< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Математичні методи

Застосування автоматичних методів керування сільськогосподарським виробництвом дає змогу визначати оптимальні норми добрив на основі математичного моделювання (виробничих функцій) із використанням інформації про кількісну залежність урожаю від норм добрив у певних природно- кліматичних умовах та врахуванням агрохімічної характеристики ґрунтів – рівня кислотності, вмісту гумусу, рухомих сполук елементів живлення.

Метод цілеспрямованого регулювання родючості ґрунту

Під час розрахунку норм добрив метою є не лише підвищення врожайності, а й доведення вмісту рухомих сполук елементів живлення в ґрунті до оптимальних (див. табл. 9.20) або заданих параметрів. При цьому використовують нормативи змін їх вмісту на 10 мг/кг для різних типів ґрунтів, які встановлено на основі тривалих стаціонарних дослідів з добривами (табл. 9.21)

Загальну норму фосфорних і калійних добрив (кг/га) за ротацію сівозміни або інший період часу розраховують за формулою

Таблиця 9.20. Оптимальний вміст рухомих сполук фосфору і калію, визначений за методом Чирикова, в різних типах ґрунтів (мг/кг)

Елемент

живлен-

ня

Дерново-підзолисті і сірі лісові ґрунти

Чорноземи

Сівозміна

польова

овочева

польова

овочева

Р2O5

150-200

200-300

150-200

200-250

К2O

170-200

200-250

150-200

150-200

Таблиця 9.21. Нормативи витрат елементів живлення добрив (кг/га д. р.), що забезпечують збільшення вмісту рухомих сполук фосфору і калію на 10 мг/кг ґрунту

Тип ґрунту

Гранулометричний склад

P2O5

K2O

Сірі лісові

Піщані і супіщані

70-90

60-70

Суглинкові

80-110

70-80

Важкосуглинкові і глини

120-140

80-90

Чорноземи

опідзолені та вилужені

Піщані і супіщані

80-90

80-90

Суглинкові

90-100

80-90

Важкосуглинкові і глини

100-120

80-90

типові та звичайні

Піщані і супіщані

90-100

-

Суглинкові

100-110

-

Важкосуглинкові і глини

120-130

де В1, В2 – відповідно запланований і фактичний вміст рухомих сполук елемента живлення в ґрунті, мг/кг; Нн – нормативна кількість елемента живлення понад винос його з урожаєм для збільшення вмісту рухомих сполук на 10 мг/кг ґрунту, кг/га.

Приклад. Для підвищення вмісту рухомих сполук фосфору в ґрунті за ротацію п'ятипільної сівозміни з 110 до 150 мг/кг норма фосфорних добрив буде становити:

Н = 0,1(150 – 110) 90 = 360 (кг/га), або щорічно 72 кг/га Р2O5 (360 : 5).

Усі перелічені методи розрахунку норм добрив дають змогу з достатньою об'єктивністю прогнозувати рівень продуктивності основних сільськогосподарських культур. Незважаючи на це, вони потребують адаптації з метою комплексного підходу з урахуванням ґрунтової і рослинної діагностики, умов вирощування культур, високої агроекономічної окупності добрив та охорони навколишнього природного середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >