< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рівні організації життя

Рівні організації життя – це відносно гомогенні біологічні системи, для яких характерний певний тип просторової і часової взаємодії структурних та функціональних складників Це функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії. Уявлення про структурні рівні організації склалося в 20-х роках XX століття (Л. Берталанфи Г. Ч. Браун, Р. В. Селлар), а в середині 40-х років цього ж століття сформувалася теорія інтегративних рівнів організації (Р. Джерард, А. Емерсон, Μ. П. Наумов) як конкретне вираження упорядкованості, що є найзагальнішою властивістю живого. На всіх рівнях життя проявляються такі його атрибути, як дискретність, цілісність, упорядкованість, обмін речовин, енергії та інформації тощо. Характер проявів основних властивостей життя на кожному з рівнів має якісні особливості. Існування життя на всіх рівнях забезпечується і визначається структурою нижчого рівня.

Загальна характеристика рівнів організації життя

  • • Більшість дослідників виділяють молекулярно-генетичний, клітинний, організмений, популяційно-видовий, екосистемний і біосферний рівні організації живої природи.
  • • За необхідністю, яка визначається особливостями досліджуваного об'єкта, можуть виділятися додаткові рівні: тканинний, рівень органів, рівень систем органів, біоценотичний.
  • • Найзагальнішою основою єдності всіх рівнів є проникаючі крізь них потоки речовин, енергіїта інформації, які проникають крізь них.
  • • Рівні організації живої природи відрізняються: а) складовими елементами; б) процесами взаємодії елементів; г) розмірами; д) часом існування тощо.
  • • Певним рівням відповідають біологічні системи з певним типом просторової і часової взаємодії складових елементів і процесів.

Потік енергії, речовини, інформації

  • • Ієрархічна драбина рівнів біологічної організації відповідає історії розвитку органічного світу і є його наслідком.
  • • Рівень організації характеризує функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії; кожному з рівнів організації відповідають свої методи дослідження та біологічні дисципліни.

Характеристика основних рівнів організації життя

Рівень

Структурні складники

Елементарні явища й процеси

Молекулярний (молекулярно- генетичний)

Хімічні елементи та хімічні речовини

Процеси перетворення речовин, енергії, процеси зберігання, передачі й реалізації генетичної інформації

Клітинний

Клітина як елементарна жива система, одиниця будови і життєдіяльності живих організмів

Життєві цикли клітин, процеси метаболізму (перетворюють речовину й енергію, що надходять до клітин, у форму, придатну для життєдіяльності)

Організмений

Тканини, органи, системи органів, організми

Комплекс фізіологічних процесів життєдіяльності (живлення, дихання...)

Популяційно- видовий

Популяції та види

Видоутворення на основі природного добору

Екосистемний (біогеоценотичний)

Живі угрупування (біоценози) й умови середовища існування (біотопи)

Трофічні й енергетичні взаємозв'язки між угрупованнями, потік енергії та колообіг поживних речовин та ін.

Біосферний

Сукупність усіх біогеоценозів Землі

Міграція живої речовини, біологічний колообіг речовин та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >