< Попер   ЗМІСТ   Наст >

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ РУХОМ

Простудіювавши розділ 9 Ви будете:

  • 1. Розподіляти матеріальні потоки за певними ознаками.
  • 2. Знати логістичиі підходи до управління товарними рухом.
  • 3. Ознайомлені з методами організації та управління перевезеннями вантажів.

Основні терміни і поняття теми

Матеріальний потік. Управління замовленнями. Цикл замовлення. Обслуговування клієнтів. Товарні запаси. Управління товарними запасами. Економічний розмір замовлення. Модель системи управління запасами. Точка відновлення замовлення.

Поняття матеріального потоку

Матеріальний потік - це сукупність продуктів праці і прикладених до них логістичних операцій, в результаті взаємодії яких, в певному порядку і часовому інтервалі виникає товарна пропозиція із комплексом нових І споживчих властивостей.

Таке визначення обумовлює форму існування матеріального потоку як певної системи, що проявляється в матеріально-речових утвореннях, форма існування яких залежить від прикладених до них логістичних операцій. Основними елементами такої системи є товари в фактичній, речовій формі і операції (певні дії, прийоми), що пов'язані із їх перетворенням.

Матеріальні потоки розрізняють за певними ознаками.

1. За призначенням матеріального потоку

Матеріальні потоки поділяють на виробничі і проектні. Виробничий матеріальний потік призначений для забезпечення безперебійної діяльності підприємства і складається із стандартизованих матеріально-речових утворень і логістичних операцій. Проектний матеріальний потік характеризується тим, що він є результатом взаємодії предметів праці і логістичних операцій, де принаймні одна із цих складових - унікальна, неповторювана (одинична), і який призначений для реалізації одного чи декількох інноваційних проектів.

За містом виробничі і проектні потоки можуть бути специфікованими чи спеціалізованими. Специфікований матеріальний потік передбачає одночасне проходження в ньому різних товарів чи логістичних операцій (за визначеною товарною чи операційною специфікацією). Де дуже поширена форма матеріального потоку для промислової сфери, де виконується одночасна поставка різнотипного технологічного устаткування, сировини, матеріалів та ін., які можуть відрізнятися умовами транспортування, складування та ін. Спеціалізований матеріальний потік – це проходження в межах вказаного потоку певного виду товару чи групи товарів і операцій за однотипними (стандартизованими) умовами.

2. За сферою прикладення матеріального потоку

Матеріальні потоки за сферою прикладення матеріального потоку

поділяють на постачальні, внутрішньовиробничі і розподільчі. Постачальний матеріальний потік формується на основі сировини, матеріалів чи продуктів їх попередньої (підготовчої) переробки і рухається від пункту сировини до виробництва. Внутрішньовиробничий матеріальний потік призначається безпосередньо для забезпечення виробничого процесу і циркулює в межах підприємства. Розподільчий матеріальний потік формується на основі готової продукції і рухається від виробника до споживача цієї продукції.

3. За відношенням матеріального потоку до логістичної системи

Матеріальні потоки поділяють на зовнішні і внутрішні. Зовнішній матеріальний потік протікає в зовнішньому середовищі. Внутрішній матеріальний потік протікає в межах логістичної системи.

4. За спрямованістю матеріального потоку

Матеріальні потоки поділяють на вхідні і вихідні. Вхідний матеріальний потік надходить із зовнішнього середовища в логістичну систему. Вихідний матеріальний потік надходить в зовнішнє середовище із логістичної системи.

  • 5. За циклічністю матеріального потоку Матеріальні потоки поділяють на безперервні, дискретні і цільові. Безперервний матеріальний потік циркулює в умовах виробництв, де застосовуються уніфіковані операції і види продукції. Він характеризується відсутністю часових розривів у здійсненні логістичних операцій з перетворення вихідних продуктів праці (сировини, матеріалів та ін.) на готову продукцію і доведення її через канали розподілу до споживачів. Це можуть бути реалізація виробничих процесів на конвеєрних чи автоматизованих лініях, транспортування нафтопродуктів по трубопроводам та ін. Дискретний матеріальний потік характеризується здійсненням дискретних, повторюваних через певні проміжки часу логістичних операцій з перетворення вихідних продуктів праці на готову продукцію. Такі потоки реалізуються у вигляді складських поставок, забезпечення робочих процесів при мілко-серійному і середньо-серійному виробництві, відвантаження готової продукції за довготерміновими контрактами та ін. Цільовий матеріальний потік - це потік, спрямований на забезпечення непередбачуваних виробничих ситуацій чи на реалізацію проектних робіт. Це можуть бути разові поставки звичайних або нових предметів і засобів праці чи операцій. За разовим контрактом, забезпечення матеріальними ресурсами виконання НДДКР - "під замовлення".
  • 6. За станом матеріального потоку

Матеріальні потоки поділяють на динамічні і статичні. Динамічний матеріальний потік - це потік, який перебуває в стані переміщення (транспортування, розвантаження та ін.) на визначеному відрізку часу. Статичний матеріальний потік - це потік, який визначається станом спокою на визначеному відрізку часу за умов застосування логістичних операцій статичного характеру (складське зберігання продукції, старіння металу та ін.).

7. За сферою дії

Виділяють системні та операційні матеріальні потоки. Системні матеріальні потоки - це потоки, що циркулюють в цілому в межах певної логістичної системи чи підсистеми. Операційні матеріальні потоки - це потоки певних матеріально-речових утворень щодо окремих логістичних операцій.

Матеріальні потоки характеризуються кількісними показниками.

Потужність матеріального потоку - це співвідношення кількості вантажу (штуки, тонни та ін.) до часу його проходження (година, рік):

При цьому кількість визначається об'ємом певної партії вантажу.

Напруженість матеріального потоку - це співвідношення кількості партій певного вантажу до тривалості їх проходження (година, рік):

За умов, що всі партії вантажу рівноцінні за об'ємом, партійність може визначатися кількістю партій. При поставці матеріальних ресурсів різними за обсягом партій вантажу, партійність може визначатися загальним обсягом ресурсів, які поставляють.

Отримання на підприємстві готової продукції і початок її споживання чи експлуатації, як правило, не співпадають в часі і територіально. За цих умов, важливим моментом є організація ефективного планування, виконання та контролю за переміщенням матеріальних потоків та пов'язаної з цим інформації, від місця виробництва матеріалів і готової продукції до місця їх споживання з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку. Для цього підприємство має ухвалити певні рішення, що пов'язані із основними функціями маркетингової політики розподілення - це управління замовленнями.

Управління замовленнями - це діяльність, що здійснюється з моменту отримання замовлення до моменту, коли на склад надходить повідомлення про необхідність відвантажити товар для виконання вказаного замовлення.

З точки зору клієнта, цикл замовлення - це період з моменту відправки замовлення і до моменту отримання товарів. За умов, що товари поставляються регулярно, такий цикл називають циклом поповнення.

Цикл замовлення - період з моменту отримання замовлення від клієнта і до моменту прибуття товарів до нього на розвантаження.

Цикл замовлення складається із п'яти етапів: планування, передача, опрацювання, комплектація і доставка замовлення. Якщо всі ці етапи ретельно відпрацьовані, скоординовані і перебувають під постійним логістичним контролем, підприємство може істотно підвищити ефективність своєї діяльності. Ефективне виконання замовлення є важливою складовою формування виробничого сервісу високого класу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >