< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

  • 1.1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні.
  • 1.2. Джерела договірного права.

Рекомендована література: [3, с. 5-36]; [4, с. 13-59]; [7, с. 8-45]; [9, с. 129-161].

Ключові поняття: публічно-правові відносини, приватноправові відносини, договірне право, свобода договору, інститут договірного права, джерело договірного права, нормативно-правовий акт.

Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні

Договірне право як галузь права – система правових норм, що регулюють договірні відносини. Договірне право включає в себе елементи (розділи, частини), що встановлюють: 1) загальні положення договірного права та 2) положення окремих видів договорів. Отже, умовно договірне право можна поділити на Загальну і Особливу частини.

Загальна частина договірного права містить положення, що визначають: поняття, принципи, джерела договірного права; поняття зобов'язання і договору, їх співвідношення; зміст, структура договору, його форму; класифікацію договорів; порядок укладення, виконання (способи забезпечення виконання договірних зобов'язань), зміни, розірвання договору; відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

Особлива частина договірного права містить правові норми, що визначають порядок передання, майна, надання послуг, виконання робіт тощо, тобто окремі види договорів залежно від предмету договору. Підставою для такого поділу є правова спрямованість або юридична мета договорів (типи договорів).

Предметом договірного права є суспільні відносини, що пов'язані із укладенням, зміною, виконанням чи припиненням договорів, зокрема господарських (підприємницьких) договорів.

Методи договірного права – це способи і прийоми, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин, що входять у предмет договірного права. Види методів договірного права: диспозитивний (юридична рівність сторін, ініціатива сторін при встановленні правовідносин, можливість вибору варіанта поведінки, що не суперечить цивільному законодавству і моралі суспільства) та імперативний (укладення обов'язкових договорів).

Принципи договірного права можна визначити як основні керівні засади (основні ідеї), які знаходять своє закріплення в нормах договірного права. Система принципів, які найповніше визначають правову природу та зміст договірного права: принцип свободи договору; принцип диспозитивності (рівності); принцип економічності та співробітництва; принцип обов'язковості виконання сторонами умов договору; принцип належного і реального виконання договірних зобов'язань; принцип судового захисту та застосування договірних санкцій та санкцій, передбачених законом до порушника договірного зобов'язання; принцип справедливості, добросовісності й розумності; принцип моральності; принцип не зловживання правом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >