< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління якістю в європейських країнах

У європейських державах системи якості набули значного поширення, хоча й значно пізніше. В їх основі було використано вже накопичений досвід Японії та США.

Для європейських країн, таких як Великобританія і Німеччина. головна мета була у виробленні конкурентної боротьби за виживання.

У європейських країнах у 80-х pp. впроваджувались системи управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Проведена підготовка до створення єдиного європейського ринку, який проголошений 01.01.1993 р. Значна увага приділяється сертифікації систем якості. Проводиться акредитація випробувальних лабораторій для контролю і оцінки якості продукції.

У 1995 р. прийнята нова концепція гармонізації стандартів ISO 9000 і TQM, введені вимоги до безпеки і надійності продукції, маркування продукції знаком ЄС. У 1988 р. 14 найбільших фірм підписали угоду про створення Європейського фонду управління якістю (для підтримки і стимулювання західноєвропейських компаній у прискоренні випуску якісної продукції). Створено Європейську організацію з якості, Європейську премію з якості (присуджується кращим фірмам з 1992 р.).

Функціонують системи управління якістю зі специфічними формами. Питаннями якості на підприємствах займаються заступники, які мають окремий апарат.

У Швеції деякі функції контролю якості проводяться на державному рівні. Для цього створюються урядові інспекції з якості експортованих товарів. В Англії подібні функції виконує Британська промислова рада. На державному рівні діють системи у військовій галузі. Забезпечується ритмічність серійного виробництва у спосіб випробування дослідних зразків.

У Німеччині на державному рівні приділяється увага науковій, інженерній роботі та навчанню на всіх рівнях.

В усіх Європейських країнах використовують статистичний контроль та регулювання якості на всіх етапах створення продукції.

У Європейських країнах важливе значення приділяють:

 • – збільшенню ступеня безпеки і надійності виробів;
 • – використанню новітніх досягнень науки із застосуванням комп'ютерної техніки на кожній технологічній операції;
 • – підготовці та кваліфікації кадрів;
 • – анкетному опитуванню споживачів і експертному аналізу якості продукції.

Європейський підхід до рішення проблем якості:

 • 1) законодавча основа для проведення робіт з якості, їх оцінка та підтвердження якості;
 • 2) гармонізація вимог національних стандартів, правил і процедур сертифікації на предмет відповідності стандартам ISO серії 9000.

Модульний підхід оцінки відповідності грунтується на "новому підході" і "глобальному підході", заснованих Директивами ЄС.

Глобальний підхід сформований Рішенням 93/465/ЕЕС. У ньому сформульовані загальні принципи та детальні процедури оцінки відповідності для використання в директивах "нового підходу":

 • – внутрішні заходи виробника з управління проектуванням і виробництвом;
 • – експертиза з боку третьої сторони в з'єднанні із внутрішніми заходами виробника з управління виробництвом;
 • – експертиза типу або проекту третьою стороною в з'єднанні з атестацією системи забезпечення якості продукції або виробництва третьою стороною або верифікації (перевірки) продукції третьою стороною;
 • – верифікація одиниці продукції на стадії проектування і виробництва;
 • – атестація систем повного забезпечення якості третьою стороною.

Директиви "нового підходу" також включають технічну гармонізацію відповідних національних норм і правил використання знака ЄС.

Модульний підхід забезпечує гнучкість систем підтверджених в рамках ЄС, такий підхід реалізується в Україні, однак поки на стадії розробки і прийняття технічних регламентів.

Директиви ЄС у "новому підході" визначають способи підтвердження відповідності (модуля), які може використовувати виробник. Право вибору модуля надано виробнику. Для різних стадій життєвого циклу продукції передбачені різні модулі.

"Новий підхід" поширюється на продукцію вперше, яка надходить на ринок ЄС або завезену із третіх країн з маркуванням знаком ЄС. Принципам "нового підходу" не підлягають законодавство Співдружності на харчові продукти, хімікати, фармацевтичні вироби, автотранспортні засоби і трактори.

Бум в Європі, пов'язаний з ISO 9000 і сертифікацією, який торкнувся більше політичної сфери, сповільнив хід справжніх перетворень в області якості.

Основні результати досягнуті в країнах Північної Європи, зокрема в галузі обслуговування, охорони здоров'я, створення і організації роботи в державних установах. В обробній промисловості значні результати відрізняються в Німеччині, Фінляндії та Ірландії. В Італії досягнення в області якості незначні.

Робота на практичному занятті

Мета практичного заняття. Вивчити спільне та відмінне в досвіді управління якістю вітчизняних та зарубіжних підприємств.

Завдання 1. Проаналізувати усі періоди становлення управління якістю відносно загальних тенденцій розвитку науки управління, починаючи з кінця XIX – початку XX ст.

Замість знаків питань, що на рис. З, зазначте, за якими складовими здійснюється характеристика еволюції підходів до управління якістю та дайте характеристику кожного з п'яти етапів еволюції.

Рис. 3. "Зірка якості"

Завдання 2. Вивчити особливості, принципи, переваги та недоліки вітчизняних систем управління якості (ВВП, СБП, ЯНАРЗПВ, НОРМ, НОПВУ, КС УЯП), використовуючи матеріал рекомендованої літератури та лекцій, за схемою:

Назва системи управління якістю

Особливості системи управління якістю

Принципи системи управління якістю

Переваги системи управління якістю

Недоліки системи управління якістю

1

2

3

4

5

Завдання 3. Вивчити особливості, переваги та недоліки японського, американського та європейського підходів до управління якістю, використовуючи матеріал рекомендованої літератури та лекцій за схемою:

Підходи до управління якістю

Особливості

Переваги

Недоліки

1

2

3

4

Завдання 4. Охарактеризувати внесок найвідоміші фахівці з якості: Ф. Тейлор, Г. Форд, В. Шухарт, Б. Демінг, Дж. Джуран, К. Ісікава, А. Фейгенбаум, Г. Тагута, Ф. Кросбі, Д. Харрінгтон у формування сучасної концепції управління якості, використовуючи матеріал рекомендованої літератури та лекцій за схемою:

Роки

Прізвища вчених

Характер досліджень та отримані результати

1

2

3

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >