< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні засади і принципи бухгалтерського обліку в банках

У розділі розглядаються види, методи та принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Дасться характеристика плану рахунків банку, первинних документів, реєстрів синтетичного й аналітичного обліку. Досліджується облікова політика та операційна діяльність банку.

Сутність і види господарського обліку

Основою ефективного функціонування будь-якого суб'єкта господарювання є наявність достовірної інформації про майно, фінансовий стан, результати діяльності як самого підприємства чи установи, так і його партерів. Таку інформацію надає облік, який відображає всі господарські та фінансові процеси на підприємстві. В основу господарського обліку покладено інформаційну, контрольну та аналітичну функції. Організація обліку здійснюється відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації.

В економічній літературі найпоширенішою є класифікація господарського обліку залежно від призначення облікової інформації, складу об'єктів обліку й способу отримання даних. За вказаними ознаками розрізняють оперативний, статистичний і бухгалтерський облік. Усі гри види обліку тісно пов'язані між собою.

Оперативний облік ведуть безпосередньо під час здійснення операції. Він забезпечує реєстрацію господарських І фінансових операцій установи. Цей вид обліку служить для поточного спостереження за окремими операціями та оперативного управління. У банківських установах, наприклад, оперативно обліковують зміни залишків за поточними рахунками клієнтів із надходженням коштів і оплатою документів протягом операційного дня. Якщо в установі банку процес ведення обліку автоматизовано, то оперативний облік базується на програмному забезпеченні автоматизованого збору, обробки та накопичення даних, необхідних різним користувачам облікової інформації для винесення управлінських рішень.

Статистичний облік – це система вивчення й узагальнення масових явищ, що характеризують закономірності й тенденції в розвитку господарства, їх реєстрації та контролю за ними. Дані статистичного обліку служать для аналізу та прогнозування. При цьому для вивчення досліджуваних об'єктів застосовують спеціальні засоби: спостереження, групування, середні й відносні числа, індекси, динамічні ряди тощо.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передання інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам.

На відміну від інших видів обліку він передбачає:

  • – безперервне, суцільне й 'послідовне відображення господарських і фінансових операцій;
  • – документування всіх процесів;
  • – узагальнення даних у грошовому вираженні;
  • – використання методу подвійного запису;
  • – використання специфічних способів і засобів (оцінка, інвентаризація, рахунки, баланс тощо).

Мета бухгалтерського обліку – забезпечити користувачів обліковою інформацією для винесення управлінських рішень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >