< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття про життєвий цикл

Життєвий цикл – сукупність фаз розвитку, які з послідовною закономірністю змінюють одна одну. В одних організмів (деякі бактерії) вимірюється хвилинами, а в інших (секвойя, слони) перевищує десятки років. Для більшості організмів життєвий цикл триває від яйцеклітини до яйцеклітини наступної генерації. Залежить тривалість циклів від кількості поколінь, які змінюються протягом року, або кількості років, протягом яких здійснюється один життєвий цикл. Розрізняють прості та складні життєві цикли. Простий життєвий цикл – цикл розвитку, за якого всі покоління не відрізняються одне від одного. Складний життєвий цикл – цикл розвитку, за якого всі покоління відрізняються одне від одного або відбуваються складні перетворення організму.

Прості та складні життєві цикли

Прості життєві цикли

Складні життєві цикли

Не супроводжуються чергуванням поколінь

Супроводжуються чергуванням поколінь

Властиві для рослин, у яких усі послідовні покоління не відрізняються одне від одного (у нижчих рослин)

Властиві для рослин, у яких є чергування спорофіта і гаметофіта (у вищих рослин)

Притаманні тваринам з прямим типом розвитку (гідра, дощовий черв'як, плазуни, птахи, ссавці та ін.).

Притаманні тваринам з непрямим типом розвитку або з чергуванням поколінь, що розмножуються різними способами (метелики, кісткові риби, земноводні та ін.)

У багатьох організмів зі складним життєвим циклом спостерігається чергування поколінь. Чергування поколінь – закономірна зміна поколінь, що розмножуються статевим шляхом, одним або кількома нестатевими поколіннями. Межею між статевим і нестатевим поколіннями є процес запліднення. У багатьох найпростіших, водоростей та членистоногих влітку спостерігається нестатеве розмноження, а восени – статеве. У процесі еволюції в життєвому циклі закономірно зменшується роль (тривалість існування та розміри) статевої гаплоїдної фази і збільшується роль нестатевої диплоїдної. У рослин чергування поколінь проявляється чергуванням спорофіта і гаметофіта.

Спорофітце диплоїдне покоління, яке утворює спори і забезпечує нестатеве розмноження. Має органи нестатевого розмноження – спорангії, які можуть у деяких груп вищих рослин формувати мікро- і мегаспори. Гаметофіт це гаплоїдне покоління, яке утворює гамети і забезпечує статеве розмноження. Має органи статевого розмноження – гаметангії, які можуть у деяких груп вищих рослин диференціюватися на архегонії (жіночі гаметангії) і антеридії (чоловічі).

Біологічне значення чергування спорофіту та гаметофіту полягає в тому, що відбувається швидке збільшення чисельності виду (завдяки нестатевому розмноженню спорофітом) та генетичне урізноманітнення особин та створення передумов для освоєння нових умов (завдяки статевому розмноженню гаметофітом).

У тварин виділяють первинне та вторинне чергування поколінь:

  • 1) первинне чергування тобто чергування поколінь, які розмножуються статевим шляхом, з поколіннями, для яких має місце безстатеве розмноження.
  • 2) вторинне чергування.

гетерогонія – чергування типового статевого розмноження з партеногенезом (наприклад, у всіх представників класу сисунів, у членистоногих)

метагенез – чергування статевого розмноження з вегетативним (наприклад, у деяких медуз)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >