< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні чинники, які впливають на якість продукції

До основних чинників, які впливають на якість продукції, відносять:

  • – виробничі (сировина, матеріали, устаткування, інструменти, технології);
  • – людські (професійні навики, знання, організованість працівників);
  • – економічні (ефективні системи матеріального і морального стимулювання, визначення оптимальної собівартості).

На якість впливають різні чинники на всіх стадіях життєвого циклу продукції: при проектуванні, в процесі виробництва і експлуатації.

На проектно-конструкторском етапі основними чинниками є: ретельне маркетингове дослідження виробів, глибока перед- проектна розробка продукції, техніко-економічне обгрунтування продукції і експлуатаційних характеристик, скорочення паливних матеріалів на одиницю виробу і так далі

На виробничому етапі до основних чинників можна віднести: рівень технічного переозброєння і реконструкції підприємства, комплексна автоматизація і механізація процесів, стандартизація і уніфікація, ефективний вхідний контроль сировини і матеріалів та ін.

На стадії експлуатації: строге дотримання режимів використання, передбачених технічною документацією та ін.

Для досягнення оптимального рівня якості продукції слід досягти найбільш прийнятного співвідношення між чинниками і умовами, які впливають на якість.

Чинники, які впливають на якість продукції, діляться на:

1) об'єктивні (технічний рівень виробництва, устаткування, рівень технології); 2) суб'єктивні (особиста зацікавленість в результатах праці, рівень освіти та ін).

Значення управління якістю в системі загального менеджменту

Процес управління якістю розглядається як невід'ємна складова системи управління організацією, яка охоплює всі підсистеми організації і яка представлено на всіх її ієрархічних рівнях.

Петля якості

Рисунок 5.1. Петля якості

Об'єктами управління виступають процеси, від реалізації яких залежить якість кінцевої продукції. Вони здійснюються на всіх етапах ЖЦП і включають 11 етапів ("петля якості").

Обов'язково слід звернути увагу на те, що діяльність, пов'язану з управлінням якістю, представлено на трьох ієрархічних рівнях управління. Ключовими елементами управління якістю на цих рівнях є:

  • • на рівні організації: наміри, напрями, цілі діяльності стосовно якості, офіційно сформульовані та задекларовані вищім керівництвом організації;
  • • на рівні підрозділів: завдання, ресурси, критерії оцінювання діяльності, пов'язані із забезпеченням якості конкретної продукції;
  • • на рівні персоналу: відповідальність, повноваження, відносини виконавців усіх рівнів щодо питань якості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >