радикального розвитку, прикладом реінжинірингу можуть бути зміна умов ведення бізнесу, які в свою чергу дадуть можливість отримання додаткових конкурентних переваг. Таким чином можна зробити висновок, що кілька "революцій" на різних рівнях підприємства створюють поштовх до еволюції всього підприємства, а звідси можна виділити, що реінжиніринг є формою організаційних змін та складовою частиною організаційного розвитку

Процес сприйняття змін в компанії дуже неоднорідний. Оскільки організаційні зміни, які були класифіковані раніше, вимагають часу на реалізацію, то і ставлення людей змінюється в міру розгортання "змінних" подій. Зазвичай все починається з не- або недоінформірованного оптимізмом після "шокуючої" новини, тут інформація може бути неповною або недостовірною, але вона отримана. Люди схильні сподіватися на краще, тому навіть така подія, як "новий власник", викликає нові позитивні очікування. У міру інформованості песимізм зазвичай наростає, люди вже розуміють, чим їм можуть загрожувати зміни, деякі з них відмовляються "продовжувати справи" і впадають в депресію. Інші висловлюють рішучість і відданість, реально дивляться на речі, і їх оптимізм починає зростати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >