< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні положення Закону України "Про екологічну експертизу"

Екологічна експертиза сьогодні – один з найбільш ефективних засобів запобігання шкоді, яка завдається навколишньому середовищу і здоров'ю людини: це особливий різновид експертної діяльності державних органів, наукових колективів, громадських й інших формувань, що базується на міждисциплінарному екологічному і соціально-економічному дослідженні, перевірці, аналізі й оцінці проектів законів, рішень, програм і проектно- кошторисної документації об'єктів і спрямована на забезпечення їхньої відповідності нормам і правилам охорони довкілля, раціонального природокористування, вимогам екологічної безпеки; це особлива організаційно-правова форма превентивного контролю. Основне призначення ЕЕ полягає в тому, що вона повинна передувати прийняттю господарських й інших рішень і стати перешкодою екологічно необгрунтованим рішенням, забезпечуючи тим самим контроль за здійсненням заходів екологічної безпеки в господарській та іншій діяльності. Як специфічний елемент екологічного прогнозування ЕЕ дозволяє не лише визначати і своєчасно передбачати наслідки впливу запланованих проектів і діючих об'єктів економічного розвитку на довкілля, але й давати науково обґрунтовані рекомендації для їх наступного опрацювання з екологічних, соціальних, технічних і економічних позицій за конкретних природних умов. Становлення ЕЕ як самостійного правового інституту, галузі екологічного права, пов'язане з розвитком і відокремленням регульованої правовими нормами сфери суспільних відносин, у свою чергу пов'язаних із забезпеченням екологічної безпеки, запланованої та здійснюваної господарської й іншої діяльності природокористувачів.

Конкретний механізм здійснення екологічної експертизи регламентований ЗУ "Про екологічну експертизу". Відповідно ст. 4 цього закону, мета ЕЕ – запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан довкілля та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах. Основними завданнями ЄЕ є: визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів ЕЕ; встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил; оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан довкілля та якість природних ресурсів; оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості й достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної . експертизи. Законодавство визначає основні принципи екологічної експертизи: гарантування безпечного для життя та здоров'я людей довкілля; збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів і врахування громадської думки; наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність; екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів ЕЕ, запланованої чи здійснюваної діяльності; державне регулювання; законність.

До документації на об'єкти ЕЕ додаються обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан довкілля, оцінкою екологічного ризику та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цього впливу. Особи, які передають документацію на об'єкти ЕЕ, у разі необхідності організують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє середовище, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.

Еколого-експертну функцію здійснюють: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації й еколого-експертні підрозділи чи комісії; інші державні органи, місцеві ради й органи виконавчої влади на місцях відповідно чинного законодавства; громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування; інші установи, організації й підприємства, в тому числі іноземні юридичні й фізичні особи, які залучаються до проведення ЕЕ; окремі громадяни (ст. 9 Закону). Наявність позитивного експертного висновку щодо відповідності нормам і вимогам законодавства про охорону довкілля є обов'язковою умовою для отримання дозволу на реалізацію проекту будівництва чи реконструкції господарського об'єкта. Відповідні рішення приймають сільські, селищні й міські ради, місцеві державні адміністрації, контрольні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Екологічну експертизу в Україні можуть проводити державні структури та громадські організації. В тому випадку, коли ЕЕ організовується та проводиться спеціально уповноваженими державними органами, вона називається державною екологічною експертизою (ДЕЕ). До відання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології (нині МЕПР) та його органів на місцях належить: здійснення ДЕЕ, в тому числі додаткової; затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних й інструктивно-методичних документів у галузі ЕЕ; формування системи і структури експертних підрозділів у складі МЕПР та його органів на місцях; створення у встановленому порядку спеціалізованих установ і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення ДЕЕ; залучення фахівців і науковців до проведення ДЕЕ; координація еколого- експертної діяльності, здійнення методичного керівництва з питань проведення ЕЕ незалежно від її форм; узагальнення практики проведення ЕЕ, застосування новітніх форм і методів еколого- експертного аналізу й оцінки; здійснення інших функцій у галузі ЕЕ.

На ДЕЕ приймаються проекти, технічна документація, що мають матеріали щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан довкілля, використання природних ресурсів, здоров'я місцевого населення, оцінкою екологічного ризику та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цього впливу. Особи, які передають документацію на об'єкти ЕЕ, в разі необхідності організують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують достовірність попередньої ОВНС, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності (ст. 8 Закону). За результатами ДЕЕ готується висновок, що містить оцінку екологічної допустимості прийняття рішень щодо реалізації діяльності, яка передбачена проектами. Незалежно від ДЕЕ може здійснюватись громадська екологічна експертиза (ГЕЕ). Ст. 16 Закону визначає, що ГЕЕ може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обгрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших громадських формувань. Висновки громадської й іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні ДЕЕ, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта ЕЕ (ст. 12 Закону).

Експертом ДЕЕ може бути фахівець, який має відповідну кваліфікацію і професійні знання, володіє методикою еколого- експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше 3 років (ст. 27 Закону). Він має право: одержувати на свою вимогу матеріали, необхідні для проведення ЕЕ, та ставити питання про їх відхилення, якщо вони не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень чи виділення додаткових капіталовкладень; вносити пропозиції про залучення до проведення ЕЕ висококваліфікованих фахівців: науковців, створення належної матеріально-технічної й інформаційної бази; на викладення особистої думки щодо висновків проведеної ЕЕ (ст. 28 Закону). Експерт зобов'язаний (ст. 29 Закону): дотримувати встановлених термінів і порядку здійснення ЕЕ, норм і вимог законодавства про охорону довкілля, раціональне використання і забезпечення екологічної безпеки; забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне й ефективне проведення ЕЕ; своєчасно готувати обгрунтовані та об'єктивні висновки; брати участь у підготовці матеріалів, що обґрунтовують облік при проведенні ДЕЕ висновку ГЕЕ; обгрунтовувати пропозиції про повернення документації на об'єкти ЕЕ на доопрацювання (заявляти спеціально уповноваженому державному органу в області екологічної експертизи про необхідність надання замовником на ДЕЕ додаткових матеріалів для усесторонньої й об'єктивної оцінки об'єктів ЕЕ та формулювати особливу думку щодо об'єкта екологічної експертизи, яка додається до висновку ДЕЕ); заявляти самовідвід за наявності особистої зацікавленості щодо конкретного об'єкта ЕЕ.

Поряд із цим Закон встановлює гарантії незалежності експерта ЕЕ, зокрема, проведення екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку; виконання еколого-експертних функцій відповідно до вимог законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних органів, об'єднань громадян й інших формувань; свобода вибору форм і методів еколого-експертного аналізу й оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу; заборона втручатися будь-кому в проведення ЕЕ, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства; захист порушених прав експерта у встановленому законодавством порядку.

Права й обов'язки замовника документації, що надається на ДЕЕ, визначені ст. 31 і 32 ЗУ "Про екологічну експертизу". Згідно цього закону замовники документації мають право: порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації; надавати суб'єктам ЕЕ письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів експертизи чи з окремих їх рішень та обгрунтувань; знайомитися з висновками ДЕЕ; клопотати про проведення додаткової ДЕЕ; одержувати інформацію про хід проведення ЕЕ; здійснювати й інші функції в галузі ЕЕ в порядку, встановленому законодавством. Водночас замовники ДЕЕ зобов'язані: подавати на ЕЕ необхідні матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на довкілля; сприяти суб'єктам ЕЕ в об'єктивному розгляді об'єктів екологічної експертизи; надавати суб'єктам ЕЕ необхідні додаткові матеріали; своєчасно вносити до документації на об'єкти експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи згідно з договорами; виконувати вимоги висновків ДЕЕ; вирішувати інші питання відповідно до законодавства України (передавати спеціально уповноваженим державним органам в області ЕЕ і громадським організаціям необхідні матеріали, відомості, розрахунки, додаткові розробки стосовно об'єктів ЕЕ; здійснювати плановану господарську діяльність згідно документації, що отримала позитивний висновок ДЕЕ; передавати дані про висновки ДЕЕ банківським організаціям для відкриття фінансування реалізації об'єкта експертизи).

Процедура проведення ДЕЕ передбачає вирішення еколого- експертними органами завдань експертного дослідження й оцінку об'єктів ЕЕ, підготовку обгрунтованого еколого-експертного висновку (ст. 33 Закону). ДЕЕ проводиться у разі: наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для довкілля; прийняття відповідного рішення КМУ, Урядом АРК, місцевими радами чи їх виконавчими комітетами, судом і правоохоронними органами відповідно до законодавства; обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами. ДЕЕ видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності й подання еколого-експертним органам комплекту документів з обгрунтуванням оцінки впливу на довкілля. Порядок передачі документації на ДЕЕ визначається КМУ. Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення; суттєві чинники, що впливають чи можуть впливати на стан довкілля з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій; кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують упровадження діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів; інформування громадськості щодо запланованої діяльності, її мету і шляхи її здійснення. У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище запланованої чи здійснюваної діяльності обгрунтовуються її доцільність та способи реалізації, можливі альтернативні варіанти рішень, характеристика стану довкілля території, види та рівні впливу на нього в нормальних і екстремальних умовах, можливі зміни його якісного стану, еколого- економічні наслідки діяльності, заходи щодо зменшення рівня екологічного ризику і забезпечення вимог екологічної безпеки.

ДЕЕ проводиться шляхом: аналізу й оцінки об'єктів екологічної експертизи – групами фахівців еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів екологічної експертизи – спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців-практиків і науковців інших підприємств, установ і організацій; створення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних комісій; залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій (ст. 37 Закону). Закон встановлює граничні' терміни проведення ДЕЕ об'єктів (ст. 38 Закону), зокрема: групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи організацій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів – до 45 календарних днів із продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, – до 120 днів; спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями – до 90 календарних днів; за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої ЕЕ – до ЗО календарних днів. Початком ДЕЕ вважається день подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів і документів, а у разі необхідності – й додаткової інформації з тих питань, що виникли під час проведення експертизи.

З метою інформування населення та погодження дій з іншими об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення ГЕЕ, в якій зазначаються відомості про склад громадського еколого-експертного формування, перелік фахівців, залучених до участі в експертизі, об'єкт ЕЕ, терміни її проведення. Така Заява подається до відповідних місцевих рад, органів державної виконавчої влади та державної екологічної експертизи. Висновки ГЕЕ можуть бути висвітлені у ЗМІ та надіслані відповідним радам, органам виконавчої влади на місцях, органам ДЕЕ, іншим зацікавленим органам та особам і замовникам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона проводилася. Висновки ГЕЕ можуть враховуватись при проведенні державної екологічної експертизи, а також органами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта експертизи.

Висновок ДЕЕ повинен містити оцінку екологічної допустимості й можливості прийняття рішень щодо об'єкта ЕЕ та враховувати соціально-економічні наслідки (ст. 39 Закону). Висновки ДЕЕ (ст. 43 Закону) складаються з: вступної (протокольної), констатуючої (описової) та заключної (оціночно- узагальнюючої) частин. Позитивні висновки ДЕЕ після затвердження їх спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності. Реалізація об'єктів ДЕЕ без позитивних висновків ДЕЕ забороняється. У разі негативної оцінки об'єктів ДЕЕ замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову ДЕЕ.

Особи, зацікавлені в спростуванні висновків ДЕЕ або їх окремих положень (ст. 44 Закону), подають обгрунтовану заяву до відповідних рад, органів державної виконавчої влади, державної екологічної експертизи й інших органів, які приймали рішення про її проведення. У разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду. Відповідні ради, органи ДЕЕ, інші органи, які приймали рішення про проведення ДЕЕ, зобов'язані в місячний термін розглянути подану заяву і за наявності підстав призначити проведення додаткової державної екологічної експертизи із залученням незалежних експертів. Оскарження висновків ДЕЕ не припиняє їх дії. Висновки додаткової ДЕЕ є остаточними для прийняття відповідним органом рішення щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи. Висновки ДЕЕ можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в таких випадках (ст. 45 Закону): порушення вимог законодавства про проведення ДЕЕ; недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки; неврахування важливих достовірних відомостей, про стан екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об'єкта ЕЕ, який може негативно впливати на стан довкілля, природних ресурсів, здоров'я людей; порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи. Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків ДЕЕ, можуть бути оскаржені (ст. 46 Закону) зацікавленими юридичними та фізичними особами до відповідних вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі незгоди з рішеннями цих органів – у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Відповідно до ст. 47 Закону, фінансування ДЕЕ здійснюється її замовником. Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету. Фінансування ДЕЕ екологічних ситуацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів і комплексів, що проводиться за рішенням КМУ, Уряду АРК, місцевих рад чи їх виконавчих комітетів, здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, бюджету АРК, місцевих бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів охорони довкілля. Кошти на проведення ДЕЕ об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з нормативами, що встановлюються КМУ. Замовники інших екологічних експертиз, особи, зацікавлені у проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи й організації, що експлуатують екологічно небезпечні об'єкти, які негативно впливають на стан довкілля і здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій рахунок згідно з договорами. Фінансування ГЕЕ здійснюється за рахунок власних коштів громадських організацій, громадських екологічних й інших фондів, цільових добровільних внесків громадян і організацій, а також за рахунок коштів, що виділяються згідно рішення відповідних органів місцевого самоврядування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >