< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості будови, структура, властивості та значення РНК

Рибонуклеїнова кислота – тип нуклеїнових кислот, які є лінійними полімерами, побудованих з рибонуклеотидів.

Місцерозташування. РНК містяться в цитоплазмі клітин, ядрі, мітохондріях, хлоропластах, рибосомах. Ці нуклеїнові кислоти синтезуються у клітинах усіх клітинних живих організмів, а також містяться в віроїдах (РНК-вмісні неклітинні форми життя) та деяких вірусах.

Будова. РНК побудована з рибонуклеотидів, в утворенні яких беруть участь азотисті основи аденін, гуанін, цитозин і урацил, моносахарид рибоза та залишки фосфорної кислоти. Виділяють 4 типи рибонуклеотидів (аденілові, уридилові, гуанілові й цитидилові), які поєднуються в один ланцюг за допомогою тих самих фосфодиефірних зв'язків. Отже, молекули РНК мають багато спільного зі будовою ДНК, але відрізняються низкою ознак: а) вуглеводом РНК є рибоза; б) РНК не містить тиміну, його місце займає урацил; в) РНК є одноланцюговою молекулою; г) правила Чаргаффа не виконуються.

Тип

Тривіальна назва

Зв'язки

Первинна

Ланцюг

Фосфодиефірні між нуклеотидами одного ланцюга |

Вторинна

"Конюшиновий листок" (у тРНК)

Водневі зв'язки між нуклеотидами різних витків 1

Третинна

Г-структура

Часткова спіралізація під впливом іонних, гідрофобних, вандерваальсових зв'язків між частинами макромолекули

Структура. Молекула РНК, за винятком деяких вірусів, однолаицюгова. Незважаючи на це, вона здатна набувати у просторі стабільної форми, яка пов'язана з її функціональною активністю.

Серед РНК найхарактернішу просторову структуру мають транспортні РНК (тРНК). її вторинна структура називається "листком конюшини". Молекули тРНК мають дві важливих ділянки: 1) транспортна, або аміноацильна (ділянка з послідовністю ЦЦА і вільною ОН-групою, до якої приєднується амінокислота, що транспортується); 2) антикодон (ділянка з трьома нуклеотидами, яка під час синтезу білка знаходить відповідний йому кодон на інформаційній РНК). Кожен вид молекули тРНК може прикріплюватися тільки до одного виду амінокислоти.

Властивості. РНК здатні до денатурації і ренатурації, для їхніх молекул характерна лабільність (нестабільність) та нездатність до реплікації і репарації. Синтезується РНК шляхом матричного синтезу на одному з ланцюгів ДНК. Наявність у РНК великої кількості функцій поряд зі структурною їх різноманітністю дозволяють вченим висунути гіпотезу, згідно з якою саме РНК були першими інформаційними молекулами живих істот.

Біологічне значення. Спадкова інформація зберігається в ДНК. Роль посередників у передачі цієї інформації у цитоплазму для її реалізації відіграють РНК. Взаємовідносини ДНК, РНК і білків представляють у вигляді схеми: ДНК→РНК→ білок. На основі розміру, структури і функцій розрізняють такі основні види РНК: 1) інформаційні (іРНК, або мРНК); 2) транспортні (тРНК); 3) рибосомальні (рРНК); 4) вірусні (одно- та двонитчасті).

Порівняльна характеристика основних типів РНК

Будова тΡΗΚ

Будова тΡΗΚ

Ознаки

іРНК

тРНК

рРНК

Вміст (%)

близько 5%

близько 10%

близько 85%

Кількість нуклеотидів

300-30 000

70-90

3 000-5 000

Функції

Переносить спадкову інформацію від ДНК до рибосом

Транспортує амінокислоти до рибосом

Входить до складу рибосом

Отже, РНК у клітинах виконують інформаційну, транспортну і структурну функції та загалом забезпечують синтез білків у клітині на основі інформації ДНК.

Біологічно активні речовинице органічні сполуки з холеричним темпераментом.

NN

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >