< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сприйняття інформації мозком

Інформація надходить у головний мозок людини завдяки сенсорним системам. На шляху провідних шляхів аналізаторів у стовбурі головного мозку розташована ретикулярна формація, або сітчастий утвір. Ретикулярна формація – це скупчення особливих нейронів, яке проходить через увесь стовбур головного мозку. Функції сітчастого утвору пов'язані з особливостями його нейронів: вони мають довгі розгалужені дендрити і двогілчасті аксони та здатні безперервно генерувати імпульси з частотою 5-10 за 1 с. Завдяки будові своїх відростків нейрони сітчастого утвору контактують з відростками нейронів висхідних і низхідних шляхів. Таким чином, ретикулярна формація одержує інформацію від усіх органів чуттів, від інших зовнішніх і внутрішніх органів організму, оцінює її і вибірково передає в лімбічну систему й кору великих півкуль, виконуючи функцію сприйняття інформації. Інша важлива функція сітчастого утвору пов'язана з постійною активністю нейронів, що зумовлює безперервний тонічний вплив формації на розміщені вище й нижче структури мозку.

Психічні процеси як основа пізнання людиною навколишнього світу ВНД людини є фізіологічною основою психічних процесів. Зміна психічного стану людини позначається на діяльності фізіологічних систем, і навпаки, функціональний стан організму зумовлює психіку людини.

Психічні процеси – процеси відображення людиною об'єктивної дійсності за допомогою ЦНС. До психічних процесів належать відчуття, сприйняття, уявлення, уява, мислення, пам'ять, емоції, почуття, увага і воля. Виділяють також усвідомлені та неусвідомлені психічні процеси. Відмінність між ними полягає у задіюванні структур і рівні активації мозку. Якщо "працює" невелика кількість нейронів кори й лідкірки, то такі процеси здійснюються як підсвідомі, а якщо реакції відбуваються за участю значної частини мозку, то вони усвідомлюються. Підсвідомість є своєрідним фільтром для всієї інформації, що надходить до мозку. Основу процесів, що здійснюються на рівні підсвідомості, становить життєвий досвід, міцні навички. Особливу групу неусвідомлених форм діяльності мозку становлять механізми творчості, формування здогадок, припущень. Коли ж потрібне нестереотипне рішення, тоді вмикаються свідомі механізми поведінкових реакцій.

Крім психічних процесів, у складі психічних явищ виділяють ще психічні стани (спокій, зацікавленість та ін.) та психічні властивості (рішучість, наполегливість тощо). Прояви роботи мозку у вигляді психічних явищ вивчає наука психологія. Усі психічні явища мають рефлекторне походження. Ідею про те, що психічна діяльність людини є рефлекторною, вперше висловив 1863 року І. М. Сєченов (1829-1905). Подальший розвиток цих поглядів здійснив І. П. Павлов, який довів, що психічна діяльність здійснюється умовнорефлекторними мозковими механізмами.

Найважливішою рисою людської психіки є те, що, як продукт мозку, вона відображає не його роботу безпосередньо, а зовнішній світ, об'єктивну реальність.

Психіка, крім регулятивної, мотиваційної та комунікативної функцій, виконує ще й пізнавальну. Пізнавальна функція психічних процесів виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні певного завдання. Під час діяльності людина сприймає і переробляє інформацію, осмислює різні варіанти дій у процесі мислення, використовує засвоєні знання, навички і вміння та прогнозує можливі ситуації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >