< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу

  • 1. Аналіз існуючої класифікації витрат сучасного підприємства показав на той факт, що в останній не виокремлені логістичні витрати. І в загальному описі витрат, що враховані в класифікації, навіть немає і натяку на характеристику (хоча б загальну) логістичних витрат.
  • 2. Дослідження систем обліку витрат на підприємствах України вказують на той факт, що на сьогодні не існує такої системи, котра дозволяла б реєструвати, вести облік і контролювати логістичні витрати як виокремлені в загальних витратах підприємства.
  • 3. Тенденція зростання загальних витрат, збільшення собівартості продукції, збільшення вартості енергоносіїв і зростання конкуренції практично на всіх сегментах ринку визначає практичну значимість і нагальну потребу для виробничих підприємств України формування системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат з метою створення дієвого механізму управління останніми. Це дозволить підприємствам швидко знаходити напрямки і розробляти заходи щодо зменшення загальних витрат підприємства і як наслідок формування належної конкурентної стійкості на певному сегменті ринку.
  • 4. На основі аналізу великої кількості визначень дефініції "логістичні витрати" встановлено, що більшість вчених і практиків трактують логістичні витрати як витрати, пов'язані з виконанням логістичних активностей (операцій і процесів), але при цьому набір останніх, що вказується авторами, різний. Це призводить до різного розуміння структуризації логістичних витрат, що заважає фахівцям відпрацювати рекомендації щодо формування на підприємствах системи їх реєстрації, обліку і контролю.
  • 5. Наявність різних видів логістичних витрат і непропорційність в їх кількісному виражені, а також складність у визначені утруднюють їх реєстрацію, облік і контроль, а в подальшому їх планування та визначення ефективних методів їх оптимізації.
  • 6. Теоретичний аналіз літературних джерел логістичної спрямованості дозволяє констатувати, що підприємства для забезпечення ефективної діяльності несуть значні витрати на логістику. Але логістика є не тільки коштовною для організацій функцією, але і досить значущім інструментом у формуванні конкурентоспроможності як продукції, що виробляє підприємство, так і самого підприємства у визначених межах простору і часу.
  • 7. Отримана інформація по кількісному і якісному змісту логістичних витрат може використовуватися для прийняття управлінських рішень щодо організування, планування та здійснення кожної логістичної активності більш ефективно і результативно або вибору ефективних варіантів виконання конкретних логістичних процесів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >