< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДЕРЖАВНА ЗАКУПІВЛЯ І ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Простудіювавши розділ 5 Ви будете:

  • 1. Знати організаційний механізм державної закупівлі.
  • 2. Вміти обгрунтувати юридичні та процедурні умови щодо забезпечення державних закупівель.
  • 3. Вміти розробити маркетингові заходи управління державним сектором економіки.

Основні терміни і поняття теми

Державне замовлення. Адміністративне регулювання. Державне управління розподіленням. Державний бюджет. Державні потреби. Державні закупівлі. Державній контракт. Конкурс. Тендер. Тендерна пропозиція.

Держзакупівлі як інструмент задоволення державних потреб

Функціонування державних установ неможливо без задоволення їх потреб - державних потреб.

Державні потреби - це потреби країн в продукції, необхідний для розв'язання та соціально-економічних проблем, підтримання обороноздатності країни та її безпеки, відтворення та збільшення внутрішнього валового продуту, охорони праці та здоров'я громадян.

Перелік видів продукції (робіт, послуг), необхідних для забезпечення державних потреб визначається Кабінетом Міністрів України. Цей перелік формується на підставі політики державних пріоритетів, досліджень кон'юнктури внутрішнього та зовнішніх ринків загальнонаціональних та загальносвітових політичних пріоритетів. Одна із державних функцій полягає у забезпеченні та задоволенні держаних потреб. Державні закупівлі є інструментом задоволення та держаних потреб. Для виконання своїх функцій щодо задоволення держпотреб в Україні функціонує механізм державних закупівель.

Державні закупівлі - це засіб державного регулювання економіки, який передбачає придбання замовником (державною установою товарів та послуг) за державні кошти.

Конкурентний відбір учасників процедури закупівлі здійснюється поетапно. Основні етапи: підготовчий, визначення переможця, завершальний. Основний зміст кожного етапу:

  • 1) підготовчого етапу – оголошення про заплановану закупівлю; подання заяв про участь у тендері; формування тендерного комітету, розроблення кваліфікаційних вимог; попередня кваліфікація учасників.
  • 2) етапу визначення переможця - відкриті торги; торги з обмеженою участю; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій (котирувань); закупівлі у одного постачальника (виконавця).
  • 3) завершального етапу – оскарження дій замовника; рішення про задоволення (не задоволення) скарги; укладання договору про закупівлю; виконання умов договору про закупівлю; фінансування закупівель.

Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників публікують у Віснику державних закупівель. Інформація у оголошенні повинна містити: назву та адресу замовника; стислий опис продукції та вимог замовника; дату подання інформації для попередньої кваліфікації претендентів; місце і дату отримання тендерної документації та проведення торгів; посилання на процедуру проведення тендера тощо. Учасники торгів роблять подання заяв (повідомлень) про участь у письмовій формі, яка встановлюється замовником. Для проведення торгів формується тендерний комітет. Склад комітету формує державний орган-замовник. До комітету мають входити представники замовника, представники міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (в разі потреби) тощо. Головою комітету призначається або керівник організації-замовника, або уповноважена ним особа. Порядок створення і головні функції тендерних комітетів визначаються окремим рішенням уповноваженого органу.

Інформація про здійснення попередньої кваліфікації публікується в оголошенні про закупівлю не пізніше як за ЗО днів до надання запрошень для участі в процедурі торгів. В інформації про попередні кваліфікації зазначаються: найменування та адреса замовника; вид, кількість, терміни та місце поставки товарів; вимоги, яким має відповідати учасник; місце та остаточний термін подання заявок на участь у попередній кваліфікації; інша інформація, що обгрунтовано вимагається замовником.

Протягом трьох днів з дня отримання відповідного запиту замовник має надати всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації, інструкції щодо подання заявок, стислий виклад критеріїв і процедури оцінювання відповідності кваліфікаційним вимогам та іншу необхідну інформацію.

Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з наступних процедур: відкритих торгів; торгів з обмеженою участю; двоступеневих торгів; запиту цінових пропозицій; закупівлі в одного постачальника (виконавця). Найбільш поширеними є відкриті торги. Під час їх проведення тендерні пропозиції мають право надавати всі зацікавлені учасники, за умов проведення попередньої кваліфікації. Всі інші види торгів є менш розповсюдженими і проводяться залежно від певних умов організації торгів.

Пропозиція, що за результатами оцінювання визнається найкращою, підлягає процедурі акцептування.

Акцепт тендерної пропозиції - це ухвалення замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату.

Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником в установлений термін подано письмове підтвердження виконавцю в акцепті тендерної пропозиції після визначення його переможцем. На підставі акцепту між замовником і переможцем тендеру укладається договір про закупівлю.

Договір про закупівлю набуває чинності з дня його підписання замовником і переможцем тендеру.

Договір про закупівлю – це письмова угода між замовником та учасником-переможцем процедури закупівлі, яка передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату. За результатами здійснення процедури закупівлі складають звіт.

Закупівлі продукції для задоволення державних потреб фінансуються за кошт державного та місцевих бюджетів, державних кредитних ресурсів, а також коштів НБУ, державних цільових фондів та інших джерел фінансування, що залучаються для цього. Розрахунки за виконання умов договору про закупівлю здійснюють розпорядники бюджетних коштів в установленому порядку. Для подальшого удосконалення процедур державних закупівель необхідно розвивати інформаційну інфраструктуру України, яка значно полегшить співпрацю замовників з підприємствами, потрібно також зменшити витрати на розв'язання непорозумінь щодо проведення процедур закупівель, оформлення тендерної документації тощо.

Якщо йдеться про закупівлю продукції сільськогосподарського виробництва, то для організації процедури оформлюється договір контрактації. За цим договором виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вироблену ним сільськогосподарську продукцію заготівельнику - особі, що здійснює закупівлю такої продукції для переробки або продажу. Договір контрактації укладають в письмовій формі з зафіксованим предметом договору (видом продукції), його кількістю, якістю, терміном, порядком та умовами доставки, місцем здачі продукції, правами та обов'язками сторін, відповідальністю за неналежне виконання договірних зобов'язань тощо.

У ході реалізації договорів постачання нерідко спостерігають порушення певних умов договору. Такі порушення можуть бути причиною виникнення конфліктів між учасниками процедури продажів, які певною мірою нагадують конфлікти у каналах розподілення. Одним із прийомів розв'язання такого конфлікту може бути претензія.

Претензія - це письмова вимога про добровільне усунення порушення умов договору або законодавства. Для оформлення претензійного листа існує спеціальна його форма. Поряд із претензією може бути оформлена позовна заява для подання до арбітражного суду з вимогою про захист порушеного права організації.

Успішному проведенню закупівельної роботи сприяє розробка оперативних планів закупівлі, що передбачають обсяги товарів, які підлягають закупівлі, терміни укладення договорів, узгодження і уточнення специфікацій і відвантаження товарів, визначених відповідальних осіб за проведення закупівлі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >