< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ. ЦАРСТВО ГРИБИ

Людина без знань – однаково, що гриб: хоч на вигляд і міцний, а за землю погано тримається.

Китайське прислів'я

ГРИБИ. ЛИШАЙНИКИ

Загальні ознаки грибів

Гриби (Fungi, Mycota) – це клітинні еукаріотичні безхлорофільні організми, для яких характерні гетеротрофний тип живлення та прикріплений спосіб життя. Наука, що вивчає гриби, називається мікологією (грец. "мікос" – гриб, "логос" – наука). Нині відомо понад 100 000 видів грибів. Вчені передбачають, що буде описано ще близько 200 000. Гриби утворюють окреме царство організмів, які поширені по всій земній кулі. Царство Гриби об'єднує одноклітинні (наприклад, мукор) та багатоклітинні (наприклад, мухомор, білий гриб) організми. Гриби характеризуються рядом ознак, що роблять їх подібними з одного боку до тварин, а з другого – до рослин. Ознаками, що зближують гриби з рослинами є необмежений ріст, розмноження спорами, наявність клітинної стінки і вакуолей в клітині, прикріплений спосіб життя, абсорбтивний спосіб живлення та ін. А такі риси як гетеротрофне живлення, запасання глікогену, наявність в клітинній стінці хітину, в обміні речовин – сечовини, відсутність пластид тощо – зближують їх з тваринами. До царства Гриби належать відділи Слизовики, Власне гриби та Лишайники.

Особливості будови та процесів життєдіяльності грибів

Будова тіла. Вегетативне тіло грибів складається з окремих ниток – гіфів, які ростуть своєю верхівкою. За будовою тіла справжні гриби поділяють на нижчі (з неклітинною грибницею) і вищі (з клітинною грибницею), а за розмірами – на макроміцети та мікроміцети. Макроміцети –– гриби, що мають плодове тіло над поверхнею ґрунту. Плодовим тілом називають утвір грибниці, у якому формуються спори. Наявність і таке розташування плодових тіл допомагає спорам краще розноситися вітром, водою й тваринами. Але основна маса грибів – мікроміцети, тобто мікроскопічні грибні організми. У деяких грибів вегетативне тіло має вигляд поодиноких клітин, що брунькуються. Якщо дочірні клітини після утворення не відокремлюються від материнської, то утворюється ланцюжок фізіологічно не пов'язаних між собою клітин, який називають псевдоміцелієм. Такий тип вегетативного тіла властивий деяким аскоміцетам, зокрема, він характерний для дріжджів.

Основними відмінностями грибів на клітинному рівні є такі ознаки, як: а) клітинна стінка з хітину; б) відсутність пластид; в) запасаючий полісахарид – глікоген; г) наявність лізосом, які містять ферменти для перетравлювання органічних частинок; д) вакуолі невеликих розмірів і виконують запасаючу функцію (містять глікоген, жири); е) клітинний центр відсутній. Відсутність клітинних покривів характерна для вегетативних тіл слизовиків та зооспор справжніх грибів. Зовні клітинна оболонка може бути вкрита шаром слизу, який утворює капсулу.

Тканин у грибів немає. У високоорганізованих грибів гіфи часто щільно сплітаються та утворюють несправжню тканину – плектенхіму, з якої формуються плодові тіла.

Живлення. Гриби за типом живлення є хемогетеротрофами. За способом живлення їх поділяють на сапротрофів, паразитів і симбіотрофів. Сапротрофи (мукор, підпеньки) живляться речовинами відмерлих органічних решток, а паразити – речовинами живих організмів (трутовики). Симбіотрофи вступають у взаємовигідне співжиття з іншими організмами і обмінюються з ними поживними речовинами (підберезники). Але в будь-якому разі поживні речовини всмоктуються всією поверхнею грибниці після часткового її перетравлення ферментами, що виділяються клітинами гриба назовні. Тому в багатьох грибів грибниця займає велику територію. Процес поглинання органічних речовин у них може здійснюватися двома шляхами – осмотрофно (піноцитозом) та фаготрофно (фагоцитозом). При осмотрофному живленні організм або його окремі клітини поглинають розчинену органічну речовину шляхом абсорбції через пори в клітинній стінці, без утворюрення травних вакуолей. Зазвичай абсорбуються низькомолекулярні органічні речовини, які утворюються при розщепленні високомолекулярних сполук різноманітними гідролітичними ферментами. При фаготрофному живленні органічна речовина поглинається у вигляді твердих часток за допомогою псевдоподій, і надалі перетравлюється в лізосомах. Осмотрофний тип живлення притаманний всім грибам, тоді як фаготрофний – лише слизовикам.

Дихання. Гриби енергійно дихають і потребують кисню, лише деякі з них (дріжджі) отримують енергію в процесі бродіння.

Ріст. У грибів ріст необмежений, дуже швидкий. Ростуть вони верхівками гіфів і при цьому дуже галузяться. Окремий гриб може за 24 год утворити грибницю довжиною в 1 км. Такий швидкий ріст компенсує у грибів відсутність активного руху.

Рух. Гриби-сапрофіти прикріплюються до субстрату спеціалізованими гіфами – ризоїдами, паразитичні форми утворюють гаусторії. Клітини грибів захищені клітинною стінкою, утвореною з хітину. Ця речовина є стійкою до впливу бактерій та різних хімічних сполук, що є дуже важливим для життя у ґрунті чи в живих організмах.

Розмноження. Гриби розмножуються вегетативно, нестатево і статево:

  • нестатеве розмноження – різноманітними спорами, які мають малі розміри і, зазвичай, розносяться вітром, в окремих видів вони можуть поширюватися водою або тваринами; спор утворюється величезна кількість (наприклад, печериця за 2 доби утворює 2 млрд спор, тіло трутовика – 10 млрд спор щорічно); спори можуть утворюватись ендогенно у спорангіях та екзогенно, відокремлюючись від спеціалізованих гіф – конідієносців;
  • вегетативне розмноження – частинами міцелію (мукор), брунькуванням (дріжджі);
  • статеве розмноження – дуже складне (ізогамія, оогамія, зигогамія), має тенденцію до зникнення.

Отже, основними ознаками власне грибів є міцелій, у якому відсутні тканини й органи, захищеність клітин, різноманітні способи гетеротрофного живлення, прикріплений спосіб життя, швидкий ріст та дуже різноманітні способи розмноження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >