< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу 8

  • 1. Конкуренція в каналах розподілу може проявляти себе в межах конкретної галузі (галузева конкуренція) та в межах усього народного господарства (міжгалузева конкуренція). Галузева конкуренція передбачає суперництво окремих підприємств - продавців товарів та послуг у задоволенні потреб споживачів, в обсягах реалізації товарів та послуг, в частці обслуговування ринку та відповідно в масі одержаного прибутку. Міжгалузева конкуренція проявляється в боротьбі за найкращі умови одержання та використання ресурсів та капіталу (в результаті чого останні з низькорентабельних галузей спрямовуються у високорентабельні сектори економіки), а також в суперництво між виробниками товарів - замінників, які задовольняють одну і ту ж потребу споживача. Крім того, існують інші типи конкуренції: внутрішня і зовнішня, цінова і нецінова, досконала, монополістична олігополія, чиста монополія та ін. Як правило, на споживчому ринку торговельні підприємства працюють в умовах досконалої конкуренції.
  • 2. Конкуренція в сфері торгівлі має певні особливості: локальність конкурентної боротьби, обмеженість її учасників, рентна перевага, виконання торгівлею функцій посередника між виробником та споживачем, конкурентоспроможність товарів, що реалізуються.
  • 3. Основними показниками рівня та інтенсивності конкуренції у системі розподілу є показники якості, ціни та конкурентоспроможності. Показник якості – це кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції за певних умов її створення, експлуатації або споживання. Характеристики поділяють на групи: фізичні - механічні, електричні, хімічні, біологічні, органолептичні, ергономічні та функціональні, естетичні, параметри призначення, нормативні, показники надійності, показники технологічності, патентно-правові, транспортабельності.
  • 4. Поряд із показником якості товарів, що посередники переміщують за каналами розподілення, завжди є показник ціни. Учасникам системи розподілення необхідно постійно враховувати та стежити за змінами методи цінової конкуренції. До методів цінової конкуренції належать методи відкритої цінової конкуренції, методи прихованої цінової конкуренції, методи нецінової конкуренції.
  • 5. Конкурентоспроможність - це здатність товару фірми бути виділеним серед інших. Для утримання конкурентоспроможної ситуації протягом усього каналу розподілу учасникам системи розподілення необхідно постійно здійснювати моніторинг конкурентного середовища.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >