< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль прокаріотів у природі та житті людини

У природі

 • Впливають на продуктивність і самоочищення водойм (планктонними бактеріями живляться багато представників зоопланктону – амеби, інфузорії, дафнії, циклопи; сапротрофні мікроорганізми, які поступово окиснюють органічні сполуки, відіграють важливу роль в природному самоочищенні водойм).
 • Здійснюють процеси ґрунтоутворення (сапротрофні бактерії, бактерії гниття розкладають органічні рештки й утворюють сполуки, які є основою гумусу; виділяють фермент целюлазу, що розщеплює клітковину рослинних решток).
 • Беруть активну участь у колообігу азоту (деяка частина атмосферного азоту зв'язується азотфіксуючими мікроорганізмами, органічні рештки розкладаються амоніфікуючими мікробами, амонійна форма азоту в ґрунті окислюється і перетворюється на нітрити і нітрати нітрифікуючими бактеріями тощо)
 • Забезпечують перетворення сполук фосфору, сірки і заліза (актиноміцети, бацили перетворюють фосфор органічних решток на доступні для засвоєння рослинами солі ортофосфорної кислоти, сіркобактерії здійснюють окиснення та відновлення сполук сірки, залізобактерії переводять нерозчинні сполуки заліза у розчинні та ін.).
 • Спричиняють "цвітіння" води (масове розмноження ціанобактерій та мікроскопічних водоростей призводить до того, що у воді розвиваються процеси гниття і вона набуває болотного затхлого запаху, з'являються отруйні речовини, зменшується кількість кисню, унаслідок чого гине риба та інші водні мешканці).
 • Руйнують та мінералізують органічні рештки (наприклад, сапротрофні бактерії).

Для людини

 • Як біологічний метод боротьби (бактерії можуть також використовуватися замість пестицидів у біологічній боротьбі зі шкідниками; наприклад, Bacillus thuringiensis використовуються як інсектицид, специфічний до лускокрилих, і який майже не має негативного впливу на людину, дику природу, запилювачів і на інших корисних комах).
 • Використання у промислових процесах бродіння (бактерії Lactobacillus у комбінації з дріжджами і цвілевими грибами, протягом тисяч років використовуються для виробництва продуктів бродіння, наприклад сиру, солених овочів, соєвого соусу, оцту, вина і кефіру).
 • Для очищення стічних вод (здатність бактерій руйнувати різноманітні органічні сполуки використовується в переробці відходів, бактерії, здатні до розщеплення вуглеводнів, використовуються для збирання розлитої нафти).
 • Як об'єкти наукових досліджень (завдяки здатності швидко рости, простій будові геному бактерії широко використовуються у молекулярній біології, генетиці та біохімії; створюючи мутації в бактеріальній ДНК, учені можуть визначити функцію генів, ферментів і метаболічних шляхів у бактеріях; так, завдяки генній інженерії дослідження кишкової палички Escherichia coii дозволили отримати інсулін, фактори росту, антитіла тощо).
 • Використання мікроорганізмів для пошуків нафтових і газових родовищ (вивчення індикаторних мікробів, які можуть окислювати метан і пропан, покладено в основу геомікробіологічних методів пошуку родовищ горючих копалин).
 • Для підвищення врожайності культурних рослин (застосовуються бактеріальні добрива – нітрагін, азотобактерин, фосфоробактерин та інші – які містять спори бактерій, здатні засвоювати азот з повітря і перетворювати його в азотвмісні сполуки, звільняти фосфор з органічних сполук, розкладати органічні речовини й вивільняти з них аміак).
 • Для мікробного вилуговування кольорових і рідкісних металів із руд (суть вилуговування з використанням бактерій полягає в тому, що нерозчинні сполуки руд окислюються, отримуються розчинні сполуки з певними металами які згодом вилучаються з розчинів).
 • Для отримання антибіотиків (наприклад, актинобактерії роду стрептоміцес дають людині близько половини відомих науці антибіотиків).

Отже, у природі й житті людини прокаріоти відіграють і позитивну, і негативну роль.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >