< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ

Екологія – це покаяння людства.

О. Л. Яншин

ЕКОЛОГІЯ

Екологія як наука

Екологія – наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та з довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем. Назву "екологія" у 1866 році запропонував видатний німецький біолог Ернст Геккель. Предметом вивчення екології є взаємозв'язки між організмами, угрупованнями, закономірності функціонування угруповань організмів. Основні завдання екології є встановлення закономірностей взаємозв'язків між організмами та їх угрупованнями; вивчення взаємозв'язків між організмами в популяціях і в межах виду; спостереження за змінами в біогеоценозах і в біосфері в цілому; розроблення методів визначення стану угруповань; застосування екологічних знань у справі охорони природи та ін.

Сучасні екологічні дослідження ведуться в таких напрямках:

  • екологія особин (аутекологія, або чинникальна екологія) – вивчення впливу екологічних чинників на окремих особин;
  • популяційна екологія (демекологія) вивчає популяції як рівень організації живої природи;
  • біогеоценологія (синекологія) вивчення закономірностей існування та розвитку біогеоценозів і біосфери в цілому.

Основними групами екологічних методів є:

методи екологічної індикації – дають можливість визначати стан і властивості екосистем за видовим складом та співвідношенням між собою певних груп організмів;

методи екологічного моніторингу – спостереження за змінами в певній місцевості (локальний моніторинг), регіоні (регіональний моніторинг) або в біосфері в цілому (глобальний моніторинг);

методи екологічного моделювання – методи аналізу складних кількісних зв'язків і закономірностей в екосистемах.

Екологія вбирає в себе також методи інших наук, які можна розділити на три групи:

  • 1) методи, за допомогою яких збирається інформація про стан екологічних об'єктів;
  • 2) методи обробки отриманої інформації, згортання, стиснення та узагальнення;
  • 3) методи інтерпретації отриманих фактичних матеріалів.

Екологія вивчає надорганізмові рівні організації життя: популяції, види, біоценози, біогеоценози, біосферу. Специфіка сучасної екології полягає в тому, що вона із суто біологічної науки перетворилася на цілий цикл знань з географії, геології, хімії, фізики, соціології, теорії культури, економіки й навіть теології.

Отже, екологія – це комплексна біологічна наука, яка тісно взаємодіє з багатьма іншими біологічними (мікробіологія, зоологія, ботаніка та ін.) та небіологічними (хімія, фізика, географія тощо) науками.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >