< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота на практичному занятті

Мета практичного заняття. Вивчити та набути студентами навички щодо розробки і застосування основних положень системи НАССР.

Завдання 1. Користуючись Додатками Е і Ж, ознайомитись та законспектувати основні аспекти міжнародного і національного законодавства України в сфері безпечності харчових продуктів за довільною формою.

Завдання 2. Ознайомитись із діяльністю провідних міжнародних організацій з НАССР (Додаток И) та занотувати головні положення за схемою:

Назва провідної міжнародної організації

Інтернет-адреса

Характеристика діяльності

1

2

3

Завдання 3. Ознайомитись із структурою Національного стандарту України ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги" (запишіть основні розділи стандарту).

Занотувати загальні положення і принципи системи управління безпечністю харчових продуктів, які визнані міжнародною спільнотою у структуро-логічній формі.

Завдання 4. Згідно ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги" ознайомитись і з'ясувати сферу застосування цього стандарту, а також охарактеризувати терміни та визначення понять: "аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю", "система управління безпечністю харчових продуктів", "політика щодо безпечності харчових продуктів", "група управління безпечністю харчових продуктів; група безпечності", "небезпека", "небезпечний чинник", "ризик", "допустимий ризик", "недопустимий ризик", "безпека", "безпечність харчових продуктів", "критична точка контролю (КТК)", "використання за призначенням", "використання не за призначенням", "критична мета", "моніторинг", "відстежування", "система моніторингу", "система відстежування".

Завдання 5. Користуючись ДСТУ 4161 -2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги", з'ясувати загальні вимоги до систем управління безпечністю харчових продуктів, вимоги до документації у цій галузі, у тому числі сутність управління документацією та управління протоколами. Відповідь побудувати у формі графіків для наочності вивченого матеріалу і кращого візуального його запам'ятовування.

Завдання 6. Згідно ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги" охарактеризуйте відповідальність вищого керівництва за схемою:

Завдання 7. Опираючись на вимоги ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги", ознайомитись з послідовністю планування і функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів (у вигляді схеми). Головну увагу приділити етапам опису сировини і матеріалів, опису харчових продуктів, схемі виробничого процесу, аналізу небезпечних чинників, визначенню критичних точок контролю і критичних меж та управлінню відповідальністю та визначенню коригувальних дій.

Вивчення схеми виробничого процесу закріпити на прикладі побудови блок-схеми процесу виробництва біо-кефіру (див. рис. 30).

За аналогією побудувати блок-схему будь-якого харчового продукту (за завданням викладача).

Завдання 8. Користуючись розділом 7 ДСТУ 4161-2003 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги", скласти структурно-логічну схему перевірки та затвердження системи управління безпечністю харчових продуктів.

Завдання 9. Вивчити практичні настанови НАССР (Додаток К) у послідовності:

  • 1) Визначення НАССР ...
  • 2) Переваги впровадження системи НАССР ...
  • 3) Попередні етапи розробки системи НАССР (вказати етапи і вивчити коротку характеристику)...
  • 4) Застосування семи принципів НАССР (навести коротку характеристику) ...

Завдання 10. Використовуючи Настанови щодо розуміння та застосування концепції аналізу ризиків контрольних точок виробництва (НАССР) (Додаток Л), ознайомитись із застосуванням НАССР на прикладі молока та описати здійснення семи кроків (ідентифікація ризиків; визначення критичних точок; специфікація критичних меж; встановлення системи моніторингу (проілюструвати у вигляді таблиці); виконання коригувальних дій; верифікація системи; ведення документації.

Схематично зобразити Дерево рішень критичних контрольних точок.

Завдання 11. Користуючись Додатком М, ознайомитися з вимогами щодо ведення документації системи НАССР, перерахувати документи, пов'язані з планом НАССР; зобразити схеми документів.

Завдання 12. Опираючись на ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005", зазначити головне призначення ISO 22000 (п. 02 вступу до стандарту) та зобразити схематично Концепцію постійного поліпшування.

Завдання 13. Користуючись ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 "Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005", занотувати загальні положення розділу 7 "Планування та випуск безпечної продукції".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >