< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття теорії підприємства і основний зміст класичної та неокласичної теорій * У

В економічній науці сформувалися кілька теорій підприємства (фірми), що розширює наше уявлення про цей головний суб'єкт господарювання і водночас дає підстави стверджувати про їх еволюцію відповідно до змін, що відбуваються у середовищі ринкової економіки.

Теорія фірми – це теорія, що вивчає природу, межі і внутрішню організацію фірми, джерела та механізми створення її конкурентних переваг.

За твердженням деяких учених-економістів[1], саме ця теорія покликана дати відповідь на ключове запитання менеджменту: чому одні фірми мають кращі економічні результати, ніж інші в тій же галузі і в тих самих інституціональних умовах?

Виникнення класичної економічної теорії та маржиналістської економічної теорії зумовило появу класичної теорії підприємства, яку назвати цільною теорією в повному розумінні цього слова можна з певною умовністю, оскільки вона розвивалася лише в межах технологічної концепції існування виробничої організації.

За А. Смітом[2], виникнення фірм пов'язане з розвитком торгівлі, поглибленням суспільного поділу праці і зростанням масштабів виробництва. Він стверджував, що в економіці діють конкурентні фірми, які самі визначають рівень ціни на свій товар, і монопольні фірми, що існують завдяки особливим, лише їм притаманним умовам, або завдяки підтримці держави.

У розвиток класичної теорії фірми значний вклад внесли А. Маршалл і Дж. Хікс. Зокрема, А. Маршалл, як це наголошують автори підручника "Економіка підприємств"[3], увів поняття "організація виробництва", зробив спробу зіставити управлінські структури різних фірм бізнесу і тим самим виділив як фактор виробництва підприємницькі здібності. Дуже важливо й те, що, розвиваючи технологічну концепцію, саме А. Маршалл виявив залежність між розміром організації та економією на масштабах виробництва.

Дж. Хікс теорію фірми розглядав як теорію капіталу (його формування, структуру, розподіл), при цьому головною метою фірми вважав збільшення прибутку за обмеження витрат виробництва, тоді як мету споживача (індивіда) він вбачав у максимізації корисності за заданого бюджетного обмеження.

Історично першою теорією фірми, що відповідає вимогам теоретичних концепцій, є неокласична теорія (Л. Вальярас, А. Маршалл), яка розглядає фірму як "чорну скриньку" з витратами ресурсів на вході і випуском продукції на виході. За такого підходу до трактування фірми як економічної одиниці увага зосереджується не на тому, що відбувалось в її внутрішньому середовищі, а на тому, що відбувається на межі із зовнішнім середовищем.

Тому цілком логічним вважається, що основним завданням фірми був пошук шляхів ефективного розміщення обмежених ресурсів, аналіз і оцінка ринку та максимізація прибутку. При цьому зв'язок між факторами і продуктами описувався виробничою функцією, що моделювала ефекти заміни одних факторів на інші без урахування якості управління й організації фірми, бо вважалося, що вони відображаються у цій виробничій функції.

Отже, основне завдання підприємства, за неокласичною теорією, полягало у визначенні раціональних обсягів і структури ресурсів, за яких досягався б максимальний обсяг виробництва продукції і максимізувався прибуток як основний критерій ефективності його діяльності.

Безумовно, тлумачення підприємства як структури, що трансформує економічні ресурси в економічні ефекти (блага), є слушним, проте недостатнім для повного розкриття його сутності. Адже за неокласичного підходу власники фірм мають на меті максимізувати свою корисність, а інтереси інших зацікавлених сторін вважалися другорядними.

Ця модель розглядає трансакційні витрати як неістотні або ж. ураховані у виробничій функції, а самі контракти – як неструктуровані об'єкти, хоч в дійсності це не так. При цьому також треба мати на увазі, що неокласична теорія розглядає підприємство як приватне підприємство, в якому власник водночас є й менеджером, а отже, не має потреби розділяти власність і контроль на підприємстві.

Тому справедливим можна вважати висновок про те, що нині окремі припущення неокласичної теорії підприємства є нереалістичними і не можуть бути корисними для формування сучасної моделі корпоративного управління, оскільки ігнорують життєво необхідні зв'язки з іншими заінтересованими сторонами.

Крім того, на сьогодні не є реалістичною умова функціонування підприємства на ринку досконалої конкуренції, який містить усю необхідну інформацію, що симетрично розподіляється між усіма його учасниками.

  • [1] Бухвалов А. В. Эволюция теории фирмы и ее значение для исследования менеджмента / А. В. Бухвалов, В. С. Катькало // Российский журнал менеджмента. – 2005. – Т. 3. – № 1. – С. 75-84.
  • [2] Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. T. 1 / А. Смит. – М.-Л.: Госсоц-экон. изд-во, 1935. – 371 с.
  • [3] Економіка підприємств: підручник / Μ. Г. Грицак, В. М. Колот, О. Г. Медрул [та ін.]; за заг. і наук. ред. Г. О. Швиданенко. – 4-те вид., переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >