< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості функцій рослинного організму

Основними функціями живих організмів є живлення, дихання, виділення, транспортування речовин, рух, ріст, розмноження, розвиток, регуляція процесів тощо. Ці функції є результатом функціонування окремих складових частин та їхніх внутрішніх взаємозв'язків. Необхідною умовою існування рослинного організму є обмін речовин та перетворення енергії. Зелені рослини утворюють органічні речовини з використанням енергії світла під час фотосинтезу. Розщеплення цих речовин здійснюється завдяки диханню і супроводжується вивільненням енергії, яка використовується для здійснення процесів життєдіяльності (росту, рухів, регуляції тощо). Важливе значення у розкритті сутності й змісту основних життєвих функцій саме цілісного рослинного організму належить фізіології рослин. Предметом сучасної фізіології рослин є не тільки окремі функції, а й передусім, пізнання механізмів інтеграції фізіологічних функцій на рівні цілісного рослинного організму.

Життєві функції рослинних організмів мають свої особливості, які визначаються, здебільшого, типом живлення і прикріпленістю до субстрату. Тільки зелені рослини й деякі групи мікроорганізмів (зелені сіркобактерії, ціанобактерії) здатні використовувати неорганічні молекули як вихідний матеріал для синтезу життєво важливих органічних сполук. Саме завдяки цій властивості їх називають автотрофами, а тип живлення – автотрофним. Причому рослини автотрофні не лише щодо Карбону, який вони поглинають у вигляді вуглекислого газу, а й щодо інших мінеральних елементів, таких як Нітроген, Фосфор, Сульфур.

Іншою ознакою рослин є те, що вони відносно нерухомі і позбавлені активного переміщення в просторі. Тому в рослинних клітин є жорстка клітинна стінка з целюлози, рослинні тканини позбавлені міжклітинної речовини, листки формують велику загальну поверхню для ефективного поглинання світла, корені утворюють розгалужену кореневу систему для поглинання неорганічних сполук, організми реагують на подразнення середовища за допомогою ростових рухів та ін. Також великого значення набувають процеси транспортування речовин по рослині між клітинами та між органами.

Особливості життєвих функцій рослин

Назва функції

Особливості процесів життєдіяльності у рослин

Живлення

У рослин виділяють гетеротрофний і автотрофний типи живлення (повітряне та мінеральне живленні)

Дихання

Більшість рослин є аеробами, яким для дихання потрібен кисень, однак для них властиве й анаеробне дихання

Виділення

Продуктів виділення небагато, тому спеціальних видільних органів немає

Транспорт

речовин

Здійснюється між клітинами (за допомогою плазмодесм) і між органами за участю провідних тканин, які обумовлюють низхідний та висхідний потік речовин

Подразливість

У формі ростових рухів (тропізмів і настій), які відбуваються у вигляді вигинання чи викривлення певної частини рослини у напрямках до подразника або від нього

Рух

Рослинам властива прикріпленість до субстрату, однак пасивні та активні рухи відіграють суттєве значення у їхній життєдіяльності

Ріст

Здійснюється протягом усього життя, тобто необмежений. У рослин забезпечується твірними тканинами, які визначають три типи росту: верхівковий, вставний і бічний

Розмноження

Для рослин характерні нестатеве, вегетативне та статеве розмноження

Розвиток

Відбувається, здебільшого, з чергуванням двох поколінь: статевого – гаметофіту, і нестатевого – спорофіту. В онтогенезі рослин виділяють зародковий та післязародковий періоди

Регуляція

процесів

Здійснюється гуморально за участю фітогормонів (стимуляторів та інгібіторів росту)

Отже, організм рослинице єдина цілісна система з життєвими функціями, особливості яких визначаються, здебільшого, типом живлення і прикріпленістю до субстрату.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >