< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЦИТОПЛАЗМА. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ

Компоненти цитоплазми

Гіалоплазма

Органели:

  • 1) двомембранні;
  • 2) одномембранні;
  • 3) немембранні;
  • 4) органели руху

Включення

Цитоплазма та її компоненти

Протоплазмою називають вміст живої клітини разом з її ядром і цитоплазмою. Цитоплазмавнутрішнє середовище клітини, що міститься між плазматичною мембраною і ядром. Ця частина клітини являє собою колоїдний розчин неорганічних і органічних речовин. Внутрішнє середовище клітини характеризується відносною сталістю будови та властивостей, тобто клітинним гомеостазом. Під контролем ядра цитоплазма здатна до росту і відновлення, при частковому видаленні вона повністю регенерує. А в без'ядерних клітинах цитоплазма, як правило, не здатна до довгого автономного існування. У клітинах тварин цитоплазма може поділятися на екто- і ендоплазму. Ектоплазма є прозорим щільним шаром цитоплазми, який позбавлений більшості органел та включень, а ендоплазма – це внутрішній рідкіший шар, у якому й розташовані різні органели та включення. Основною властивістю цитоплазми є здатність до руху. Циклоз –– рух цитоплазми в клітині, обумовлений скороченням мікрониток і мікротрубочок. Цей процес сприяє оптимальному розташуванню органел, кращому протіканню біохімічних реакцій, видаленню продуктів обміну тощо. Рух цитоплазми залежить від функцій клітини, віку, умов середовища тощо. Характерна для живих організмів висока організованість метаболізму в часі Та просторі значною мірою забезпечується наявністю в цитоплазмі спеціалізованих ділянок. Вони відрізняються за ступенем активності наявних хімічних сполук та механізмів, що регулюють їх перетворення. Такі ділянки називають компартментами, а розмежування клітинного простору отримало назву компартментації. Компартменти (від англ, compartment – відділ, відсік) – це окремі функціональні ділянки, оточені мембранами. Значення цитоплазми полягає в тому, що вона: а) поєднує всі клітинні структури і забезпечує їх взаємодію; б) завдяки здатності до руху зумовлює транспорт різноманітних речовин; в) забезпечує перебіг процесів обміну речовин (наприклад, анаеробне дихання); г) є місцем, де відкладаються запасні поживні речовини та продукти метаболізму. Основними компонентами цитоплазми є цитозоль (гіалоплазма), органели, включення.

Цитозоль, гіалоплазма, (матрикс цитоплазми) – розчинна частина цитоплазми, основна Ті речовина, що заповнює простір між клітинними органелами. До складу цитозолю входять: вода (до 90%), аніони (НСO3-, СO32-, Н2РO4-, НР042-, РO43-), катіони (Са2+, К+), малі молекули (амінокислоти, моносахариди, нуклеотиди), макромолекули (ліпіди, полісахариди, гідрофільні білки, РНК) тощо. За фізичним станом гіалоплазма є рідким або драглистим розчином, які можуть переходити один в одний. Цей перехід зумовлений змінами актинових мікрониток, що залежить від наявності йонів Магнію, енергії АТФ та ін. Ці мікрофіламенти пронизують усю гіалоплазму, вони постійно розпадаються і самоскладаються, що визначає такі властивості цитозолю, як в'язкість, рухомість, перехід із зольного (в'язкого) в гельний (нев'язкий) стан і навпаки. Фізичний стан гіалоплазми впливає на швидкість біохімічних реакцій, обумовлює амебоїдний рух певних клітин тощо. Гіалоплазма об'єднує всі клітинні структури і забезпечує їх взаємодію, містить розчинні білки-ферменти, які каталізують різні реакції обміну речовин.

Органели – постійні структури клітини, які мають характерну будову та виконують певні життєві функції. Розрізняють органели загального значення і спеціальні органели. До органел загального значення належать ті, які є в усіх клітинах або протягом усього життя клітин, або в певні його періоди (наприклад, рибосоми, ендоплазматична сітка, мітохондрії, комплекс Гольджі, центросома, лізосоми, пероксисоми, пластиди). Спеціальні органели є лише в окремих високоспеціалізованих клітинах: міофібрили – у м'язових, нейрофібрили – у нервових, війки – в епітелії повітропровідних шляхів, червоне вічко – у клітин евглени та ін.

За особливостями мембранної будови органели клітин поділяють на: 1) двомембранні (мітохондрії, пластиди); 2) одномембранні (ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі та ін.); 3) немембранні (рибосоми, клітинний центр); 4) органели руху (псевдоніжки, джгутики, війки).

Клітинні включення – непостійні утвори, що є запасними сполуками або продуктами обміну речовин і роль яких у клітині пасивна. Вони або служать для забезпечення життєдіяльності клітини, або з'являються в результаті її функціонування. Наприклад, секреторні, екскреторні, трофічні, пігментні включення. За хімічною природою включення поділяють на білкові, вуглеводні, ліпідні, кристалічні та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >