< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Останнім часом намітилася визначена тенденція в розвитку наукового знання щодо планування, організації та управління ланцюгами поставок – Supply Chain Management. Сам термін "Supply Chain Management (SCM)" – "управління ланцюгом/ланцюгами поставок" був запропонований відомим системним інтегратором – компанією "І2 Techologics" і американськими консультантами на початку 80-х pp. минулого століття. Управління ланцюгами поставок – це концепція, що заключається в інтегруванні ключових бізнес-процесів, які розпочинаються від кінцевого користувача, і охоплює всіх постачальників товарів, послуг і інформації, що додають цінність для споживачів. Таким чином, управління ланцюгами поставок є цілісною концепцією ведення бізнесу, що поєднує в собі передові організаційні принципи й можливості сучасних інформаційних технологій. Від управління ланцюгами поставок залежить до 30% ефективності бізнесу промислових, логістичних і торговельних компаній. Значення ланцюга поставок, як ключового фактора підвищення прибутковості й конкурентноздатності бізнесу, безупинно зростає. Управління ланцюгами поставок стрімко розвивається, а інвестиції в ланцюзі поставок будуть збільшуватися й у майбутньому.

За дослідженнями російського вченого Д.А. Іванова (Управление цепями поставок. – СПб: Из-во СПбГПУ, 2009) реалізовані проекти по впровадженню концепції управління ланцюгами поставок показали можливість зниження загальних витрат у ланцюзі поставок до 60%, рівня запасів до 60 %, часу виготовлення й поставок до 50 %, підвищення точності поставок до 60%, поліпшення використання потужностей до 20%, підвищення прибутку за рахунок оптимізації процесу створення вартості й зниження трансакційних витрат в області закупівель і збуту до 30 %, підвищення якості продукції до 30%, збільшення обігу й частки ринку за рахунок підвищення швидкості реакції й гнучкості ланцюгів поставок до 55 %. З огляду на той факт, що частка витрат у ланцюзі створення вартості, яка доводиться на ланцюг поставок, становить 75%, а до 80% вартості кінцевого продукту залежить від рішень, прийнятих на етапі побудови ланцюга поставок, значення ефективного управління ланцюгами поставок важко переоцінити.

Проблематика з планування, організування та управління ланцюгами поставок для України є вельми актуальною. Останнє підтверджується результатами дослідження структури ринку логістики України, що були отримані компанією УВК (Логістика: проблемы и решения. – № 6 (31), 2010. 1 С. 34). За даними дослідження ринок логістики в Україні складається з чотирьох сегментів: транспорту (89 %), зберігання (8 %), експедирування (2 %) і управління ланцюгами поставок – 1%. Таким чином, сегмент "управління ланцюгами поставок" в Україні практично не реалізовується. А це значить, що логістика в цій сфері має великий потенціал, який треба якнайшвидше задіяти, оскільки переміщення товарів в умовах глобалізації ринків здійснюється завдяки саме логістичним ланцюгам поставок.

Теоретичною та методологічною основою досліджень, що пов'язані з питаннями планування, організування та управління ланцюгами поставок є наукові роботи провідних вчених у галузі логістики: Бауерсокса Д. і Клоса Д., Крістофера М., Стока Д. і Ламберта Д., Уотерса Д., Шапіро Дж., Хенфилда Р. і Ніколса Е., Черновалова А., Іванова Д., Крикавського Є. і Чорнописької Н., Нечаева Г., Кузьменко С., Соколова Я., Чередниченко С., Чухрай Н. і Гірної О. та ін.

Проблемам Supply Chain Management присвячена велика кількість зарубіжних монографій, спеціальних видань, навчальної літератури.

У більшості західних країн видається також велика кількість періодичних видань з SCM-тематики. В якості прикладу такі відомі видання як "Journal of Business Logistics", "The Journal of Supply Chain Management", "Supply Chain Management Review".

Вітчизняної періодичної літератури, що систематично висвітлює проблеми планування, організування й управління ланцюгами поставок поки що не існує. А видання навчально-методичної літератури ще не набуло належного рівня. Ось чому метою цього видання, насамперед, є знайомство читачів з існуючим досвідом організування та управління ланцюгами поставок. Дане видання є однією із спроб узагальнення відпрацьованих на практиці методичних підходів до організування та управління логістичними системами й ланцюгами поставок.

Автор даного дослідження не претендує на вичерпність визначеної наукової проблеми, хоча її розгляд може стати певним внеском у формування й розвиток складних, але актуальних питань щодо планування, організування й управління логістичних ланцюгів поставок на сучасному етапі розвитку національної економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >