< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні особливості будови і життєдіяльності організму тварин

Тварини мають свої специфічні особливості будови й життєдіяльності, які відрізняють їх від інших груп еукаріотичних організмів.

Особливості будови

Розміри

Від 2-4 мкм (малярійний плазмодій, лейшманії) до 30 м (синій кит)

Клітинний

рівень

1) відсутність пластид; 2) клітинної стінки немає, є глікокалікс, 3) вакуолі дрібні: травні, видільні, скоротливі; 4) запасаючий вуглевод – глікоген та ін.

Тканинний рівень

У багатоклітинних тварин виділяють 4 основних типи: епітеліальні, сполучні, м'язові та нервова

Рівень органів

Спостерігається велика різноманітність органів: паренхіматозні та порожнисті; постійні та тимчасові; прогресивні та регресивні тощо

Системний рівень

Опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, органи чуттів, статева, покривна та ін.

Організмовий

рівень

  • 1) тіло компактне (полегшує рух, дає переваги при теплорегуляції);
  • 2) властива радіальна або двобічна симетрія

Особливості процесів життєдіяльності

Покриви

  • 1) у безхребетних – одношаровий епідерміс та його похідні;
  • 2) у хордових – шкіра, епідерміс якої дає похідні (луска, щитки тощо).

Порожнина тіла

Більшість тварин має порожнину тіла: а) первинна (протоцель) – не вистилається одношаровим епітелієм (у круглих червів); б) вторинна (целом) – вистилається одношаровим епітелієм (у кільчаків); в) змішана (міксоцель) – виникає при злитті первинної і вторинної (напр., у членистоногих)

Опора

Забезпечується скелетом 3 типів: гідроскелетом, екзоскелетом та ендоскелетом

Рух (локомоція)

Активний: 1) амебоїдний; 2) джгутиковий; 3) війчастий; 4) м'язовий. У тварин є такі форми руху, як скорочення, реактивний рух, плавання, стрибки, ковзання, політ, повзання та ін.

Живлення

Хемогетеротрофний тип, пов'язаний з розщепленням поживних речовин, що надходять в організм з їжею. Серед тварин є сапрофаги, паразити, мутуалісти, в окремих видів спостерігається міксотрофний тип

Травлення

Перетравлювання їжі, що здійснюється в травних вакуолях або в травній системі. Виділяють такі типи травлення у тварин: I. Внутрішньоорганізмове: 1) внутрішньоклітинне; 2) позаклітинне порожнинне; 3) позаклітинне пристінне. II. Позаорганізмове

Дихання

Більшість аероби, є анаероби, у примітивних тварин кисень надходить через покриви шляхом дифузії, у багатоклітинних з'являються органи дихання: зябра, трахеї, легені

Транспортування речовин

Здійснюється за допомогою кровоносної системи (крім найпростіших і плоских червів, у яких відношення площі до об'єму тіла є великим і потреба задовільняється дифузією речовин). Розрізняють замкнену і незамкнену кровоносні системи. Циркулюючими рідинами є кров, лімфа, гемолімфа, які разом з тканинною рідиною утворюють внутрішнє середовище

Виділень

Здійснюється дифузно або з допомогою спеціальних органів прото- нефридіїв, метанефридїїв, шкірних залоз, зелених залоз, мальпігіє- вих судин, нирок. У процесі азотного обміну утворюється аміак, сечовина, сечова кислота

Подразливість

У формі таксисів та рефлексів

Регуляція функцій

Здійснюється 2 основними способами: нервовим і гуморальним.

  • – нервову регуляцію забезпечує нервова система, яка буває кількох типів: 1) дифузна; 2) дифузно-вузлова; 3) вузлова; 4) трубчаста;
  • – гуморальну регуляцію здійснює ендокринна система (залози внутрішньої секреції)

Ріст

Обмежений, є і необмежений (молюски, риби, земноводні, черепахи, слони)

Розвиток (онтогенез)

Кожний вид має притаманний йому життєвий цикл, який в одних тварин є простим, в інших – складним. Індивідуальний розвиток поділяють на такі періоди: 1) період зародкового розвитку; 2) нестатевозрілий період; 3) період дорослого стану; 4) період старіння. Розрізняють непрямий і прямий типи післяембріонольного розвитку

Розмноження

  • - Нестатеве (поділ навпіл, множинний поділ).
  • Вегетативне (фрагментація, брунькування).
  • Статеве (гермафродитизм, роздільностатевість, партеногенез).

Отже, загальні особливості будови та життєдіяльності тварин визначаються типом живлення та здатністю до активного руху.

Значення систем органів у тварин

Системи органів – це сукупність органів, які всі разом забезпечують той чи інший прояв життєдіяльності.

Будова і значення фізіологічних систем органів людини

Система органів

Органи

Функції

Опорно-рухова

Кістки та м'язи

Опора, рух тіла, захист органів

Травна

Травний канал і травні залози

Травлення і всмоктування організму

Дихальна

Дихальні шляхи та органи газообміну (зябра, трахеї, легені)

Постачання кисню та видалення вуглекислого газу

Кровоносна

Серце та кровоносні судини

Транспортування речовин, теплорегуляція

Видільна

Сечовивідні шляхи і нирки

Виведення з організму продуктів обміну

Статева

Статеві залози та статеві органи

Розмноження організму

Нервова

Головний мозок, спинний мозок, нерви

Нервова регуляція діяльності систем органів, зв'язок з довкіллям

Система органів чуттів

Орган зору, слуху, нюху, смаку, дотику, рівноваги та ін.

Сприйняття подразнень

Ендокринна

Залози внутрішньої секреції

Гуморальна регуляція діяльності

Не лише над жабкою, а й над крихітною інфузорією схиляються покоління людей і не можуть розкрити всі її таємниці.

Жан Ростам

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >