< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Теоретична частина

Суть статистичних методів контролю якості полягає в значному зниженні витрат на його проведення порівняно з органолептичними (візуальними, слуховими та ін.) із суцільним контролем, з одного боку, і у виключенні випадкових змін якості товару – з іншого.

Розрізняють дві сфери застосування статистичних методів у виробництві (рис. 4):

 • – під час регулювання технологічного процесу з метою утримання його в заданих рамках (ліва частина схеми);
 • – під час приймання виготовленої продукції (права частина схеми).

Галузі застосування статистичних методів управління якістю

Рис. 4. Галузі застосування статистичних методів управління якістю

Для контролю технологічних процесів вирішуються завдання статистичного аналізу точності і стабільності технологічних процесів і їх статистичного регулювання. При цьому за еталон беруть допуски на контрольовані параметри, задані в технологічній документа ції, і завдання полягає в жорсткому утриманні цих параметрів у встановлених межах. Може бути також поставлене завдання пошуку нових режимів виконання операцій з метою підвищення якості кінцевого виробництва.

Перш ніж братися за застосування статистичних методів у виробничому процесі, необхідно чітко уявляти мету застосування цих методів і вигоду виробництва від їх застосування. Дуже рідко дані використовуються для висновку про якість у тому вигляді, в якому вони були отримані.

Використання статистичних методів в управлінні якістю регулюється відповідно до вимог ДСТУ ISO/TR 10017:2005 "Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000" (ISO/TR 10017:2003, IDT), у вступній частині якого вказано призначення цього нормативного документу – надати допомогу організаціям у визначенні статистичних методів, які можуть бути корисними під час розробляння, впроваджування, підтримування та поліпшування системи управління якістю відповідно до вимог ISO 9001:2000. Необхідність використання статистичних методів випливає з мінливості, яку можна спостерігати в поведінці та результатах практично всіх процесів, навіть за умов позірної стабільності. Таку мінливість можна спостерігати в кількісно вимірних характеристиках продукції та процесів, а її існування можна виявити на різних етапах усього життєвого циклу продукції, від дослідження ринку до обслуговування у замовника та остаточного видалення.

Статистичні методи допомагають вимірювати, описувати, аналізувати, тлумачити та моделювати цю мінливість навіть за відносно обмеженої кількості даних. Статистичний аналіз даних може забезпечити краще розуміння природи, масштабу та причини мінливості. Це може допомогти розв'язувати проблеми, які могли б виникнути через таку мінливість, і навіть запобігати їх виникненню.

Отже, статистичні методи можуть дати змогу краще використати доступні дані, щоб допомогти прийняти рішення і цим самим сприяти постійному поліпшуванню якості продукції та процесів для досягнення задоволеності замовника. Ці методи застосовні до широкого спектра видів робіт, зокрема досліджування ринку, провістування, розробляння, виготовлення, перевіряння, монтування та обслуговування.

Стандарт призначено для подання рекомендацій і допомоги організаціям у розгляданні та вибиранні статистичних методів відповідно до потреб організації. Критерії визначання потреби в статистичних методах та відповідності вибраних методів залишаються винятково правом організації.

Цей стандарт містить настанови щодо вибирання належних статистичних методів, які можуть бути корисними для організації, щоб розробляти, запроваджувати, підтримувати та постійно поліпшувати систему управління якістю відповідно до ISO 9001. У стандарті зазначено статистичні методи, щоб допомогти організації оцінити їх доречність і цінність та визначити необхідність їх використання у конкретному випадку. В описі наведено такі статистичні методи чи сукупності методів:

 • – описова статистика;
 • – планування експерименту;
 • – перевіряння гіпотез;
 • – аналіз вимірювання;
 • – аналіз можливості процесу;
 • – регресійний аналіз;
 • – аналіз надійності;
 • – вибіркові методи;
 • – імітаційне моделювання;
 • – карти статистичного контролю процесу (SPC карти);
 • – побудова довірчих меж;
 • – аналіз часових рядів.

Серед перелічених вище статистичних методів описова статистика (яка охоплює графічні методи) є важливим аспектом багатьох із цих методів.

Вибір методу та спосіб його застосування залежатиме від обставин та цілі завдання, які відрізнятимуться в кожному конкретному випадку. Описи мають допомогти непрофесійному користувачеві оцінити потенційну застосовність і переваги від використання статистичних методів під час впроваджування вимог системи управління якістю. Фактичне застосування наведених у цьому стандарті статистичних методів вимагатиме докладніших настанов і глибших знань, ніж ті, що подає стандарт. Існує великий обсяг загальнодоступної інформації щодо статистичних методів – посібники, журнали, звіти, галузеві довідники та інші джерела інформації, які можуть допомогти організації в ефективному використанні статистичних методів.

Описова статистика стосується процедур зведення та подання кількісних даних таким чином, щоб показати характеристики розподілу даних.

До характеристик даних, які зазвичай становлять інтерес, належать центральне значення (найчастіше описують середнім значенням) і розкид або дисперсія (зазвичай вимірюють діапазоном чи середнім квадратичним відхилом). Іншою досліджуваною характеристикою є розподіл даних, для якого є кількісні міри, що описують форму розподілу (наприклад, ступінь "асиметрії", що описує симетрію).

Забезпечувану описовою статистикою інформацію можна легко та результативно відобразити різними графічними методами, до яких належать відносно прості зображення даних, наприклад:

 • – карта тенденцій (також називають "біжуча діаграма"), яка є графіком досліджуваної характеристики за певний період часу для спостерігання за її поведінкою в часі;
 • – діаграма розсіювання, яка допомагає оцінювати зв'язок між двома змінними відкладанням одної змінної по осі х, а відповідного значення іншої – по осі у;
 • – гістограма, яка відображає розподіл значень досліджуваної характеристики.

Існує широкий масив графічних методів, що можуть допомогти розтлумачити та проаналізувати дані: від відносно простих засобів, описаних вище (та інших, наприклад, стовпцева діаграма й секторна діаграма), до складніших методів, охоплюючи ті, що передбачають спеціалізоване масштабування (наприклад, графік розподілу ймовірностей), та графіки, що описують багатовимірні дані та змінні.

Графічні методи корисні тим, що за їх допомогою можна показати незвичайні особливості даних, які не легко виявити під час кількісного аналізування. їх дуже часто використовують для аналізування даних під час досліджування чи перевіряння зв'язків між змінними і для обчислювання параметрів, які описують такі зв'язки. їх застосування також важливе для результативного зведення та подання комплексних даних або зв'язків між даними, особливо для необізнаної аудиторії.

Описова статистика (зокрема графічні методи) неявно є в багатьох статистичних методах, наведених у цьому стандарті, і її треба вважати основоположним складником статистичного аналізу.

Сферою застосування є використання для зведення (підсумовування) та характеризування даних. Зазвичай вона становить початок в аналізуванні кількісних даних і часто є першим кроком до використання інших статистичних процедур.

Характеристики даних вибірки можуть бути основою для отримання логічних висновків стосовно характеристик сукупностей, з яких було взято вибірки, із заданими межею похибки та довірчою ймовірністю.

Переваги описової статистики полягають у тому, що вона забезпечує ефективний та відносно простий спосіб зведення та характеризування даних, а також зручний спосіб подання такої інформації. Зокрема, графічні методи є дуже результативним способом подання даних та обміну інформацією. Описова статистика потенційно застосовна у всіх ситуаціях, що передбачають використання даних. Вона може сприяти аналізуванню й тлумаченню даних і є корисною допомогою у прийнятті рішень.

Обмеження та застороги. Описова статистика забезпечує кількісні міри характеристик (зокрема середнє значення та середній квадратичний відхил) даних вибірки. Однак ці міри залежать від обмежень, пов'язаних з обсягом вибірки та вибірковим методом, який використовують. Крім того, якщо не виконані основні статистичні припущення, ці кількісні міри не можна сприймати як дійсні оцінки характеристик сукупності, з якої було взято вибірку.

Описову статистику корисно застосовувати майже в усіх сферах, де отримують кількісні дані. Вона може забезпечувати інформацією щодо продукції, процесу чи деяких інших аспектів системи управління якістю, її можна використовувати в аналізуванні з боку керівництва. Деякі приклади застосувань описової статистики:

 • – зведення ключових мір характеристик продукції (зокрема центрального значення та розкиду);
 • – описування поведінки певного параметра процесу, наприклад, температури в печі;
 • – характеризування часу доставки чи швидкості реагування у сфері послуг;
 • – зведення даних опитування замовників, зокрема задоволеності чи незадоволеності замовника;
 • – подання наочних даних вимірювання, таких як дані калібрування обладнання;
 • – зображання розподілу характеристики процесу у формі гістограми з урахуванням допустимих меж цієї характеристики;
 • – зображання експлуатаційних характеристик продукції за певний період часу з використанням карти тенденцій;
 • – оцінювання можливого зв'язку між змінною процесу (наприклад, температурою) та його результатом з використанням графіку розкиду.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >