< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ АКТИВІВ

 • 7.1. Сутність процесу управління формуванням операційних активів підприємств
 • 7.2. Основні етапи процесу управління оборотними активами підприємства
 • 7.3. Управління запасами
 • 7.4. Управління дебіторською заборгованістю

Рекомендована література: [1, с.101-174].

Ключові поняття: активи, операційний цикл, фінансовий цикл, операційні активи, оборотні активи, політика управління оборотними активами, політика управління запасами, політика управління дебіторською заборгованістю.

Сутність процесу управління формуванням операційних активів підприємств

Активи – економічні ресурси у формі сукупних майнових цінностей, які використовуються у господарчій діяльності з метою отримання прибутку.

Активи підприємства класифікуються за такими ознаками:

A) за формами функціонування поділяють

 • – матеріальні активи,
 • – нематеріальні активи,
 • – фінансові активи.
 • Б) За характером участі у господарчому процесі і швидкості обороту:
  • – оборотні активи,
  • – необоротні активи.

B) За характером обслуговування видів діяльності:

 • – операційні активи,
 • – інвестиційні активи.
 • Г) За характером формування фінансових джерел:
  • – валові активи,
  • – чисті активи.
 • Д) За характером володіння:
  • – власні активи,
  • – орендовані активи.
 • Е) За ступенем ліквідності:
  • – активи абсолютно ліквідні;
  • – високоліквідні активи,
  • – середньоліквідні активи,
  • – слаболіквідні активи,
  • – неліквідні активи.

Основною метою формування активів підприємства – виявлення і задовольняння потреб в окремих їх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їх складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності.

Процес формування активів базується на таких принципах:

 • 1. Врахування перспектив розвитку операційної діяльності і форм її диверсифікації.
 • 2. Забезпечення відповідного об'єму і структури формування активів об'єму і структурі виробництва і збуту продукції.
 • 3. Забезпечення оптимальності складу активів з позиції ефективності господарчої діяльності.
 • 4. Забезпечення умов прискорення обороту активів в процесі їх використання.

Основні етапи процесу управління оборотними активами підприємства

Управління оборотними активами визначає необхідність попередньої їх класифікації. Класифікація будується на таких ознаках:

A) За характером фінансових джерел формування:

 • – валові оборотні активи;
 • – чисті оборотні активи,
 • – власні оборотні активи.
 • Б) За видами:
  • – запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів;
  • – запаси готової продукції,
  • – дебіторська заборгованість,
  • – грошові активи,
  • – інші види оборотних активів.

B) За характером участі в операційному процесі:

 • – оборотні активи, які обслуговують виробничий цикл підприємства,
 • – оборотні активи, які обслуговують фінансовий цикл підприємства.
 • Г) За періодом функціонування:
  • – постійна частина оборотних активів,
  • – змінна частина оборотних активів.

Управління оборотними активами пов'язана с конкретними особливостями формування його операційного циклу.

Операційний цикл – період повного обороту усієї суми оборотних активів, у процесі якого проходить зміна окремих їх видів (запаси готової продукції, запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів, грошові активи, дебіторська заборгованість).

В процесі управління оборотними активами в рамках операційного циклу відокремлюють дві складові: 1. виробничий цикл підприємства; 2. фінансовий цикл.

Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, які використовуються для обслуговування виробничого процесу, починая з моменту потрапляння на підприємство сировини, матеріалів і напівфабрикатів і завершая моментом відгрузки готової продукції.

Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) – період повного обороту грошових коштів, які інвестовані в оборотні активи, починая з моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину, матеріали, напівфабрикати і завершуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію.

Політика управління оборотними активами – частина загальної фінансової стратегії підприємства, яка заключається в формуванні необхідного об'єму і складу оборотних активів, раціоналізації і оптимізації структури джерел їх фінансування.

Політика управління оборотними активами підприємства розробляється за такими етапами:

 • 1. Аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді.
 • 2. Визначення принципіальних підходів до формування оборотних активів підприємства.
 • 3. Оптимізація об'єму оборотних активів.
 • 4. Оптимізація співвідношення постійної і змінної частини оборотних активів.
 • 5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів.
 • 6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів.
 • 7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх використання.
 • 8. Формування певних принципів фінансування окремих видів оборотних активів.
 • 9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >