< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 • 1.1. Сутність і поняття публічного адміністрування.
 • 1.2. Принципи публічного адміністрування, системи суб'єктів публічного адміністрування.
 • 1.3. Основні галузі публічного адміністрування.

Рекомендована література: [4,6,7].

Ключові поняття: адміністрування, публічне адміністрування, публічне управління, суб'єкт публічного адміністрування, адміністративні послуги, адміністративні рішення, якість адміністрування.

Сутність і поняття публічного адміністрування

Публічне адміністрування – одна з ключових дисциплін, яка формує управлінську еліту для забезпечення взаємодії інтересів бізнесу, політики, громадянського суспільства з метою розробки та прийняття стратегічних рішень на базі використання сучасних інноваційних технологій.

Адміністрування (англ. "administro" – керую, виконую) – бюрократичний метод управління завдяки командуванню.

Адміністрування – діяльність щодо керівництва дорученою ділянкою завдяки застосуванню адміністративних методів управління.

Адміністрування, як функція управління, відповідно до класичною теорії управління включає:

 • – планування (постановка цілей і задач);
 • – організацію (створення формальної структури підпорядкованості і розподіл функцій між підрозділами);
 • – керівництво (оперативне прийняття рішень у вигляді наказів, розпоряджень, забезпечення узгодженості взаємодії усіх підрозділів);
 • – облік;
 • – контроль;
 • – аналіз.

Адміністрування поділяється на:

 • – корпоративне (приватне);
 • – громадське (державне, регіональне, муніципальне).

Адміністрування також розглядається як організаційно –

розпорядча діяльність менеджерів у взаємодії з органами управління різних рівнів.

Публічне адміністрування є складовою частиною системи державного управління. Його часто плутають з публічним управлінням.

Публічне управління – це процес колективного прийняття та реалізації стратегічних рішень на основі узгодження і координування мети і дій усіх ключових учасників.

Публічне адміністрування (англ, "public management") – це регламентована законами та іншими правовими актами, діяльність суб'єктів публічного адміністрування, що спрямована на:

 • – прийняття адміністративних рішень;
 • – надання адміністративних послуг;
 • – здійснення внутрішнього адміністрування суб'єкта публічного адміністрування.

Суб'єкт публічного адміністрування (СПА) – орган, установа, посадова особа, юридична особа, що уповноважені здійснювати публічне адміністрування.

Публічне адміністрування розглядається у вузькому та широкому значенні.

У вузькому сенсі, публічне адміністрування передбачає взаємодію суб'єктів виключно з виконавчою гілкою влади (Кабінет Міністрів та структури, що йому безпосередньо підпорядковані).

У широкому сенсі – з усіма трьома гілками влади (законодавчою, виконавчою, судовою) та на різних рівнях прийняття рішень (державний, регіональний, муніципальний).

Адміністративне регулювання – діяльність суб'єкта публічного адміністрування з видання правил, положень, регламентів та інших нормативних актів для виконання законів.

Внутрішнє адміністрування – діяльність, завдяки якій забезпечується самостійне функціонування суб'єкта публічного адміністрування (впорядкування організаційно-управлінської структури, документація, розпорядження трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами, документообіг).

Посадова особа – державний політик, державний службовець або інша особа, яка виконує функції публічного адміністрування і володіє повноваженнями давати вказівки.

Адміністративний акт – виданий суб'єктом публічного адміністрування правовий акт встановленої форми.

Може бути індивідуальний або нормативний:

Індивідуальний адміністративний акт – одноразовий акт, призначений для конкретної особи або групи осіб.

Нормативний адміністративний акт – правовий акт, що встановлює правила поведінки або ведення справ для необхідної групи осіб.

Адміністративне рішення – адміністративний акт або інший документ встановленої форми, в якому виражена воля суб'єкта публічного адміністрування.

Адміністративна послуга – дія суб'єкта публічного адміністрування з видачі дозволів, ліцензій або доказів, що підтверджують факт здійснення адміністративних процедур.

Публічна послуга – діяльність контрольованих державою або самоврядуванням юридичних осіб з надання соціальних послуг, послуг у галузі освіти, культури, науки, спорту.

Дисципліна “Публічне адміністрування” є багатогранною та базується на знаннях великої кількості дисциплін, також вона є базою для вивчення деяких суто управлінських навчальних курсів (рис. 9.1).

Міждисциплінарні зв'язки

Рисунок 9.1. Міждисциплінарні зв'язки "Публічного адміністрування"

Також дисципліна “Публічне адміністрування” коригується з низкою дисциплін магістерського циклу підготовки, а саме: “Управління змінами”, “Управління якістю”, “Управління витратами” тощо.

Принципи публічного адміністрування

Суб'єкти публічного адміністрування (СПА) у своїй діяльності керуються наступними принципами:

 • – Верховенство права (тобто діяльність повинна здійснюватися тільки відповідно до законів та адміністративних актів);
 • – Об'єктивність (неупередженість виконання рішень);
 • – Пропорційність (масштаб адміністративного рішення і засоби здійснення повинні відповідати цілям адміністрування);
 • – Незловживання владою ( тобто діяльність СПА здійснюється тільки у межах, правилах та процедурах, що дозволені та чітко прописані у діючому законодавстві);
 • – Службова співпраця (при підготовці адміністративних рішень надання допомоги різним відомствам);
 • – Ефективність (економне використання ресурсів при прийнятті рішень щодо адміністрування, тобто з мінімальними витратами);
 • – Субсидіарності (рішення СПА повинні здійснюватися на тих рівнях, де їх виконання є найбільш ефективним);
 • – "Єдиного вікна" (підготовка інформації за замовленням громадян, прийом скарг, пропозицій та відповіді на них передбачається на одному робочому місці, задля уникнення невдобств, пов'язаних із бюрократизацією процесу вирішенням питання).

Система Суб'єктів Публічного Адміністрування включає;

Система СПА

Рисунок 9.2. Система СПА

Основні галузі публічного адміністрування

До основних галузей публічного адміністрування відносять:

 • 1. Адміністративне регламентування, нагляд, контроль за здійсненням нормативних актів;
 • 2. Надання адміністративних послуг;
 • 3. Адміністрування публічних послуг;
 • 4. Внутрішнє адміністрування СПА.

Адміністративне регулювання передбачає консультування, опитування, публічно оголошені збори, запрошення представників для з'ясування думки.

Важливим способом забезпечення якості ПА на будь-якому рівні є моніторинг СПА, що організовується в залежності від рівня адміністрування, від уряду (державний рівень) до керівництва регіоном (рівень місцевого самоврядування).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >