< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства

Серед створених у ході реорганізації КСП господарських товариств переважну частку, як нам уже відомо, займають товариства з обмеженою відповідальністю, які в цивілізованому світі визнані як ринкові структури, що функціонують на приватній власності і приватній ініціативі[1].

Товариство з обмеженою відповідальністю – це таке товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Учасники товариства несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, лише в межах своїх вкладів. Установчим документом ТОВ є статут, який повинен містити відомості про предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність, інші відомості.

При заснуванні даного товариства, за чинним законодавством України, створюється статутний капітал, розмір якого не регламентується. Він визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Засновниками (учасниками) товариства з обмеженою відповідальністю, що створилися на базі КСП, стали колишні члени цих підприємств, як правило, з числа їх керівного складу. Згідно з чинним законодавством склад учасників ТОВ має становити не більше як 10 осіб. Якщо є потреба в розширенні складу ТОВ, то воно має трансформуватися в акціонерне товариство. Учасниками товариства, крім фізичних осіб, можуть бути й юридичні особи. Трудова участь учасників ТОВ у його виробничій та інших видах діяльності не обов'язкова.

Важливо зазначити, що учасник ТОВ може поступитися своїм вкладом або його частиною іншому (іншим) учасникам за їхньою згодою або третій особі, якщо це передбачено статутом. У цьому випадку відбувається одночасний перехід до такої особи усіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який поступився своєю часткою.

Учасник ТОВ за власним бажанням може вийти з його складу. При цьому йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді, а також належна частка прибутку, одержаного товариством у поточному році до моменту виходу такого учасника з товариства.

Учасники товариства мають право брати участь в управлінні товариством, розподілі прибутку й отриманні дивідендів пропорційно вкладу кожного з них у формування статутного фонду. Водночас учасники товариства повинні дотримуватися вимог статуту товариства, правил внутрішнього розпорядку та виконувати рішення зборів учасників товариства і розпорядження дирекції. Учасник ТОВ може бути виключений з товариства за одностайною згодою всіх учасників за умови, якщо він систематично не виконує своїх обов'язків щодо товариства або своїми діями перешкоджає досягненню його цілей.

Вищим органом управління ТОВ є збори учасників, які скликаються не рідше двох разів на рік, а виконавчим – дирекція на чолі з генеральним директором або одноособовим директором. Важлива особливість управління ТОВ полягає в тому, що учасники товариства при прийнятті відповідних рішень мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді.

До виключної компетенції зборів учасників товариства належить визначення основних напрямів діяльності товариства, внесення змін до його статуту, обрання голови товариства.

Функціями голови товариства є ведення зборів учасників товариства і організація ведення протоколу зборів, скликання зборів учасників товариства відповідно до передбаченої статутом періодичності, надання учасникам товариства для ознайомлення книги протоколів зборів на їх вимогу, скликання позачергових зборів на вимогу учасників, які володіють у сукупності більш як 20 % голосів. Голова товариства не мас права втручатися в діяльність виконавчого органу ТОВ.

Діяльність виконавчого органу контролює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами з числа учасників товариства.

Майно ТОВ становлять основні та оборотні засоби, інші цінності, вартість яких відображена в балансі даного підприємства. Зокрема, товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність, виробленої продукції, одержаних доходів, а також іншого майна, набутих у процесі господарської діяльності. Для покриття можливих збитків ТОВ створює резервний фонд у розмірі не менше 25 % від статутного фонду.

Товариство за рішенням зборів учасників за рахунок відрахувань від чистого прибутку може створювати фонд матеріального заохочення, дивідендний фонд, фонд соціального розвитку та інші фонди, встановлювати їх розміри, порядок формування і використання.

ТОВ набуває права власності на землю в разі купівлі земельних ділянок, передачі земельних ділянок як внесок учасника до статутного капіталу[2] або придбання їх на підставі інших цивільно-правових угод. У своїй діяльності ТОВ використовує, крім власної землі, орендовані земельні паї (ділянки) у фізичних та юридичних осіб.

ТОВ самостійно визначає напрями господарської діяльності, на власний розсуд розпоряджається виробленою продукцією й одержаними доходами, з урахуванням своїх економічних інтересів вибирає партнерів, реалізує свою продукцію та надає послуги підприємствам, організаціям і громадянам за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

Джерелом формування фінансових ресурсів товариства є дохід, одержаний від усіх видів господарської діяльності, передбачених статутом, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу майна, цінних паперів, вклади учасників товариства, кредитні ресурси, а також інші надходження, не заборонені законом.

Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні товариства. ТОВ самостійно визначає форми і розміри оплати праці учасників та найманих працівників. Проте заробітна плата не може бути нижчою за встановлений державою мінімальний рівень.

Розміри землекористування більшості ТОВ є досить великими завдяки оренді земельних паїв (ділянок) колишніх членів КСП. Водночас ТОВ орендують у них і майнові паї. Цими обставинами і зумовлюється необхідність широкого використання цими підприємствами найманої праці.

Припинення діяльності ТОВ може бути здійснене шляхом його реорганізації або ліквідації на тих же засадах, що й інших видів господарських товариств.

Товариство з додатковою відповідальністю, як і товариство з обмеженою відповідальністю, має поділений на частки статутний фонд і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном. У разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами (статутами) в однаковому кратному розмірі до вкладу кожного з учасників. При цьому установчі документи передбачають межу їх відповідальності. Інші регулюючі норми щодо діяльності товариства з додатковою відповідальністю ідентичні нормам, передбаченим для товариства з обмеженою відповідальністю.

Повним товариством називають таке товариство, всі учасники якого здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном. Установчим документом повного товариства є засновницький договір.

У цьому договорі визначається розмір внеску кожного учасника. Вони можуть передавати свою частку іншим учасникам або третім особам за згодою всіх членів товариства, а також мають право вийти зі складу товариства, попередивши про свій намір не пізніше ніж за три місяці.

Якщо товариство було створено на визначений строк, то вихід з нього допускається лише за наявності поважних причин і коли попередження надійшло не пізніше ніж за шість місяців. При цьому учаснику сплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу, а також частка прибутку, одержаного повним товариством у поточному році.

Солідарна відповідальність учасників повного товариства всім своїм майном настає в разі його ліквідації за умови, що наявного майна такого товариства не вистачає для сплати всіх боргів. Кожний учасник відповідає за борги товариства незалежно від строку їх виникнення.

Командитне товариство. Це таке товариство, в якому один або кілька учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, є один або більше учасників (вкладників), відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства.

Економічні й організаційні засади функціонування командитного товариства ідентичні з повним товариством. Але водночас йому притаманні певні особливості. Зокрема, управління цим товариством здійснюють лише учасники з повною відповідальністю, а припинення його діяльності як юридичної особи настає тільки в разі вибуття всіх учасників з повною відповідальністю.

Якщо ж вибувають усі учасники з частковою відповідальністю, то командитне товариство може бути перетворене на повне за умови внесення відповідних змін до установчого договору і державного реєстру. При ліквідації командитного товариства за рахунок наявних коштів і виручки від продажу майна погашаються його зобов'язання відповідно до вимог чинного законодавства. Решта коштів (за наявності їх) в першу чергу розподіляється між вкладниками, а потім – між учасниками з повною відповідальністю.

  • [1] У сільському господарстві країн Заходу ТОВ не набули поширення.
  • [2] Станом не 2014 р. така передача земельних ділянок була заборонена до прийняття Закону України "Про ринок землі".
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >