< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА

 • 12.1. Види реальних інвестиційних проектів підприємства та особливості управління
 • 12.2. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Рекомендована література: [1, с. 352-407].

Ключові поняття: реальні інвестиції, фінансові інвестиції, політика управління реальними інвестиціями, інвестиційний проект.

Види реальних інвестиційних проектів підприємства та особливості управління

Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування.

Реальні інвестиції здійснюються підприємствами у різноманітних формах:

 • 1. Придбання майнових комплексів.
 • 2. Нове будівництво.
 • 3. Реконструкція.
 • 4. Модернізація.
 • 5. Оновлення окремих видів обладнання.
 • 6. Інноваційне інвестування нематеріальних активів.
 • 7. Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів.

Усі ці форми можна звести до трьох основних напрямків: капітальному інвестуванню чи капітальним вкладенням ( перші п'ять форм), інноваційному інвестуванню ( шоста форма) і інвестуванню приросту оборотних активів (сьома форма).

Вибір конкретних форм реального інвестування підприємства визначається задачами галузевої, товарної, регіональної диверсифікації його діяльності (спрямованими на розширення об'єму операційного прибутку), можливостями впровадження нових ресурсе та зберегаючих працю технологій (спрямованих на зниження рівня операційних витрат), а також потенціалом формування інвестиційних ресурсів (грошових чи інших активів, які залучаються для вкладання в об'єкти реального інвестування).

Політика управління реальними інвестиціями – частина інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує підготовку, оцінку і реалізацію найбільш ефективних реальних інноваційних проектів.

Процес формування політики управління реальними інвестиціями підприємства здійснюється за такими етапами.

 • 1. Аналіз стану реального інвестування у попередньому періоді.
 • 2. Визначення загального об'єму реального інвестування у попередньому періоді.
 • 3. Визначення форм реального інвестування.
 • 4. Підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів.
 • 5. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів.
 • 6. Формування портфелю реальних інвестицій.
 • 7. Забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів та інвестиційних програм.

Інвестиційний проект – основний документ, який визначає необхідність здійснення реального інвестування, у якому в певній послідовності розділів

Викладаються основні характеристики проекту і фінансові показники його реалізації.

Інвестиційні проекти можна класифікувати за такими ознаками:

 • 1. За цілями інвестування:
  • – інвестиційні проекти, які забезпечують ріст об'єму випуску продукції;
  • – інвестиційні проекти, які забезпечують розширення асортименту продукції;
  • – інвестиційні проекти, які забезпечують підвищення якості продукції;
  • – інвестиційні проекти, які забезпечують зниження собівартості продукції.
 • 2. За рівнем автономності реалізації:
  • – інвестиційні проекти, які не залежні від реалізації інших проектів;
  • – інвестиційні проекти, які залежні від реалізації інших проектів.
 • 3. За строками реалізації:
  • – короткочасні інвестиційні проекти з періодом реалізації до одного року;
  • – середньострокові інвестиційні проекти з періодом реалізації від одного до трьох років;
  • – довгострокові інвестиційні проекти з періодом реалізації понад трьох років.
 • 4. За об'ємом необхідних інвестиційних ресурсів:
  • – невеликі інвестиційні проекти ( до 100 тис. ум.од.);
  • – середні інвестиційні проекти (від 100 до 1000 тис.ум.од.);
  • – крупні інвестиційні проекти ( понад 1000 тис.ум.од.).
 • 5. За пропонованою схемою фінансування:
  • – інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок внутрішніх джерел;
  • – інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок акціонування;
  • – інвестиційні проекти фінансуються за рахунок кредиту.
  • – інвестиційні проекти зі змішаною формою фінансування.

У відповідності з рекомендаціями ЮНИДО (Організації

Об'єднаних націй По Промисловому Розвитку) інвестиційний проект повинен вміщати такі розділи: коротка характеристика проекту, пре умови та основна ідея проекту, аналіз ринку та концепція маркетингу, сировина та поставки, місторозташування, будівний майданчик і навколишнє середовище, проектування та технологія, організація управління, трудові ресурси, планування реалізації проекту, фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій.

Основними показниками ефективності реальних інвестиційних проектів є чистий приведений прибуток, індекс доходності, індекс рентабельності, період окупності, внутрішня ставка доходності.

Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Фінансові інвестиції розглядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу чи як інструмент реалізації стратегічних цілей, які пов'язані з диверсифікацією операційної діяльності підприємства.

Фінансове інвестування здійснюється підприємством у таких формах:

 • 1. Вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств.
 • 2. Вкладення капіталу у доходні види грошових інструментів.
 • 3. Вкладення капіталу у доходні види фондових інструментів.

З урахуванням форм фінансового інвестування організується управління ними на підприємстві. Для цього формується певна політика.

Політика управління фінансовими інвестиціями – частина загальної інвестиційної політики підприємства, яка забезпечує вибір найбільш ефективних фінансових інструментів вкладення капіталу і своєчасне його реінвестування.

Формування політики управління фінансовими інвестиціями здійснюється за такими основними етапами.

 • 1. Аналіз стану фінансового інвестування у попередньому періоді.
 • 2. Визначення об'єму фінансового інвестування у майбутньому періоді.
 • 3. Вибір форм фінансового інвестування.
 • 4. Оцінка інвестиційних параметрів окремих фінансових інструментів.
 • 5. Формування портфелю фінансових інвестицій.
 • 6. Забезпечення ефективного оперативного управляння портфелем фінансових інвестицій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >