< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СТАТУТ громадської організації "ВИСТАВКОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ"

І. Загальні положення

1.1 Громадська організація "Виставкова федерація України" (надалі Федерація) є міжнародною громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах та спільності інтересів громадян України, іноземних громадян для спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

Це – неприбуткова організація.

 • 1.2. Громадська організація "Виставкова федерація України" заснована і діє згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від 4 квітня 1997 року) на підставі Конституції України, Цивільного та Господарського Кодексів України, Закону України "Про об'єднання громадян" у відповідності із законодавством тих держав, на території яких поширюється її дія.
 • 1.3. Дія Федерації поширюється на територію України, Франції та інших держав.
 • 1.4. Діяльність Федерації будується на засадах самоуправління, гласності, законності, виборності всіх її керівних органів, регулярної звітності перед членами Федерації, добровільності та рівноправності її членів.
 • 1.5. На штатних працівників Федерації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і страхування.
 • 1.6. З моменту державної реєстрації Федерація набуває статус юридичної особи, має самостійний баланс, банківські рахунки, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права та обов'язки, має свою печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, символіку: прапор, емблему, фірмовий знак та логотип, зразки яких затверджуються Правлінням Федерації.
 • 1.7. Назва Федерації:

Українською мовою: Громадська організація "ВИСТАВКОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ";

Англійською мовою "EXHIBITION FEDERATION OF UKRAINE" PUBLIC ORGANISATION.

1.8. Місце знаходження Федерації: м. Київ, вул. Струтинського, 6.

II. Мета, основні завдання Федерації та форми її діяльності.

 • 2.1. Метою діяльності Федерації є об'єднання зусиль її членів для сприяння розвитку виставкової діяльності в Україні, а також для захисту їх законних прав і задоволення соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.
 • 2.2. Основними завданнями Федерації є:
  • – підтримка діяльності суб'єктів виставкової діяльності, організацій в умовах ринкової економіки;
  • – сприяння створенню організаційних, правових та економічних можливостей для розвитку виставкової діяльності в Україні;
  • – сприяння і участь у підготовці та проведенні виставкових проектів;
  • – участь у розвитку міжнародної виставкової діяльності;
  • – сприяння розвитку виставкових комплексів та випуску виставкового обладнання;
  • – сприяння у всебічному інформаційному забезпеченні діяльності Федерації та її членів;
  • – сприяння у пропаганді виставкової діяльності як засобу просування українських товарів та послуг;
  • – сприяння у обміні досвідом, навчанні та науковій діяльності.
 • 2.3. З метою реалізації своїх статутних завдань Федерація, відповідно до чинного законодавства України:
  • – сприяє акумулюванню коштів для фінансування виставкових проектів;
  • – сприяє підтримці та розвитку суб'єктів виставкової діяльності;
  • – сприяє соціальному захисту членів Федерації;
  • – бере участь у розробці, фінансуванні та реалізації програм у галузі виставкової діяльності;
  • – сприяє організації та проведенню виставок, презентацій, конгресів, ярмарків;
  • – сприяє підтримці співробітництва з комерційними банками, фондами, іншими підприємствами, установами, організаціями з метою залучення їх до виставкових проектів;
  • – створює інформаційну базу Федерації;
  • – здійснює видавничу діяльність;
  • – сприяє та бере участь у розробці та впровадженні нормативно- правових актів з виставкової діяльності;
  • – сприяє організації сертифікації виставкових заходів і суб'єктів виставкової діяльності;
  • – сприяє захисту авторських прав, інтелектуальної власності членів Федерації;
  • – вносить пропозиції до органів виконавчої влади і управління, які стосуються виставкової діяльності;
  • – проводить симпозіуми, конференції з питань виставкової діяльності;
  • – формує громадські експертні групи та здійснює громадську експертизу виставкової діяльності; .
  • – бере участь у діяльності культурних, просвітницьких організацій;
  • – здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств.

III. Юридичний статус Федерації

3.1. Федерація є міжнародною громадською організацією, є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством України у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Це – неприбуткова організація.

 • 3.2. Федерація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до закону.
 • 3.3. Федерація може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із законодавства України та укладених Федерацією угод, бути позивачем і відповідачем у судах.
 • 3.4. Федерація може бути учасником міжнародних, українських об'єднань, спілок, союзів, асоціацій та інших не заборонених законодавством України громадських об'єднань, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
 • 3.5. Федерація може бути учасником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності.
 • 3.6. Федерація діє на основі самофінансування і самоокупності за рахунок членських внесків та інших, не заборонених законом джерел фінансування.

IV. Членство у Федерації, права та обов'язки членів Федерації

4.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, дотримуються вимог Статуту, беруть активну участь у статутній діяльності Федерації та своєчасно сплачують членські внески.

Членство у Федерації може бути індивідуальним та колективним. За статусом колективні члени Федерації можуть бути дійсними та асоційованими.

 • 4.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, які досягли 18 річного віку, дотримуються вимог Статуту та своєчасно сплачують членські внески. Колективними членами – трудові колективи підприємств усіх форм власності, що фінансово або іншим шляхом сприяють діяльності та виконанню статутних завдань Федерації.
 • 4.3. Вступ трудового колективу підприємства, організації чи установи до Федерації на правах колективного члена не тягне за собою автоматичного зарахування її працівників індивідуальними членами Федерації. Вони вступають до Федерації на загальних підставах.
 • 4.4. Дійсними членами Федерації можуть бути колективні члени, які сплачують членські внески у розмірі, встановленому Правлінням для дійсних членів. Асоційованими членами Федерації можуть бути колективні члени, які сплачують членські внески у розмірі, встановленому Правлінням для асоційованих членів.
 • 4.5. Прийом членів Федерації здійснюються за рішенням Правління або З'їзду на підставі: письмової заяви, рекомендації не менше, ніж від двох членів ВФУ, довідки про кандидата в члени ВФУ та рішення трудового колективу суб'єкту виставкової діяльності (для колективних членів).
 • 4.6. Члену Федерації видається членський квиток.
 • 4.7. Порядок набуття членства у Федерації:
 • 4.7.1. Прийняття до Федерації провадиться на засіданні Правління або на З'їзді.
 • 4.7.2. Особа стає членом Федерації за умови:
 • 1) подання письмової заяви про вступ до Федерації, рекомендації не менше, ніж від двох членів ВФУ, довідки про кандидата в члени ВФУ та рішення трудового колективу суб'єкту виставкової діяльності (для колективних членів).
 • 2) рішення Правління про прийом особи до Федерації;
 • 3) сплати вступного та членського внеску, що підтверджується відповідними документами.
 • 4.7.3. Сплата вступного та членського внесків здійснюється лише після прийняття Правлінням або З'їздом позитивного рішення про прийом до Федерації. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та членський внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати членського внеску у повному обсязі.
 • 4.7.4. Вступні та членські внески сплачуються переважно у безготівковому вигляді. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків встановлюється за рішенням Правління.
 • 4.7.5. Заява особи про вступ до Федерації складається письмово за формою, встановленою Правлінням та має бути розглянута Правлінням або З'їздом на найближчому після подання заяви засіданні.
 • 4.8. Колективні члени Федерації реалізують свої права через своїх представників на підставі доручення.
 • 4.9. Дійсні члени мають право:
  • – обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
  • – у відповідності із повноваженнями представляти інтереси ВФУ в органах влади та інших структурах;
  • – брати участь в управлінні справами та прийнятті рішень з питань діяльності Федерації;
  • – отримувати будь-яку інформацію про діяльність Федерації;
  • – вносити пропозиції з будь-яких питань, обговорювати план та програму діяльності ВФУ;
  • – безпосередньо брати участь в реалізації програм Федерації, окремих її проектів;
  • – користуватися інформаційними послугами на пріоритетних умовах;
  • – за власним бажанням вийти з членів Федерації чи змінити свій статус;
  • – використовувати в своїх рекламних матеріалах символіку ВФУ.

Асоційовані та індивідуальні члени мають право:

 • – обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;
 • – брати участь в роботі Федерації;
 • – отримувати інформацію про діяльність ВФУ;
 • – користуватися інформаційними послугами;
 • – за власним бажанням вийти з членів Федерації чи змінити свій статус;
 • – використовувати в своїх рекламних матеріалах символіку ВФУ.
 • 4.10. Член Федерації зобов'язаний:
  • – брати участь у статутній діяльності Федерації;
  • – виконувати рішення З'їзду і Правління;
  • – своєчасно сплачувати членські внески;
  • – виконувати прийняті на себе зобов'язання щодо Федерації;
  • – сприяти популяризації Федерації, її цілей і завдань;
  • – не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Федерації.
 • 4.11. Член Федерації може бути виключений з неї за рішенням Правління або З'їзду за грубі порушення Статутних вимог:
  • – несплату членського внеску в установленому розмірі на протязі чотирьох місяців;
  • – систематичне невиконання рішень Правління або З'їзду;
  • – нанесення своїми діями шкоди Федерації, її керівним органам.
 • 4.12. Припинення членства у Федерації.
 • 4.12.1. Припинення членства у Федерації може відбуватись у випадках;
 • 1) смерті індивідуального члена Федерації;
 • 2) ліквідації відповідного підприємства, установи, організації – колективного члена Федерації;
 • 3) виключення члена Федерації у разі грубого порушення ним цього Статуту;
 • 4) добровільного виходу з членів Федерації.
 • 4.12.2. Рішення про припинення членства приймається Правлінням або З'їздом. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

V. Організаційна структура Федерації

5.1. Основою Федерації є місцеві осередки.

VI. Керівні і контрольні органи Федерації.

 • 6.1. Статутними органами Федерації є:
  • – З'їзд;
  • – Президент;
  • – Правління;
  • – Ревізійна комісія;
  • – Виконавча дирекція.
 • 6.2. З'їзд
 • 6.2.1. Вищим керівним органом Федерації є З'їзд, який скликається один раз на 2 роки Правлінням.

При голосуванні дійсний член має три голоси, асоційований член має один голос, індивідуальний член має один голос.

З'їзд приймає рішення, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів.

Роботу З'їзду організує обрана З'їздом Президія, яку очолює голова Президії.

До складу Президії входить секретар, відповідальний за ведення протоколу З'їзду.

Протокол З'їзду підписується головою та секретарем З'їзду та оформлюється не пізніше 10-ти робочих днів після проведення З'їзду. Відповідальним за зберігання протоколів є виконавчий директор Федерації.

Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів Федерації їм видаються для ознайомлення протоколи З'їзду, а також засвідчені Президентом Федерації витяги з протоколів.

 • 6.2.2. На З'їзді обирається лічильна комісія, відповідальна за підрахунок голосів. Організує її роботу та оголошує результати підрахунків голосів голова лічильної комісії, який обирається простою більшістю голосів членів комісії. Рішення лічильної комісії оформлюється протоколом, який додасться до протоколу З'їзду.
 • 6.2.3. Голосування на З'їзді може бути таємним або відкритим. Рішення про відкрите або таємне голосування приймає З'їзд.
 • 6.2.4. Рішення на З'їзді вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів присутніх на З'їзді делегатів у відповідності до їх статусу, крім питань щодо внесення змін і доповнень, а також припинення діяльності.
 • 6.2.5. До компетенції З'їзду входять:
  • – затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;
  • – визначення основних напрямків статутної діяльності Федерації;
  • – затвердження Програми діяльності Федерації;
  • – обрання і переобрання Президента, членів Правління, Ревізійної комісії та встановлення строку дії їх повноважень;
  • – затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
  • – реалізація права власності на майно та кошти;
  • – прийняття звітів Правління;
  • – прийняття рішень про припинення діяльності Федерації;
  • – прийом нових і виключення з членів Федерації;
  • – прийняття рішень з інших питань, які стосуються статутної діяльності Федерації.
 • 6.2.6. Позачерговий З'їзд може скликатися на вимогу Президента, Правління, Ревізійної комісії, 25% дійсних членів, 75% асоційованих та індивідуальних членів Федерації.
 • 6.2.7. Про скликання З'їзду сповіщається своєчасно, не пізніше ніж за 45 днів до призначеної дати його проведення.
 • 6.3. Президент.
 • 6.3.1. Президент обирається З'їздом із членів Федерації, є членом Правління і несе відповідальність за його діяльність.
 • 6.3.2. Президент:
  • – головує на Правлінні та організовує його роботу;
  • – представляє інтереси Федерації в державних та громадських організаціях України та інших держав, міжнародних організаціях, тощо.
 • 6.3.3. Почесний Президент.
 • 6.3.3.1. З'їзд може обрати Почесного Президента.
 • 6.3.3.2. Почесним Президентом Федерації може бути обрана особа, яка має громадське або політичне визнання і своїми діями сприяє розвитку виставкового руху.
 • 6.3.4. За відсутності Президента його функції виконує Перший Віце-президент.
 • 6.3.5. Віце-президенти:
  • – представляють інтереси Федерації в державних установах, вітчизняних та міжнародних організаціях;
  • – організують роботу Правління за напрямками.
 • 6.4. Правління.
 • 6.4.1. Правління є керівним органом Федерації у період між З'їздами. Правління Федерації обирається у кількості до 15 чоловік. Правління скликає З'їзд, підзвітне йому і організує виконання рішень З'їзду.
 • 6.4.2. Члени Правління обираються З'їздом строком на 2 роки з числа членів Федерації.
 • 6.4.3. У випадках перевищення своїх прав, бездіяльності, грубого порушення Статутних вимог Президент, члени Правління та Ревізійної комісії можуть бути достроково звільнені від своїх обов'язків за рішенням З'їзду.
 • 6.4.4. Правління збирається на свої засідання Президентом не рідше одного разу в 3 місяці.
 • 6.4.5. Правління правомочне ухвалювати рішення, якщо на його засіданні присутні більше половини його членів. Можливе прийняття рішень шляхом письмового голосування по пошті або за допомогою засобів зв'язку, якщо члени Правління не заперечують проти цього. У випадку, коли голоси розподілилися порівну вирішальний голос мас Президент.

Відсутні за поважної причини члени Правління мають право уповноважити письмовим дорученням іншу особу представляти їх на Правлінні і голосувати у відповідності з дорученням.

 • 6.4.6. Правління:
  • – за поданням Президента обирає із свого складу одного Першого Віце-президента та віце-Президентів;
  • – за поданням Президента затверджує Виконавчого директора;
  • – розглядає і затверджує плани на поточний рік, а також звіти і баланси за минулий рік;
  • – затверджує правила, процедури, визначає організаційні структури Федерації;
  • – затверджує структуру Виконавчої дирекції;
  • – за пропозицією Виконавчого директора, вирішує питання розвитку Виконавчої дирекції;
  • – здійснює господарське управління майном та коштами;
  • – проводить прийом до членів Федерації та виключення їх з неї, затверджує їх статус;
  • – затверджує зразки печаток, штампів, та символіки Федерації;
  • – визначає обсяг конфіденційної інформації
 • 6.4.7. Правлінця може прийняти рішення про передачу деяких питань, які входять до його компетенції, Виконавчій дирекції.
 • 6.5. Виконавча дирекція
 • 6.5.1. Виконавча дирекція.

Виконавча дирекція є виконавчо-господарським органом Федерації. Вона веде справи, розпоряджається майном і коштами Федерації відповідно до своєї компетенції.

До компетенції Виконавчої дирекції належать:

 • – прийом членських внесків;
 • – організація бухгалтерського обліку і каси, а також складання звітів, балансів, кошторисів і планів;
 • – укладання договорів та угод від імені Федерації в межах своїх повноважень;
 • – здійснення фінансово-розрахункових операцій;
 • – відкриття рахунків в установах банку;
 • – розробка поточних та перспективних планів, їх реалізація;
 • – реалізація програм, затверджених Правлінням Федерації;
 • – виконання доручень Правління.
 • 6.5.2. Виконавча дирекція складає і подає Правлінню річний звіт про діяльність Федерації.
 • 6.5.3. Виконавчий директор.

Виконавчий директор Федерації очолює Виконавчу дирекцію і затверджується Правлінням.

Виконавчий директор без доручення представляє ВФУ у відношеннях з державними органами та зарубіжними партнерами.

До його компетенції входять:

 • • визначення і затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядки Виконавчої дирекції Федерації;
 • – прийом і оформлення на роботу працівників;
 • – видача доручень, довіреностей;
 • – вирішення питань про оренду адміністративних і виставкових площ;
 • – укладання від імені Федерації договорів, угод, контрактів як з юридичними, так і з фізичними особами;
 • – відкриття рахунків в установах банку, підписання фінансових та інших документів від імені Федерації;
 • – здійснення інформаційно-рекламного обслуговування ВФУ та Ті членів;
 • – видання довідникових, методичних, інформаційних та інших матеріалів, надання їх членам ВФУ;
 • – встановлення, підтримка та розвиток міжнародних контактів;
 • – організація та проведення навчальних семінарів;
 • – організація обміну делегаціями та фахівцями з питань виставкової справи;
 • – виконання інших функцій, що не суперечать Статуту ВФУ та чинному законодавству.
 • 6.6. Ревізійна комісія
 • 6.6.1. Ревізійна комісія є контрольним органом Федерації і здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Федерації.
 • 6.6.2. Ревізійна комісія обирається З'їздом строком на 2 роки у складі трьох осіб, які не входять до складу Правління.
 • 6.6.3. Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії строком на 2 роки.
 • 6.6.4. Ревізійна комісія проводить щорічно планові ревізії фінансово-господарської діяльності Федерації і звітує перед З'їздом. Можуть бути проведені позачергові ревізії та перевірки.
 • 6.6.5. Ревізійна комісія може залучати до перевірки аудиторів і експертів.
 • 6.6.6. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

VII. Майно і кошти Федерації

 • 7.1. Майно і кошти Федерації створюються за рахунок:
  • – членських та цільових внесків членів Федерації;
  • – коштів, одержаних від господарської та іншої комерційної діяльності госпрозрахункових установ та організацій, створених Федерацією;
  • – благодійницьких внесків, пожертвувань від фізичних та юридичних осіб;
  • – інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству України.
 • 7.2. Федерація є власником майна, яке належить ш, а також майна, яке передане їй засновниками та членами Федерації.

Згідно із законодавством Федерація володіє, користується і розпоряджається майном, яке є її власністю.

 • 7.3. Федерація не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Федерації.
 • 7.4. Федерація відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним їй майном. Федерація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів. Члени Федерації не відповідають по зобов'язаннях Федерації.
 • 7.5. Майно Федерації, її підприємств, осередків, а також надане їй в користування майно, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншим вилученням, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

VIII. Облік і звітність

 • 8.1. Федерація зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну та іншу звітність відповідно до законодавства України та подавати її в установленому порядку та обсязі відповідним державним органам.
 • 8.2. Федерація подає фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені законодавством.
 • 8.3. Федерація і штатні працівники несуть у встановленому законом порядку відповідальність за вірогідність даних, які наведені в річному звіті та балансі.
 • 8.4. Контроль фінансово-господарської діяльності за джерелами та розмірами надходжень, сплати податків Федерацією здійснюється фінансовими органами та органами державної податкової інспекції.
 • 8.3. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.
 • 8.4. Федерація, створені нею установи, організації, підприємства, повинні вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

IX. Припинення діяльності Федерації

 • 9.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням З'їзду. При цьому права і обов'язки, що належать Федерації, переходять до її правонаступника.
 • 9.2. При припиненні діяльності Федерації після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог ліквідаційна комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий баланс (поділ, виділення), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Федерації, що припиняє діяльність, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюють сторони.
 • 9.3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Федерації.
 • 9.4. Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням З'їзду або за рішенням суду.
 • 9.5. Орган який прийняв рішення про ліквідацію Федерації призначає ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Федерації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.
 • 9.6. Рішення З'їзду про припинення діяльності Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш, як 3/4 делегатів З'їзду.
 • 9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження щодо управління справами Федерації.
 • 9.8. При ліквідації Федерації вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
 • 1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників Федерації та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами;
 • 2) у другу чергу задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
 • 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
 • 4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

У разі ліквідації Федерації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

X. Прикінцеві положення

 • 10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться З'їздом.
 • 10.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд З'їзду Правлінням, Президентом, за поданням не менше 1/4 загальної кількості дійсних членів Федерації, за поданням не менше 3/4 загальної кількості асоційованих членів Федерації. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається З'їздом. Рішення членів Федерації про внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього подано 3/4 голосів членів Федерації, присутніх на З'їзді.
 • 10.3. Про зміни, що сталися у статутних документах, Федерація у 5-ти денний строк повідомляє реєстраційний орган для реєстрації відповідних змін.
 • 10.4. Зміни та доповнення до Статуту є невід'ємною частиною цього Статуту.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >