< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ОЦІНКА ЇХ РИНКОВОЇ ПОЗИЦІЇ

Ключові поняття і терміни: ефективність, економічна ефективність, технологічна ефективність, екологічна ефективність, соціальна ефективність, продуктивність, результативність, рентабельність, рівень рентабельності, рентабельність продажу, рентабельність виробничого капіталу, рентабельність чистого робочого капіталу, рентабельність інвестованого капіталу, виробничий важіль, точка беззбитковості, норма беззбитковості.

Вивчивши матеріал цієї теми, ви будете ЗНАТИ:

 • • сутність категорії "ефективність", її види та співвідношення категорій "економічна ефективність", "продуктивність" і "результативність виробництва";
 • • сутність рентабельності та методичні підходи до визначення й аналізу її показників на рівні підприємства, окремих його видів діяльності, галузей і видів продукції, що набули товарної форми і були реалізовані;
 • • методичні підходи до здійснення аналізу рентабельності з урахуванням зміни в динаміці постійних і змінних витрат;
 • • причини формування інфляційного прибутку та інфляційної рентабельності і способи запобігання їх виникненню;
 • • резерви і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва;
 • • спосіб визначення втрат підприємства від несвоєчасного здійснення розрахунків з ними покупцями за поставлену продукцію і заходи щодо мінімізації таких втрат;
 • • математичний спосіб виведення формули визначення критичного (беззбиткового) обсягу виробництва продукції;
 • • необхідність і способи оцінювання фінансово-економічного стану підприємства та його позиції на ринку,

а також УМІТИ:

 • • за фактичними даними підприємства визначати рівень рентабельності у цілому по підприємству: рівень рентабельності виробничої діяльності за валовим прибутком, рівень рентабельності операційної й окремо звичайної діяльності та рентабельності продажу, а також правильно трактувати їх економічний зміст і значення для зміцнення економіки суб'єкта господарювання;
 • • визначати й оцінювати досягнуту рентабельність виробничого капіталу, рентабельність чистого робочого капіталу RONA і рентабельність інвестованого капіталу ROI підприємства, а також логічно інтерпретувати їх взаємозв'язок і важливість підвищення;
 • • розраховувати для окремих товарних видів продукції такі показники рентабельності: рівень рентабельності; рентабельність продажу, приведену масу прибутку на одиницю земельної площі (одну голову тварин) – для аграрних підприємств, на одиницю потужності (для переробних підприємств), на 1 ц реалізованої продукції, а також здійснювати економічну оцінку цих показників і роботи відповідні узагальнюючі висновки;
 • • аналізувати: показник рівня рентабельності окремих видів продукції, показник маси прибутку на одиницю площі, одну голову тварин, одиницю потужності переробних підприємств, показник маси прибутку на 1 ц продукції; показник рентабельності авансованого капіталу (ROA);
 • • визначати критичну точку беззбитковості виробництва окремих видів продукції і підприємства в цілому графічним і математичним способами, розраховувати необхідний обсяг збільшення виробництва і продажу продукції в аграрному і переробному виробництві для досягнення заданого (бажаного) приросту прибутку, а також аналізувати беззбитковість виробництва за показником норми беззбитковості;
 • • аналізувати співвідношення "витрати – випуск – прибуток", визначати виробничий важіль і його вплив на ефективність виробництва;
 • • визначати й оцінювати, крім показників ліквідності, і такі показники фінансової стабільності підприємства, як коефіцієнт незалежності (автономії), коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт фінансової міцності (стійкості) і коефіцієнт заборгованості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >