< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендації щодо удосконалення класифікації логістичних витрат для виробничого підприємства

Якщо сканувати функціонування логістичної системи сучасного виробничого підприємства, то остання об'єднує у собі повну виробничу його діяльність. Таким чином, для формалізації типології логістичних витрат виробничого підприємства доцільним буде розглядати три основні фази його функціонування, а саме: постачання, виробництво і збут готової продукції. Дані фази описують повну виробничо-господарську діяльність і охоплюють повний цикл виконання всіх логістичних операцій, що виконуються на підприємстві з метою виробництва і збуту продукції: входу матеріально-технічних ресурсів у систему, відповідної трансформації ресурсів у готовий продукт, вивід готової продукції із системи на ринок. Таким чином, зазначені фази діяльності підприємства забезпечують виконання логістичної функції і отримання запланованого ринкового результату. А оскільки логістична функція є результатом діяльності логістичної системи підприємства, то остання обов'язково у своїй структурі повинна мати: підсистему

постачання (забезпечує вхід матеріально-технічних ресурсів (МТР) у систему), виробничу підсистему (перетворює ресурси в готовий продукт), підсистему забезпечення функціонування виробництва (ремонтне, інструментальне й ін. господарства), підсистему збуту (забезпечує вивід готового продукту на ринок) і підсистему планування й контролю (планування й контроль діяльності виробничої підсистеми й супутньо всіх інших) (рис. 2.3).

. Структура операційної системи підприємства і циркулювання ресурсно-інформаційних потоків у її межах:
ЛС - логістична система; ЦУП - централізоване управління підприємством;
<--------->прямі й зворотні інформаційні потоки; → - переміщення матеріальних ресурсів у системі.

Рис. 2.3. Структура операційної системи підприємства і циркулювання ресурсно-інформаційних потоків у її межах:

ЛС - логістична система; ЦУП - централізоване управління підприємством;

<--------->прямі й зворотні інформаційні потоки; → - переміщення матеріальних ресурсів у системі.

Враховуючи вище зазначене, для трьох основних фаз переміщення матеріальних потоків (закупівля, виробництво, збут) можна запропонувати класифікацію логістичних витрат, що подана на рис. 2.4. Дана класифікація побудована за наступними класифікаційними ознаками [83]:

  • 1) фаза переміщення матеріального потоку (закупівля, виробництво, збут);
  • 2) участь у процесі відтворення (поточні, капітальні);
  • 3) вид витрат (разові й ті, що повторюються);

Класифікація логістичних витрат для виробничого підприємства

Рис. 2.4. Класифікація логістичних витрат для виробничого підприємства [83]

4) напрямки витрат: поточні витрати на зберігання Ззб, транспортування Зтр, збут Ззбут і витрати, що пов'язані з утриманням інфраструктури Зін.

Введення визначення логістичних витрат за двома їх видами - капітальними і поточними - обґрунтовується на основі урахування переліку поточних витрат, що регламентується діючими в Україні нормативними документами.

Капітальні логістичні витрати - це капітальні інвестиції в створення інфраструктури логістичної системи (склади, під'їздні шляхи, термінали, площадки для стоянки транспорту, транспорт, інформаційні системи тощо). Капітальні витрати розділені на такі групи:

  • 1) витрати на створення запасів матеріальних ресурсів Кзап і пов'язаних з незавершеним виробництвом (НВ) Кнез, (для підприємства це обіговий капітал);
  • 2) капіталовкладення в основні засоби Косн, тобто в інфраструктуру логістичної системи підприємства (склади, під'їздні шляхи, термінали, площадки для стоянки

транспорту, транспорт, інформаційні системи тощо).

Поточні логістичні витрати - це витрати на просування матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, виробів, товарів тощо) на підприємстві й між підприємствами, включаючи оплату відсотків за притягнення позикового капітал}', утримання персоналу логістичних служб, що пов'язані з форс-мажорними обставинами. Таким чином, поточні логістичні витрати включають наступні складові:

У свою чергу, капіталовкладення в логістичну систему підприємства Клс включають інші складові:

Як відомо, поточні витрати і капіталовкладення не підлягають операції сумування (додавання одних до других). Така операція можлива тільки при розрахунку грошового потоку за конкретний період часу - місяць, квартал рік. У той же час у великій кількості публікацій автори ігнорують різний зміст капітальних і поточних розрахунків, і сумують їх, а робити це можна тільки при виконанні разового замовлення, коли є тільки один оборот обігового капіталу.

Зважаючи на вищенаведені міркування в якості методичної основи для використання логістичних витрат при розрахунку аналітичних показників пропонується модифікована багатокритеріальна класифікація логістичних витрат, зміст якої подано в табл. 2.3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >