< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мінімізація вартості автоматизованого сортування письмової кореспонденції

При визначенні вартості автоматизованого сортування ПК у РАСЦ повинні враховуватися капітальні витрати (витрати на будівництво РАСЦ, придбання АЛСМ, їх установлення, налагоджування, навчання персоналу, стажування персоналу на діючих, як правило, зарубіжних РАСЦ тощо) й експлуатаційні витрати (амортизаційні відрахування або обслуговування банківських кредитів, закупівля запасних частин і витратних матеріалів, заробітна плата інженерно-технічного, виробничого, допоміжного та адміністративно- управлінського персоналу й охорони, витрати на утримання будівель, електроенергію, освітлення, опалення, інші комунальні послуги тощо).

Зазначені витрати, усереднені за певний заздалегідь визначений проміжок часу (година, зміна, доба, тиждень, місяць, квартал, рік, весь строк експлуатації РАСЦ), та поділені на сумарний об'єм ПК, обробленої за зазначений проміжок часу, визначають одну з основних характеристик автоматизованого сортування ПК у РАСЦ – вартість Sл автоматизованого сортування одного листа.

Враховуючи, що об'єм сортування ПК W, листів, об'єм навантаження ПК V, що надходить на автоматизоване сортування, листів і середня кількість сортувань одного листа к пов'язані очевидним співвідношенням

вартість автоматизованого сортування ПК складає

З останнього виразу випливає, що якщо мінімізація об'єму автоматизованого сортування ПК зводиться до мінімізації кількості сортувань одного листа, тобто, кількості етапів сортування к, то мінімізація вартості автоматизованого сортування ПК – до мінімізації значення добутку . Про те, наскільки різними виявляються результати такої мінімізації, переконливо свідчить те, що при мінімальному значенні (одноетапне сортування), тобто, при мінімальному об'ємі сортування ПК W, вартість автоматизованого сортування набуває, як правило, свого максимального значення внаслідок надмірного зростання вартості АЛСМ.

Приймаючи до уваги, що сучасні АЛСМ мають модульну структуру, за якої кількість накопичувачів АЛСМ може змінюватися у широких межах – від декількох десятків до декількох сотень, вартість АЛСМ може бути подана у виді двох складових

де – постійна складова вартості , яка визначається вартістю систем управління, розпізнавання, відеокодування, контролю, обезпилювання, розбирання, лицювання, штемпелювання, живлення, захисту доходів оператора тощо;

– змінна складова вартості , яка пропорційна кількості накопичувачів п і визначається вартістю власно накопичувачів АЛСМ, вартістю транспортно-розподільчої системи (ТРС) АЛСМ тощо;

– складова вартості , яка визначається вартістю одного накопичувана АЛСМ (вартістю власне одного накопичувана та вартістю ділянки ТРС АЛСМ, віднесеної до одного накопичувана АЛСМ).

Виходячи з цього

Підкреслимо, що кількість накопичувачів АЛСМ п у свою чергу залежить від кількості етапів сортування k, причому ці залежності в МПЗ з одним РАСЦ і в МПЗ з декількома РАСЦ не збігаються, отже розглянемо їх окремо.

У МПЗ з h = 1, як вже зазначалося, кількість напрямів сортування т, кількість накопичувачів АЛСМ п і кількість етапів сортування к пов'язані залежністю

Залежність SAC від к виявляється у виді множника k і додатка , причому при зростанні значення к значення зменшується.

Приймаючи до уваги, що V є заданою величиною, мінімум вартості автоматизованого сортування ПК складає

або, при

Слід підкреслити, що в останньому виразі мінімум вартості автоматизованого сортування ПК досягається не при якомусь конкретному значенні /я, а в певному діапазоні цих значень.

Так, при , існують діапазони:

, у якому мінімум вартості досягається при ;

, у якому мінімум вартості досягається при ;

, у якому мінімум вартості досягається при

Невідомими змінними в цих нерівностях виступають граничні значення між діапазонами і ; між діапазонами і ; між діапазонами і . Хоча діапазонне розглядається, значення дозволяє установити верхню границю діапазону D3.

Граничні значення можна знайти, розв'язавши рівняння

Як випливає з останніх виразів, значення залежать не власне від значень і , а від значення їх відношення , яке можна розглядати як константу АЛСМ.

Зручність переходу від і до полягає в тому, що складові вартості сортування одного листа можуть бути замінені складовими вартості сортування будь-якої кількості листів або складовими вартості АЛСМ. Важливо, що при цьому достатньо знати лише відношення вартостей і , а не самі ці значення.

У табл. 5.6 наведено діапазонидля трьох значень С – малого (С = 100), середнього (С = 200) і великого (С = 300).

Таблиця 5.6 – Діапазони значень т при С1 = 100, С2 = 200, С3 = 300

Значення С

Діапазони значень т

D1

D2

D3

100

1-122

122-5959

5959-252800

200

1 -230

230-19750

19750- 1436000

300

1-337

337-40630

40630-4094000

На рис. 5.4 наведено графічне зображення діапазонів значень т при що відповідають значенням, наведеним у табл. 5.5. Для зручності застосовано логарифмічний масштаб.

Діапазони значень т при С1 = 100, С2 – 200, С3 – 300

Рисунок 5.4 – Діапазони значень т при С1 = 100, С2 200, С3 – 300

Як випливає з табл. 5.5 і рис. 5.4, зі зростанням значення С діапазони значень /w, що відповідають значенням , суттєво розширюються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >