< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

У сучасному глобалізованому світі успішний розвиток будь- якої країни неможливий без запропонування безпечної продукції високої якості, за умови економії всіх ресурсів під час її виробництва. Саме це має забезпечити конкурентоспроможність не тільки окремого підприємства, а й держави взагалі. Усім досвідом економічного розвитку найконкурентоспроможніших економік світу доведено, що досягнення високої якості неможливе без використання ефективних методів управління. Забезпечити саме таке управління підприємству дозволяють сучасні системи управління (СУ): системи управління якістю (СУЯ), системи екологічного управління (СЕУ), системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) тощо.

Наразі найпоширенішою СУ є СУЯ за ISO 9001. Серед лідерів – Китай – 328 213 сертифікатів та Італія – 171 947. В Японії – 56 912 сертифікатів, в Індії–29 574, у Бразилії–23 325, у Колумбії – 9 910, у Мексиці – 4 611. В Україні станом на 01.07.2013 р. до реєстру УкрСЕПРО було внесено 3 169 чинних сертифікатів. Загальну кількість сертифікатів, виданих підприємствам України, повністю визначити неможливо за відсутності обліку всіх органів із сертифікації СУ. Але навіть за приблизними оцінками рівень розповсюдження СУ в Україні є незадовільним, що також негативно впливає на конкурентоспроможність українських товарів та економіки в цілому.

У професійній підготовці фахівців спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність", які працюють в умовах активізації ринкової діяльності, опанування знань та навичок у галузі управління якістю набуває першочергового значення. В цих умовах підвищується роль торговельних підприємств, що формують асортимент товарів із різних виробництв відповідно до певних потреб споживачів та здійснюють контроль їх якості.

Програма дисципліни передбачає врахування найважливіших змін, які пов'язані з перебудовою поглядів у галузі управління якістю товарів і необхідністю підвищення професіоналізму фахівців найвищої кваліфікації. У зв'язку з цим для магістрів особливого значення набуває отримання необхідного обсягу знань у сфері управління якістю товарів, одержання необхідних навичок щодо розробки і впровадження сучасних систем якості.

Предметом дисципліни є нормативні та законодавчі документи, правила, методи створення і впровадження систем управління якістю товарів відповідних міжнародним стандартам серії ISO 9000.

Міждисциплінарні зв'язки: матеріал цього курсу базується на знаннях, набутих студентами під час вивчення навчальних дисциплін "Вища та прикладна математика", "Основи стандартизації, метрології та управління якістю", "Теоретичні основи товарознавства", "Товарознавство", "Основи права", "Комерційна діяльність", "Економіка підприємства" та ін.

Мета вивчення дисципліни "Управління якістю" – формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю товарів (послуг).

Основними завданнями курсу є:

  • – вивчення термінології з управління якістю;
  • – оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни;
  • – роль та значення управління якістю товарів;
  • – вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду управління якістю товарів для подальшого його розвитку;
  • – роль нормативних документів щодо створення та впровадження систем якості товарів;
  • – використання методологічних основ управління: загальні підходи, принципи та методи роботи щодо якості товарів;
  • – правила розробки систем управління якістю товарів: механізм управління, принципи та функції систем, система якості товарів у стандартах ISO серії 9000, тотальне управління якістю;
  • – опанування економічних проблем якості.

У процесі вивчення курсу студенти отримують знання, які відповідають сучасному рівню в галузі управління якістю, знайом-

ляться з основними досягненнями в теорії та практиці управління якістю в різних країнах, необхідністю використання досягнень у галузі управління якістю, його організаційними системами, доцільністю переходу до управління виробництвом продукції "через якість" з використанням міжнародних стандартів ISO серії 9000, що прийняті в Україні як національні.

У професійній підготовці фахівців вищої кваліфікації опанування знань та навичок у галузі управління якістю має особливе значення. За цих умов зростає роль торговельних підприємств, які формують асортимент товарів із виробничих підприємств у відповідності з певними потребами споживачів та здійснюють контроль якості товарів і послуг.

Практичні заняття базуються на лекційному матеріалі і самостійному вивченні певних питань, визначених викладачем. У процесі проведення практичних занять із цього курсу студенти повинні засвоїти основні терміни, визначення та положення систем управління якістю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >