< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація праці менеджера

  • 1. Організація керівної праці менеджера.
  • 2. Організація роботи з документами.
  • 3. Організація і проведення ділових зустрічей.
  • 4. Організація прийому відвідувачів.

Організація керівної праці менеджера

Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяльності колективу, який він очолює, і апарату управління, а також і від організації власної праці.

Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці тощо) і суб'єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип безперервності тощо). Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів управління організацією. Вони обумовлені відокремленням управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу праці у суспільстві.

Змістом організації праці менеджера є науково обгрунтовані рішення таких питань, як розподіл і кооперація праці працівників у масштабі підрозділу чи підприємства в цілому, вибір раціональної системи і методів роботи, підбір і розстановка персоналу, організація робочих місць і створення ефективного виробничого середовища для працівників, використання засобів механізації управлінських робіт. їх конкретне рішення визначається методами і стилем керівництва менеджера, його загальноосвітнім і професійно- кваліфікаційним рівнем, удосконалення яких є одним із найважливіших завдань [1, 4, 5, 14].

Здійснюючи керівництво роботою організації менеджеру слід:

  • • систематично брати участь у вирішенні виробничих завдань;
  • • вирішувати питання, які передбачені службовими повноваженнями;
  • • регулярно спілкуватись з людьми, одержувати від них і передавати їм необхідну управлінську інформацію.

Сукупність цих завдань визначає структуру робочого часу менеджера і основні напрями організації його праці. їх класифікація показана на рис. 18.1.

Організація праці менеджера [4]

Рис. 18.1. Організація праці менеджера [4]

Організація роботи з документами

Серед найбільш трудомістких робіт одне з чільних місць посідає робота з документами. Незважаючи на нововведення в техніці та технології, вони не дають сьогодні відчутного зниження трудомісткості документування управлінської праці. За підрахунками спеціалістів, на роботу з документами працівники апарату управління витрачають від 30 до 70 % свого робочого часу [1, 4].

Документування – це процес вивчення обсягу вхідної та підготовки вихідної інформації на основі листів, наказів, розпоряджень тощо.

Через суттєві недоліки в технології документування виникають перевантаження працівників (наприклад, коли керівник намагається бути в курсі всіх питань і прагне охопити всю інформацію, його робоче місце стає "вузьким" в інформаційному пошуці).

Які є шляхи раціоналізації роботи керівника з документами?

Перший шлях – це використання менеджером режиму "фільтрації" документів, які надходять, тобто відбір лише тих із них, за яким рішення може бути прийняте тільки ним самим. Попередній розподіл вхідної документації адресатом повинен здійснюватися в канцелярії, чи секретарем керівника відповідно до функцій та видів робіт у апараті управління.

Другий шлях передбачає вдосконалення роботи з вихідними документами. Керівник повинен якомога більше делегувати право підпису документів відповідним виконавцям, звичайно, в межах існуючих законоположень, згідно раціонального розподілу прав та обов'язків між ними. У цьому випадку досягається подвійний ефект: він вивільнятиме свій час для інших важливих робіт і цим підвищуватиме ініціативність підлеглих.

Третій шлях удосконалення роботи з документами – це підвищення швидкості індивідуальної роботи керівника з ними. Для цього він повинен володіти прийомами швидкою (динамічного) читання. Для керівника сучасного виробництва така потреба з'явилася давно [1, 4].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >