< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складська діяльність підприємства

Для більшості товарів процеси їх виробництва і споживання не співпадають в часі і просторі, що призводить до порушення рівномірності руху матеріального потоку. За таких умов для підприємства компромісним рішенням стає організація заходів щодо акумулювання в певному місці на визначений час матеріальних запасів - складської діяльності.

Складська діяльність - це планові і систематичні заходи підприємств щодо зберігання і сортування матеріальних запасів за умов забезпечення встановлених вимог до їх якості і кількості.

Основні завдання складської діяльності полягають в прийманні, зберіганні матеріальних запасів, їх підготовці до виробничого споживання, відвантаженні готової продукції споживачам, дотриманні норм запасів та контролі за витраченням матеріалів.

Основним елементом складської діяльності є склад.

Склад - це інженерна споруда стаціонарного чи мобільного характеру, що призначена для накопичування та зберігання матеріальних цінностей.

Сучасний склад промислового підприємства - це досить складна інженерна споруда, яка складається із великої кількості взаємопов'язаних елементів, має певну структуру і виконує низку функцій з перетворення матеріальних потоків, а також накопичування, переробки і розподілу вантажів між їх споживачами. При цьому можливе різноманіття параметрів, технологічних рішень, конструкцій, устаткування і характеристик різноманітної номенклатури вантажів, що переробляються на складах, робить склади складними системами.

Завдання складу полягає в забезпеченні належних умов для приймання, обробки, зберігання, та відвантаження матеріальних запасів, за умов дотримання визначених вимог до їх кількості та якості.

До основних функцій складу належать нижчеподані.

1. Перетворення виробничого асортименту у споживчий. Зміст такої функції полягає у створенні необхідного асортименту для виконання замовлень клієнтів (рис. 10.5). Ця функція сприяє ефективному виконанню замовлень і здійсненню більш частих поставок і в тому обсязі, який необхідний клієнту.

Схема організації складського (розподільчого) центру

Рис. 10.5. Схема організації складського (розподільчого) центру

 • 2. Складування і зберігання. Така функція дозволяє вирівнювати тимчасову різницю між випуском продукції та її споживанням і дає можливість здійснювати безперервне виробництво і постачання на базі утворюваних товарних запасів.
 • 3. Надання послуг. За цією функцією склад може надавати клієнтам різні послуги, що забезпечують підприємству високий рівень обслуговування клієнтів. До них належать:
  • – підготовка товарів до продажу (фасування продукції, пакування та ін.);
  • – перевірка функціонування устаткування, монтаж;
  • – надання продукції товарного виду, попередня обробка;
  • – транспортно-експедиційні послуги.
 • 4. Консолідація і транспортування. Переважна кількість клієнтів замовляють із складів партії товарів в обсягах "менше - ніж - вагон" або "менше - ніж - трейлер”. Це призводить до зростання в значній мірі витрат, що пов'язані з доставкою таких вантажів. За таких умов склад може здійснювати функцію об'єднання (консолідацію) невеликих партій вантажів для декількох клієнтів до повного завантаження транспортного засобу.

За видами складської обробки матеріальних запасів розрізняють склади накопичуваного, транзитно-перевалочного і розподільчого типу.

Склади накопичуваного типу (товарні склади) зорієнтовані на тривале зберігання матеріальних запасів. До їх завдань належать:

 • – прийом від постачальника сировини, матеріалів, інструменту, технологічного оснащення, контрольно-вимірних приладів та ін. з подальшим їх зберіганням і складською обробкою;
 • – обслуговування виробництва (зберігання комплектації, виробничих заділів, готової продукції та ін.).

Склади транзитно-перевалочного типу призначені для пере- відправлення різними видами транспорту матеріальних запасів із районів виробництва до пунктів їх споживання. Такі склади виконують роль перевалочних пунктів. Тут вивантажують запаси, що доставлені одним видом транспорту, здійснюють прийом за кількістю та якістю, сортують і відвантажують з іншим видом транспорту (товарно- сортувальні залізничні станції, морські вантажні порти та ін.).

Склади розподільчого типу (розподільчі центри) забезпечують короткочасне зберігання матеріальних запасів в період їх руху від місця виробництва до гуртової чи роздрібної торгової точки. Вони безпосередньо задіяні в потоковому процесі. За таких умов розподільчий центр і його клієнти мають утворювати єдину систему, тобто бути організаційно, економічно, технологічно і технічно інтегрованими.

Розподільчий центр фактично є складом накопичуваного типу, але з прискореним рухом матеріальних запасів. Він може надавати й інші послуги, що зорієнтовані на споживача: продаж, транспортування, надання матеріальних запасів в кредит. Такий склад не має надлишкових запасів і клієнти не можуть тут повторити замовлення. Після відвантаження комплектів матеріальних запасів зусилля розподільчого центру зосереджуються на виконанні наступних замовлень.

Залежно від виду матеріальних запасів склади поділяють на універсальні і спеціальні.

Універсальні склади призначені для зберігання різних видів матеріалів, а спеціальні склади - для складування тільки певних видів матеріальних цінностей. Вони можуть бути також централізованими і цеховими.

За типом конструкції склади поділяють на закриті, напівзакриті (навіси) і складські площадки, які відрізняються технологічними режимами зберігання матеріальних запасів (температурою та відносною вологістю робочого приміщення, доступністю до товарів та ін.). Основні види складів за типом конструкції наведені в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Характеристики складів за типом конструкції

Вид складського приміщення

Характеристика

Експлуатаційні показники

1

2

3

Закритий склад - опалюваний

Приміщення із штучно регульованими умовами зберігання

Температура повітря: 25 ± 15 °С, вологість 80 % при температурі 25 °С

Закритий склад – неопалюваний

Приміщення із природною вентиляцією без штучного регулювання умов зберігання, де коливання температури і вологості повітря істотно менше, аніж під відкритим небом

Температура повітря: 45 ± 5°С, вологість 98 % при температурі 25 °С

Напівзакритий склад (навіс)

Місця, де умови зберігання неістотно відрізняються від коливань температури і вологості повітря на відкритому повітрі. Матеріальні запаси захищені від прямої дії опадів та сонячного випромінювання

Температура повітря: 0 ± 50 °С, вологість 100 % при 'Температурі 25°С

Відкритий

склад

(складська

площадка)

Місця, де умови зберігання неістотно відрізняються від коливань температури і вологості повітря під відкритим небом

Температура повітря: 60 - (-50) °С, вологість 100% при температурі 25°С

Спеціальний склад (підземні склади, резервуари)

Місця, що за умовами зберігання виробничих запасів відповідають закритим складам

Температура повітря – 25 ± j 15°С, вологість 80 % при температурі 25°С

Склади закритого типу переважають серед інших складських будівель. Як правило, це споруди, поділені на окремі приміщення, де виконуються різні види складських робіт (приймання та відвантаження продукції, сортування та ін.).

Відкриті і напівзакриті склади формуються на спеціально відведених площадках з підготовленою поверхнею. На них зберігають матеріальні цінності, що стійкі до атмосферних впливів (опадів, температури та ін.).

До спеціальних складів, де умови зберігання наближені до закритих складів, належать підземні склади, бункери, резервуари та ін.

За місцем у виробничому процесі розділяють матеріальні, внутрішньовиробничі і збутові склади.

Матеріальні склади призначенні для матеріально-технічного забезпечення виробничої діяльності підприємства. На них зберігаються запаси, що призначенні для підтримки безперервності і безперебійності виробничого процесу.

Внутрішньовиробничі склади забезпечують зберігання незакінченого виробництва та міжцеховий розподіл матеріалів, деталей, вузлів (центральний та інструментальний склади).

На збутових складах зберігається готова продукція, призначена для реалізації споживачам. Відповідно до замовлень споживачів, на цих складах формують і відправляють партії товарів.

Логістична служба, зважаючи на необхідні умови зберігання окремих видів сировини, матеріалів, комплектації та готової продукції, розробляє складську специфікацію запасів.

Планування складу, насамперед, призначене для створення ефективної системи зберігання виробничих запасів на складі. Запаси мають зберігатися на складі за умов дотримання встановлених показників якості і кількості таким чином, щоб вони були досяжними в будь-який час і не виникало б ніякого збитку. Планування складу має відповідати наступним вимогам:

 • – виключення негативного впливу одних запасів на інші при їх зберіганні;
 • – застосування найбільш раціональних способів розміщення і укладки запасів;
 • – забезпечення можливості найбільш ефективного застосування підйомно-транспортного устаткування.

При плануванні складських приміщень варто дотримуватися наступних умов:

 • – оптимальне використання складських приміщень;
 • – максимальна ефективність при роботі із матеріальними запасами;
 • – підвищення економічності всіх складських операцій;
 • – гнучка організація роботи складського персоналу і устаткування.

При виборі варіанта планування складських приміщень визначають найбільш оптимальне співвідношення між робочим об'ємом/пло- щею складу, чисельністю обслуговуючого персоналу і рівнем механізації складських робіт. При цьому беруть до уваги такі характеристики матеріальних запасів, як фізичні властивості, об'єм і частоту переміщення, частоту відбору, швидкість реалізації.

Планування складських приміщень залежить від виробничої орієнтації складу - на збереження матеріальних запасів чи на їх розподіл. Склади із невисокою інтенсивністю товарообороту проектують таким чином, щоб максимізувати використання корисного об'єму складу, призначеного для зберігання запасів. У випадку виконання складом розподільчої функції, він повинен забезпечувати максимальну пропускну здатність.

Загальна площа складських приміщень промислового підприємства, як правило, має складати 5-6 % від виробничої площі. При плануванні складу до 2/3 всього складського простору відводять під зберігання матеріальних запасів.

Споруда може бути одноповерховою чи багатоповерховою. Пріоритетним напрямом є будівництво одноповерхових складів.

На практиці розрізняють наступні типорозміри складів (м2): 600; 800; 1000; 1250; 2500; 5000; 7500; 10000; 25000. Чим більша площа складського приміщення, тим легше провести роботи з розміщення складського технологічного устаткування, відповідно підвищується рівень механізації складу. Необхідно намагатися до формування єдиного складського простору з мінімальною кількістю будівельних перегородок і максимально можливою мережею колон. Однопрогінний склад вважається найбільш прийнятним.

Складське приміщення має певні робочі зони:

 • – для зберігання матеріальних запасів;
 • – для сортування запасів (формування партій товарів на відвантаження);
 • – для прийомки і відпуску запасів;
 • – для розміщення внутрішньо складської підйомно-транспортної техніки.

Транспортні засоби клієнтів розміщуються на спеціально відведеній території і контролюються службою безпеки.

Будь-який склад опрацьовує, принаймні, три види матеріальних потоків: вхідні, вихідні і внутрішні.

Вхідний матеріальний потік визначається такими логістичними операціями як розвантаження, перевірка вантажу за якістю і кількістю.

Внутрішній матеріальний потік передбачає необхідність сортування вантажів, внутрішніх переміщень та ін.

Вихідний матеріальний потік супроводжується завантажуванням транспорту товарами, що доставляються клієнтам.

Технологічний процес на складі включає комплекс робіт (логістичних операцій), що пов'язані із підготовкою до прийомки і самої прийомки товарів, розміщенням їх для зберігання, організації зберігання, підготовки до відпуску і відпуску/доставки товарів споживачам.

Сукупність завантажувально-розвантажувальних, транспортних і виробничих операцій складає технологічний процес складської переробки товарів. Від організації технологічних процесів на складі залежить загальна тривалість товароруху від виробника до споживача.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >