< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

Особливості розділів селекції обумовлені, насамперед, особливостями організмів, які є об'єктами селекційної роботи. Ці особливості будови, життєдіяльності, розвитку і обумовлюють застосування тих чи інших методів селекції.

Особливості селекції рослин

Генетичні основи селекції рослин

Генетичні основи

Основні методи селекції рослин

Утворення при розмноженні значної кількості особин

Зумовлює використання масового добору k

Наявність статевого розмноження, запилення

Можна використовувати неспоріднену гібридизацію для 1 отримання явища гетерозису і споріднену гібридизацію І для отримання чистих ліній

Наявність вегетативного розмноження

Дає змогу широко використовувати гетерозис і зберігати в нащадків сортові ознаки

Більшість рослин не мають статевих хромосом

Застосовується метод поліплоїдизації для подолання стерильності гібридів

Для рослин властиві дуже різноманітні мутації

Застосовують метод штучного мутагенезу для отримання матеріалу для добору

Частини рослин можуть поєднуватися

Застосовують метод щеплень для отримання нових корисних властивостей внаслідок взаємодії прищепи і підщепи

Основні методи селекції рослин

  • 1. Добір: масовий – для перехреснозапильних рослин, індивідуальний – для самозапильних рослин.
  • 2. Гібридизація: неспоріднена – для отримання гетерозиготних груп; споріднена – для отримання гомозиготних ліній шляхом самозапилення; міжвидова – для отримання міжвидових гібридів.
  • 3. Метод поліплоїдизації: 1) для отримання високоврожайних сортів; 2) для подолання безплідності; 3) для отримання гомозиготних форм (при кратному зменшенні наборів хромосом).
  • 4. Методи І. В. Мічуріна: ментора, посередника, вегетативного зближення, суміші пилку тощо.

Особливості селекції тварин

Генетичні основи селекції тварин

Генетичні основа

Основні методи селекції тварин

При розмноженні потомство нечисленне

Застосовується індивідуальний добір

Тваринам властиве статеве розмноження

Застосовують неспоріднену та віддалену гібридизацію для отримання явища гетерозису і нових порід та споріднену гібридизацію для отримання чистих ліній

Наявність статей, у яких певні ознаки можуть не проявлятися (наприклад, несучість у півнів),

Метод підбору плідників за нащадками для визначення певних ознак у самців

Більшість тварин мають статеві хромосоми

Не використовується метод поліплоїдизації

Для тварин властиве внутрішнє запліднення

Використовують метод штучного запліднення для одержання цінних порід у штучних умовах

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >